№ 59/10. Про затвердження Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Княгининівської сільської ради на 2020 – 2022 роки

від 24.07.2020 р. № 59/10                                                       
С. Княгининок 

Про затвердження Програми забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки
на території Княгининівської сільської ради
на 2020 – 2022 роки 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісії сільської ради, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити Програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Княгининівської сільської ради на 2020 – 2022 роки, що додається.

2. Відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради при внесенні змін до бюджету ОТГ передбачити кошти на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з гуманітарних питань та депутатської етики.

 

Секретар ради                                                       В.А. Ковальчук

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

№ 59/10 від 24.07.2020 р.

ПРОГРАМА

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території
Княгининівськоїсільської ради на 2020 -2022 роки 

Паспорт програми 

1

Повна назва Програми

Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Княгининівської сільської ради

 

2.

Ініціатор розроблення Програми

Княгининівська сільська рада

3.

Розробник Програми

Структурні підрозділи Княгининівської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Княгининівська сільська рада

5.

Учасники Програми

Княгининівська сільська рада

6.

Головна мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадської безпеки на території Княгининівської сільської ради шляхом здійснення узгоджених з профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації у громаді.

7.

Термін реалізації Програми

2020-2022

8.

 Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми

20,00

1Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

І. Склад проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми 

     Побудова демократичної держави передбачає пріоритетне забезпечення законних прав, обов’язків та свобод особистості, охорони її честі і гідності, відчуття реального поліпшення громадської безпеки. Ефективно це завдання може бути виконано лише за умов тісної взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості.

    Остання події, що розгортаються на теренах нашої держави, пов’язані із суттєвим збільшенням криміногенних загроз громадській безпеці та громадського порядку і зумовлюють необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.

     Сучасний стан охорони громадського порядку та громадської безпеки не є досконалим і потребує обгрунтованого оновлення.

Рівень забезпечення безпеки жителів об’єднаної громади від різного виду загроз життю, здоров’ю та майну потребує приведення до загальновизнаних стандартів безпеки, притаманних, зокрема, європейським країнам. 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Княгининівської сільської ради  шляхом здійснення узгоджених заходів з профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації у громаді.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблемних питань громадського порядку

Основними шляхами та засобами реалізації Програми  є:

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь;

сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини, стабільному соціально-економічному розвитку громади, покращенню інвестиційного клімату;

створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до скоєння злочинів, здійснення профілактичної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність;

підвищення рівня правопорядку, дорожньої дисципліни, забезпечення безпеки населення громади, оперативного реагування на вчинені правопорушення;

запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях масового перебування громадян на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;

поліпшення матеріально-технічного та наукового забезпечення заходів з профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Княгининівської сільської ради. 

IV. Строки виконання Програми

Початок дії Програми –  липень 2020 року, закінчення – грудень 2022 року.

V. Перелік завдань і заходів Програми

Завдання Програми визначають комплекс економічних, соціальних, правових, організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань  з профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Княгининівської сільської ради.

Перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку 1 до Програми. 

VI. Ресурсне забезпечення Програми

Програма реалізується, головним чином, за рахунок коштів місцевого бюджету в межах бюджетних призначень, та коштів незаборонених чинним законодавством.

Обсяг необхідних для реалізації Програми коштів і перелік додаткових заходів будуть уточнюватись з урахуванням аналізу отриманих результатів, бюджетних можливостей і встановлених пріоритетів.

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Реалізація Програми здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України. Правове підґрунтя реалізації Програми – Конституція України та закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення Княгининівської сільської  ради.

Координацію роботи щодо виконання заходів Програми покладається на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Реалізація Програми сприятиме: підвищенню рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини, оперативному реагуванню на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення; залученню громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; здійсненню роз’яснювальної роботи щодо неприйняття у суспільстві протиправних діянь як явища; забезпеченню екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі здійсненню профілактичної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність; запобіганню порушенням громадського порядку й ослабленню дії криміногенних факторів; удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів; застосуванню нових форм і методів профілактики правопорушень; підвищенню рівня дорожньої дисципліни; інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, громадської безпеки та громадського порядку, підвищенню ефективності оперативних заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень; поліпшенню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в громаді.

Додаток 1

Перелік

завдань і заходів Програми забезпечення громадського порядку

та громадської безпеки на території  Княгининівської сільської ради 2020р.

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні  за виконання

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,         (тис. грн)

Очікуваний результат від виконання заходу

Усього

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції. Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни

Придбання оргтехніки. Виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, методичних, інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях масового перебування громадян, у громадському транспорті.

Княгининівська ОТГ

Бюджет ОТГ

 

 

 

 

Поліпшення стану громадського порядку,запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів, зменшення випадків неоперативного реагування правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєнні правопорушення, поліпшення стану дорожнього руху.

 Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції. Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни

 

Придбання паливо-мастильних матеріалів, канцелярських товарів, оплата послуг за інтернет, оплата за оренду приміщення та енергоносії

Княгининівська ОТГ

Бюджет  ОТГ

20,0

20,0

 

 

Поліпшення стану громадського порядку,запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів, зменшення випадків неоперативного реагування правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєнні правопорушення, поліпшення стану дорожнього руху.

Додаток 2

Показники оцінки ефективності виконання Програми

І. Кількісні показники виконання Програми

Напрями показників Програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показника

усього

2020

2021

2022

Організація забезпечення профілактики правопорушень

Оперативне реагування поліцейським громади на вчинене правопорушення

хвилини

до 15 хв.

до 15 хв.

до 15 хв.

до 15 хв.

Запобігання порушенням громадського порядку і ослаблення дії криміногенних факторів

Розширення мережі засобів зовнішнього контролю (спостереження)

%

на 15 %

на 3%

на 3%

на 3%

  

ІІ. Якісні показники виконання Програми

Виконання Програми забезпечить підвищення: рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини, оперативне реагування на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення; упровадження сучасних технічних засобів у місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП; залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; здійснення роз’яснювальної роботи щодо неприйняття у суспільстві протиправних діянь як явища; забезпечення екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі здійснення профілактичної роботи з неблагонадійними сім’ями для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність; запобігання порушенням громадського порядку й ослабленню дії криміногенних факторів; удосконалення форм і методів профілактики правопорушень; інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції; поліпшення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в громаді.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort