Положення про гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Княгининівської

сільської ради

від 09.08.2019 р. № 46/27

 

Положення
про гуманітарний відділ
Княгининівської сільської ради

Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність гуманітарного відділу Княгининівської сільської ради, а також взаємовідносини відділу з іншими структурними підрозділами.

1.Загальні положення

1.1. Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Княгининівської сільської ради, утворюється за поданням сільського голови рішенням сільської ради, підзвітний і підконтрольний сільській раді, яка його утворила та сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про освіту», «Про культуру», «Про соціальні послуги», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Княгининівської сільської ради, розпорядженнями голови Княгининівської сільської ради, а також цим Положенням.

1.3. Відділ є юридичною особою публічного права, діє на підставі цього Положення, має круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк.

1.4. Юридична адреса відділу: 45626, Волинська область, Луцький район, с. Княгининок, вул. Соборна, 77.

1.5. Відділ ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення сільської ради.

1.6. Керівник відділу призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно з чиним законодавством.

1.7. Штатний розпис відділу, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на його утримання затверджуються рішенням сільської ради, виходячи з умов, особливостей  та обсягів робіт, закріплених за відділом.

1.8. Здійснення фінансових операцій, облік матеріальних цінностей та коштів, виділених на утримання відділу проводиться відділом фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій, відділом бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради.

2. Основні завдання

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення, захисту прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Княгининівської сільської ради.

Відділ у межах своїх повноважень виконує такі завдання:

2.1. забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, Міністерства соціальної політики, Міністерства молоді та спорту України, відповідних органів виконавчої влади, рішень обласної, сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, та здійснення контролю за їх реалізацією;

2.2. визначає потребу у закладах освіти, культурно-мистецьких та фізкультурно-спортивних закладах усіх типів та подає пропозиції сільському голові щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, кадрів тощо;

2.3. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2.4. надає адміністративні послуги;

2.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку;

2.6. розробляє проекти розпоряджень сільського голови, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

2.7. бере участь у розробленні проектів розпоряджень сільського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи сільської ради;

2.8. бере участь у підготовці звітів сільського голови для їх розгляду на сесії сільської ради;

2.9. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові;

2.10. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.11. готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

2.12. розглядає в установленному законодавством порядку звернення громадян;

2.13. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад в межах своїх повноважень;

2.14. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

2.15. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.16. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.17. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.18. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.19. забезпечує захист персональних даних;

2.20. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

2.21. аналізує стан розвику освіти, культури, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти, культури та спорту;

2.22. сприяє створенню умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.23. сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти;

2.24. сприяє комплектуванню закладів освіти, культури, працівниками, в тому числі керівними кадрами; проводить роботу з вдосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовки та атестації у порядку, встановленому законодавством;

2.25. сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі  закладів освіти;

2.26. сприяє наданню якісних психологічних. соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних соціально - економічних, соціально-медичних послуг відповідно до чинного законодавства;

2.27. у межах своїх повноважень забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти, культури, спорту, молодіжної та соціальної політики;

2.28. виявляє осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг;

2.29. визначає потреби та організовує надання своєчасної соціальної допомоги та соціальних послуг, послуг з інформування та консультування особам/сім’ям шляхом взаємодії із структурними підрозділами соціального захисту місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, структурними підрозділами Центру соціальних послуг, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, внутрішніх справ, громадськими організаціями тощо;

2.30. веде справи та координує діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів тощо;

2.31. забезпечує виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання (перебування), здійснення їх обліку, надання їм послуг у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, інформує інших уповноважених суб’єктів у разі потреби здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів таких дітей і надання підтримки їх сім’ям (у разі наявності);

2.32. організовує роботу Комісії з питань захисту прав дітей;

2.33. визначає пріоритетні напряки, розробляє і здійсненнює самостійно та разом з виконавчим комітетом сільської ради, установами, організаціями усіх форм власності, які розміщенні на території сільської ради, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, покращення їх фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також забезпечує контроль за виконанням цих заходів.

 

3. Основні функції

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами освіти, культурно-мистецькими та фізкультурно-спортивними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу:

3.1.1. визначає потребу у закладах освіти, культури, фізичної культури та спорту усіх типів та подає пропозиції сільському голові щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.2. забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти, культури та спорту; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.3. готує проекти рішень сільської ради про закріплення за закладами освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.4. вивчає потребу та вносить пропозиції до сільської ради щодо організації навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, ініціює організацію їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у закладах освіти;

3.1.5. вивчає потребу та вносить пропозиції до сільської ради щодо організації в закладах освіти навчання за заочною, екстернатною формами навчання в закладах освіти;

3.1.6. вносить пропозиції до сільської ради про відкриття наукових товариств, творчих об’єднань, центрів дитячої та юнацької творчості, тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.7. забезпечує контроль за організацією роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.2. Організація нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення закладів освіти та культури:

3.2.1. сприяє реалізації в закладах освіти та культури законодавства у сфері освіти та культури, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання; варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.2. контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками територіальної громади повної загальної середньої освіти;

3.2.3. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти та культури;

3.2.4. сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в  закладах освіти;

3.2.5. проводить експертну оцінку статутів закладів освіти та культури комунальної форми власності, їх підготовку до реєстрації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

3.2.6. сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти та культури;

3.2.7. впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.2.8. проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.2.9. формує загальне замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту;

3.2.10. видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.3. Організація фінансового забезпечення закладів освіти, культури та спорту:

3.3.1. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, культури та спорту, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.3.2.  вносить пропозиції щодо  залучення  наявних фінансових, матеріальних можливостей громади для підтримки вразливих категорій громадян та розв’язання їх проблем.

3.4. Організація діяльності освітнього, культурно-дозвілєвого процесу в закладах освіти та культури:

3.4.1. координує роботу закладів освіти, культури, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією дозвілля дітей та дорослих;

3.4.2. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.4.3. сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.4.4. координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

3.4.5. сприяє формуванні в громаді сімейних цінностей та засад відповідального батьківства;

3.4.6. здійснює пропаганду здорового способу життя, норм поведінки виховання дітей, високих зразків етики та культури соціальних відносин;

3.4.7. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів та підвезення учнів, що проживають за межами пішохідної доступності;

3.4.8. сприяє та надає працівникам закладів освіти, культури та спорту державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо їх соціального захисту;

3.4.9. організує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, культури та спорту;

3.4.10. організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти та культури відповідно до законодавства;

3.4.11. розглядає, здійснює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, культури та спорту.

3.5. Реалізації державної соціальної політики шляхом здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, захисту прав дітей та надання соціальних послуг населенню:

3.5.1. бере участь у проведенні визначення стану та індивідуальних потреб особи у соціальних послугах, здійсненні попередньої оцінки потреб особи/сім’ї, а саме: відвідування сім’ї, спілкування з кожним із членів, збір та аналіз інформації щодо стану життєвих обставин та складання акту обстеження матеріально-побутових умов (за потреби);

3.5.2. виявляє та веде облік в установленому порядку осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших соціальних груп та громадян громади, які потребують надання соціальних послуг та соціальної допомоги;

3.5.3. надає консультації стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг, тощо;

3.5.4. здійснює реєстрацію заяв, документів на призначення допомоги, компенсаційних виплат, субсидій та пільг визначених законодавчими і нормативно-правовими актами;

3.5.5 складає та передає до відповідного органу соціального захисту населення документи для призначення (відновлення) державної соціальної допомоги/соціальних виплат;

3.5.6. надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики;

3.5.7. організовує та проводить обстеження матеріально-побутових умов проживання непрацездатних громадян, малозабезпечених, багатодітних сімей, які виховують дітей-інвалідів та дітей, які знаходяться під опікою, тощо та визначає їх потребу в матеріальній, соціально-побутовій і медичній допомозі;

3.5.8. проводить роботу з виявлення разом з іншими повноважними органами, громадян похилого віку та непрацездатних громадян, які мешкають на території громади і потребують медико-соціальної допомоги через їхню немічність, хворобу або інвалідність та з інших причин;

3.5.9. при потребі представляє інтереси особи/сім’ї у складних життєвих обставинах за їхніми дорученнями;

3.5.10. інформує та надає консультації, методичну допомогу з питань соціального захисту за запитами та зверненнями громадян і посадових осіб підприємств, установ та організацій;

3.5.11. розповсюджує інформаційні матеріали з питань пропагування сімейних форм виховання та соціального захисту населення;

3.5.12. організовує та бере участь в межах своїх повноважень у заходах, пов'язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходах, спрямованих на реалізацію соціальної політики на території сільської ради;

3.5.13. організовує та координує, у межах своєї компетенції, роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально-незахищеним громадянам;

3.5.14. бере участь в організації та проведенні благодійних акцій, інших заходів соціального спрямування;

3.5.15. координує роботу та здійснює контроль за дотриманням законодавства стосовно соціального захисту, запобігання вчиненню дітьми правопорушень, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують соціального захисту на території сільської ради;

3.5.16. організовує розроблення та проводить разом з іншими  структурними підрозділами, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції тощо здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3.5.17. готує проекти програм з питань соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

3.5.18. подає пропозиції на сесію сільської ради стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей та спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

3.5.19. забезпечує захист  житлових і майнових прав дітей та сприяє в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

3.5.20. забезпечує щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших пільгових категорій;

3.5.21. організовує роботу щодо видачі єдиного проїзного квитка для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3.5.22. забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

3.6.23. терміново реагує на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, інформує залежно від ситуації органи і служби у справах дітей, уповноважений орган Національної поліції;

3.5.24. здійснює перевірки стану виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання, перевірки за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності;

3.5.25. готує та подає матеріали на розгляд комісії з захисту прав дітей;

3.5.26. готує проекти висновків органу опіки та піклування сільської ради;

3.5.27. проводить інформаційно – просвітницьку роботу з питань сімейної і молодіжної політики, тендерної рівності, захисту прав та інтересів дітей, сімейних та індивідуальних консультацій;

3.5.28. веде первинну документацію, готує та подає до відповідних органів та служб звітність з питань організації надання соціальних послуг та захисту прав дітей в громаді.

3.6. Інша діяльність гуманітарного відділу:

3.6.1. здійснює індивідуальне консультування різних категорій громадян;

3.6.2. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, спорту, соціального захисту; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.6.3. взаємодіє з органами громадського самоврядування.

4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

4.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

4.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи сільської ради з питань розвитку галузей освіти, культури, спорту, соціального захисту;

4.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. залучати до розроблення територіальних програм розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення та розгляду питань, що належать до його компетенції, методистів, педагогічних, медичних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

4.7.  брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів, освіти, культури, спорту всіх типів і форм власності;

4.8. скликати територіальні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів, освіти, культури, спорту з питань, що належать до його компетенції;

4.9. вносити сільському голові та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів, освіти, культури та спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету цих галузей;

4.10. зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти та культури, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.11. організовувати платні послуги для освітнього, естетичного, культурного та фізичного розвитку дітей;

4.12. в межах своїх повноважень укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти, культури та спорту зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.13. звертатися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

4.14. брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів;

4.15. порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

5. Керівництво та апарат відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно з чиним законодавством. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в органах державної влади не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник відділу, представляючи інтереси територіальної громади в галузях освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної та соціальної політики у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

5.2.2. подає на розгляд сесії сільської ради положення про відділ та його структурні підрозділи;

5.2.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу, його структурних підрозділів  та розподіляє обов'язки між ними;

5.2.4. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою, центральним органом виконавчої влади;

5.2.5. планує роботу відділу і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради;

5.2.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу і його структурних підрозділів;

5.2.7. звітує перед сільським головою та сільською радою про виконання покладених на відділ завдань;

5.2.8. може входити до складу виконавчого комітету Княгининівської сільської ради;

5.2.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.2.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

5.2.11. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва сільської ради;

5.2.12. готує у межах своїх повноважень проекти розпоряджень голови сільської ради, організовує контроль за їх виконанням;

5.2.13. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу та його структурних підрозділів;

5.2.14. подає пропозиції сільському голові, щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, службовців гуманітарного відділу, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5.2.15. призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, які не є службовцями органу місцевого самоврядування, групи господарського, централізованого обслуговування закладів і установ освіти, методичного кабінету, логопедичного пункту, керівників закладів освіти та культури, комунальної форми власності відповідно до  законодавства про працю, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

5.2.16. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

5.2.17. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.2.18. розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти, культури, охорони здоров’я громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України

5.2.19. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

6. Робота відділу

6.1. Начальник гуманітарного відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою за поданням начальника відділу згідно законодавства.

6.2. При гуманітарному відділі може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), культури (рада керівників закладів культури) діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості сільської ради.

6.3. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі можуть утворюватися методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням сільської ради.

6.4. Для усунення порушень усної і писемної мови, запобігання відхилення мовного розвитку учнів початкових класів та вихованців старших дошкільних груп закладів освіти при відділі може утворюватись логопедичний пункт як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням сільської ради.

6.5. Для організації матеріально-технічного забезпечення, обслуговування котелень з усіх видів палива, виконання ремонтних робіт, забезпечення продуктами харчування закладів і установ освіти при відділі може утворюватися група централізованого господарського обслуговування  закладів освіти, культури та охорони здоров’я, як структурний підрозділ відділу, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого рішенням сільської ради.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про гуманітарний відділ сільської ради затверджується рішенням сільської ради.

7.2. Зміни та доповнення у положення про відділ вносяться за пропозицією начальника відділу та затверджуються рішенням сільської ради.

 

Начальник гуманітарного відділу                     Ю.С. Сидорук

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort