Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Кннягининівської сільської ради на 2017-2022 роки

Затверджено
Рішення Княгининівської сільської ради
Від 20.01.2017 р. № 18-3/21

ПРОГРАМА
розвитку первинної медико-санітарної допомоги Кннягининівської сільської ради на 2017-2022 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Княгининівська сільська рада
2. Документ органу виконавчої влади Стратегії розвитку охорони здоров’я України на 2015-2025 роки
3. Розробник програми Рокинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
4. Співрозробники програми Княгининівська сільська рада
5. Відповідальні виконавці програми Виконком Княгининівської сільської ради
6. Учасники програми 1. Виконком Княгининівської сільської ради
2. Гуманітарний відділ
3. Княгининівська сільська рада
4. Рокинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
7. Термін реалізації програми 2017 - 2022 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджети органів місцевого самоврядування, інші кошти
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі: 8 500 тис грн.
9.1. Бюджети органів місцевого самоврядування 8 000 тис грн
9.2. Інші джерела 500 тис грн

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”. Однак, на сьогодні медичне обслуговування не дає можливості кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції України, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування . Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.

Ситуація ускладнюється і тим, що випускники вітчизняних медичних університетів украй неохоче погоджуються працювати у сільській місцевості, а держава упродовж тривалого періоду часу виявляється не спроможною розробити дієві механізми вирішення цієї проблеми.

На території Княгининівської сільської ради функціонує Рокинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 6 фельдшерсько-акушерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низька матеріально-технічна база, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України Зокрема відсутнє ЛОР-обладнання, таблиці Сивцева-Головіна (для визначення гостроти зору) та хірургічне обладнання, потребують заміни застарілого зразка електрокардіографи, та фізіотерапевтична апаратура застаріла та не оновлювалась протягом багатьох років.

Потребують капітальних ремонтних робіт амбулаторія загальної практики сімейної медицини та ФАПи проте недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяло це зробити протягом останніх 10 років.

ФАПи та лікарська амбулаторія для опалення приміщень використовують природній газ, але із-за відсутності впровадження енергозберігаючих заходів в закладах під час опалювального періоду недостатній температурний режим у приміщеннях.

Для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідно вирішити питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою та комп′ютерами, спеціалізованими програмами, підключенням до мережі Інтернет

Для поліпшення первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому, необхідно забезпечити лікарську амбулаторію автотранспортним засобом, що економічно доцільніші в експлуатації ніж наявний автомобіль УАЗ.

Для поліпшення швидкої та невідкладної медичної допомоги, що надається сільському населенню, підвищення якості послуг, пов'язаних з їх транспортуванням до/з лікувально-профілактичних закладів необхідно створити пункт невідкладної допомоги та забезпечити його спеціальним автотранспортом та укомплектувати спеціальним портативним обладнанням.

Реалізація даної програми направлена на залучення коштів місцевих бюджетів для вирішення вищеперерахованих питань.

3. Визначення мети програми

Метою програми є об’єднання зусиль сільської ради, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території Княгининівської сільської ради в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити сільське населення якісними медичними послугами.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Медична допомога жителям в районі є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевого бюджету.

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є:

 • пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
 • залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
 • поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям села;забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
 • підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
 • впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 5-и років з 2017 по 2022 роки.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Княгининівської сільської ради на 2017-2022 років є:

 • збереження і покращення здоров'я населення;
 • гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;
 • будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов для заохочення медичного персоналу та випускників медичних освітніх закладів до проживання та професійної діяльності у сільській місцевості;
 • удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
 • підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя 
 • удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я.

Виконання програми дає змогу:

 • підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
 • збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%;
 • сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем - надання пацієнтам вторинної спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;
 • забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;
 • покращити оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

6. Перелік завдань і заходів та ресурсне забезпечення Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Кгнягининівської сільської ради на 2017-2022 роки

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в Княгининівській сільській раді на охорону здоров′я, за рішеннями сільської ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

>Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми   Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)
>2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022  
Обсяг ресурсів, усього, (тис.грн) у тому числі:

1500,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

>8500,00
Бюджет Княгининівської сільської ради

1400,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

8000,00
Інші джерела (тис.грн) >100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

>500,00

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями Княгининівської сільської ради, або про внесення змін до показників на відповідний бюджетний рік даної сільської ради.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Княгининівської сільської ради здійснює спеціаліст гуманітарного відділу з питань охорони здоров′я.

Сільський голова О. О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort