Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА»Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради

від 29.12.2017 року № 211/01.02
с. Княгининок

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на посаду директора комунального підприємства
«ВЕРНИГОРА»Луцького району Волинської області
Княгининівської сільської ради 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії сільської ради «Про створення комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради № 29/19 від 22.12.2017 року

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА»Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Кушнірчук О.Р.

 

Сільський голова                                                              О. О. Твердохліб

 

Додаток 1
до розпорядження сільського голови від 29.12.2017 № 211/01.02 


ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Даний Порядок визначає порядок підготовки, оголошення, проведення, оформлення результатів проведення конкурсу на право заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради.

1.3. Конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради полягає у визначенні кандидата, який найкраще відповідає вимогам щодо професійної придатності для виконання покладених на нього обов'язків.

 1.4. Метою цього Порядку є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу. 

2. Конкурсна комісія

 2.1. Конкурсна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, який створюється з метою визначення переможця, який найкраще відповідає вимогам професійної придатності для виконання покладених на нього обов’язків.

2.2. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

- законність;

- колегіальність прийняття рішень;

- обґрунтованість прийнятих рішень;

- рівність усіх претендентів перед конкурсною комісією;

- професійність членів конкурсної комісії.

2.3. Конкурсна комісія створюється у складі голови, заступника голови та членів конкурсної комісії.

2.4. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням сільського голови радою з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи, організації у кількості не менше 5 чоловік.

2.5. Зміни до складу конкурсної комісії (в разі необхідності) вносяться розпорядженням сільського голови.

2.6. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них більшості від загального складу конкурсної комісії.

2.7. Очолює і організовує роботу конкурсної комісії голова конкурсної комісії (далі – голова).

2.8. На засідання конкурсної комісії секретар конкурсної комісії надає кожному члену конкурсної комісії матеріали конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради.

2.9. Конкурсна комісія:

- розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та документи, які до них додаються, приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі;

- ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

- проводить конкурсний відбір;

- визначає переможців за результатами проведеного конкурсу;

- розглядає скарги учасників конкурсу, пов’язані з рішенням конкурсної комісії.

2.10. Конкурсна комісія має право:

- запрошувати, у разі потреби, на свої засідання представників органів державної влади, експертів та представників громадськості, які вправі вносити пропозиції щодо претендентів, які подали документи на конкурс (за згодою);

- вносити пропозиції про продовження терміну прийому заяв на участь у конкурсі, про перенесення строку проведення конкурсу або його відміну.

2.11. Конкурсна комісія зобов’язана:

- здійснювати свою діяльність, дотримуючись вимог чинного законодавства;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу.

2.12. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у засіданнях конкурсної комісії;

- виконувати доручення голови комісії;

- бути неупередженими та об’єктивними при здійсненні оцінювання учасників конкурсу.

2.13. Члени конкурсної комісії мають право:

- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

- висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії.

2.14. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- має особисту заінтересованість в результатах конкурсу та визначенні переможців;

- подала документи на участь у конкурсі.

2.15. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсу. Перед початком розгляду документів на конкурсній комісії, поданих претендентами на участь у конкурсі, коли має місце конфлікт інтересів, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про це і пояснити суть конфлікту інтересів. Член конкурсної комісії, щодо якого є підстави вважати, що він має конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере.

3. Оголошення конкурсу

     3.1. Конкурс оголошується відповідно до рішення Княгининівської сільської ради.

     3.2 Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення сільської ради, що призначає директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області.

         Підставами для прийняття відповідного рішення є:

- наявність вакантної посади директора КП «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради.

- прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з директором комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області.

         3.3. У 15-ти денний термін з дня прийняття відповідного рішення сільської ради, виконавчий комітет сільської ради формує та оприлюднює у засобах масової інформації або на офіційному сайті Княгининівської сільської ради повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради.

         3.4. Повідомлення про конкурс повинно містити такі відомості:

- найменування і місцезнаходження комунального підприємства;

- найменування посади;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора комунального підприємства «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради;

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

- контакти для отримання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору;

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

     3.5. Термін прийому документів для участі у конкурсі становить до 30 календарних днів після оприлюднення повідомлення.

     3.6. Заявникам, які бажають взяти участь у конкурсі, надаються консультації з питань проведення конкурсу.

     3.7. Конкурсна комісія забезпечує рівні умови участі всіх заявників у конкурсі та збереження конфіденційності інформації.

4. Умови конкурсу

            4.1.  Умовами  конкурсу  є:

- відповідність кваліфікаційним вимогам;

- надання пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства;   

     Залежно від специфіки можуть бути визначені інші умови відповідно до чинного законодавства та  з урахуванням пропозицій сільської ради.

     4.2.Основним критерієм визначення переможця є найкраща пропозиція щодо організації діяльності відповідного підприємства. 

5. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду:

5.1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

5.2. Стаж роботи за фахом не менше 1 року;

5.3. Знання Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та ін. законів у галузі житлово-комунального господарства; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності ЖКГ; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; знання основних програм роботи на комп’ютері (MS Word, MS Exel, Internet Explorer. Outlook Express).

6. Подання документів для участі в конкурсі

     6.1. Усі дії щодо подання заяви про участь у конкурсі виконуються заявником – фізичною особою у визначений термін. Заяви, які подані для участі у конкурсі пізніше встановленого строку, до розгляду не приймаються.

     6.2. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

-письмову заяву про участь в конкурсі;

- заповнену особову картку (форма № П-2);

- автобіографію;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;

- копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, щодо себе та членів своєї сім’ї;

- письмову згоду на обробку персональних даних;

- дві фотокартки розміром 4х6 см;

- копію трудової книжки;

- пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо);

- інші документи, передбачені чинним законодавством. 

       6.3. Прийняття заяв для участі у конкурсі завершується відповідно до терміну, вказаного у інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.

       6.4. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість та пропозиції учасників конкурсу не підлягають розголошенню до початку конкурсу.

         6.5. Конкурс проводиться у термін, визначений конкурсною комісією, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення терміну подання заяв. Якщо у визначений термін жоден учасник не подав документи для участі у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся, та призначається повторний конкурс. У разі подачі документів лише одним учасником, – комісія розглядає його пропозиції та приймає з цього приводу висновки.

7. Порядок проведення конкурсу

7.1. Секретар конкурсної комісії інформує усіх учасникам конкурсу про дату, час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

7.2. Конкурс проводиться у два етапи.

7.2.1. На першому етапі конкурсна комісія розглядає документи, подані претендентами на участь у конкурсі. Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента на участь у конкурсі, конкурсна комісія має право заслухати його на засіданні.

7.2.1.1. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі несвоєчасного та неповного подання ним пакету документів. Рішення конкурсної комісії щодо претендентів, які допускаються чи не допускаються до участі у другому етапі конкурсу, приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії.

7.2.1.2. При рівності голосів голос голови є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали учать у засіданні.

7.2.1.3. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється. Претенденти, документи яких визнані такими, що відповідають визначеним цим Порядком вимогам, допускаються до участі у другому етапі конкурсу і вважаються його учасниками.

7.2.2. На другому етапі на засідання конкурсної комісії запрошуються члени конкурсної комісії та учасники, яких допущено до участі у другому етапі конкурсу. Конкурсна комісія проводить співбесіди з кожним претендентом та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо і визначає переможців конкурсу.

7.2.2.1. Рішення конкурсної комісії на другому етапі приймається шляхом відкритого голосування. Кожен член конкурсної комісії має право голосувати лише за одного учасника на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного учасника.

7.2.2.2. За результатами голосування складається протокол. Протокол підписується головою, секретарем та всіма членами конкурсної комісії.

7.3. Секретар конкурсної комісії не бере участь у голосуванні.

7.4. За результатами голосування переможцем (за кожною вакантною посадою окремо) визнається учасник конкурсу, який отримав більше половини голосів від загального складу конкурсної комісії.

8. Результати конкурсу

8.1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

8.2. За результатами розгляду, конкурсна комісія вносить пропозиції щодо претендентів на заміщення вакантних посад на розгляд сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                          О.О. Твердохліб

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort