ПОЛОЖЕННЯ про гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Княгининівської
сільської ради
від 14.07.2017 р.№21/16

  

ПОЛОЖЕННЯ
про гуманітарний відділ
Княгининівської сільської ради 

Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність гуманітарного відділу Княгининівської сільської ради, а також взаємовідносини відділу з іншими структурними підрозділами. 

1.Загальні положення 

1.1. Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Княгининівської сільської ради, утворюється за поданням сільського голови рішенням сільської ради, підзвітний і підконтрольний сільській раді, яка його утворила, її виконавчому комітету та сільському голові,а з питань здійснення делегованих повноважень відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, відповідних органів виконавчої влади, рішеннями обласної, сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ є юридичною особою публічного права, діє на підставі цього Положення, має круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк.

1.4. Юридична адреса відділу: 45630, Волинська область, Луцький район, с. Княгининок, вул. Соборна, 77.

1.5. Відділ ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення сільської ради.

1.6. Керівник відділу призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно з чиним законодавством.

1.7. Штатний розпис відділу, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на йогоутримання затверджуються рішенням сільської ради, виходячи з умов, особливостей та обсягів робіт, закріплених за відділом.

1.8. Здійснення фінансових операцій, облік матеріальних цінностей та коштів, виділених на утримання відділу проводиться управлінням фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради.  

2. Основні завдання 

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, інтелектуальної власності та молоді, на території Княгининівської сільської ради.

Відділ у межах своїх повноважень виконує такі завдання:

2.1. забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, відповідних  органів виконавчої влади, рішень обласної, сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, та здійснення контролю за їх реалізацією;

2.2. в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством, управляє навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу;

2.2. визначає потребу у навчальних закладах усіх типів, закладів культури та подає пропозиції сільському голові щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

2.3. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2.4. надає адміністративні послуги;

2.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку;

2.6. вносить пропозиції щодо проекту бюджету галузей освіти та культури;

2.7. забезпечує контроль за ефективним і цільовим використання відповідних бюджетних коштів;

2.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

2.9. розробляє проекти розпоряджень сільського голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

2.10. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами сільської ради;

2.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень сільського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи сільської ради;

2.12. бере участь у підготовці звітів сільського голови  для їх розгляду на сесії сільської ради;

2.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові;

2.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

2.16. розглядає в установленному законодавством порядку звернення громадян;

2.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

2.18. забезпечує доступ до публічноїі нформації, розпорядником якої він є;

2.19. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.20. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.21. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.22. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.23. забезпечує захист персональних даних;

2.24. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

2.25. аналізує стан розвику освіти та культури, прогнозує  розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти та культури;

2.26. забезпечує створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.27. контролює дотримання законодавства в галузі освіти та культури, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти навчальними закладами та закладами культури;

2.28. забезпечує навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, координує їх діяльність;

2.29. проводить атестацію загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та закладів культури, оприлюднює результати атестації;

2.30. сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

2.31. здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

2.32. сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів;

2.33. у межах своїх повноважень забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти та культури.

3. Основні функції 

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними та культурно-мистецькими закладами що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу:

3.1.1. визначає потребу у навчальних закладах усіх типів, закладів культури та подає пропозиції сільському голові щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.2. забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних та закладів культури; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.3. проводить державну атестацію навчальних закладів та закладів культури (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.4. готує проекти рішень сільської ради про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.5. вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо організації навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

3.1.6. вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо організації навчання за заочною, екстернатною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.7. вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.8. забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.2.1. контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.3.3. контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками територіальної громади повної загальної середньої освіти;

3.3.4. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах та закладах культури;

3.3.5. сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах;

3.3.6. проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної форми власності, їх підготовку до реєстрації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

3.4. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та закладів культури:

3.4.1. сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.4.2. впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних, дошкільних навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.4.3. організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси,  олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.4.4. формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.4.5. видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.5. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів і закладів культури:

3.5.1. сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.5.2. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та закладів культури, які перебувають у комунальній власності, контролює та аналізує їх використання;

3.6. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів і закладів культури:

3.6.1. сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів та закладів культури, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.6.2. здійснює контроль запідготовкою навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.6.3. здійснює контроль за дотриманням правил  безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, закладах культури та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.7. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах та забезпечення їх соціального захисту:

3.7.1. надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.7.2. сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.7.3. координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.7.4. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.7.5. координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.7.6. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів та підвезення учнів, що проживають за межами пішохідної доступності;

3.7.7. прогнозує потребу навчальних закладів у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

3.7.8. сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.7.9. організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.7.10. організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.7.11. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти і культури.

3.8. Інша діяльність гуманітарного відділу:

3.8.1. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти та культури; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.8.2. взаємодіє з органами громадськогосамоврядування;

4. Відділ для здійсненняповноважень та виконаннязавданьмає право: 

4.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

4.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодоудосконаленняроботисільської ради з питань розвитку галузі освіти та культури;

4.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціальногозв'язку та іншимитехнічнимизасобами;

4.5. скликати в установленому порядку наради, проводитисемінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. залучати до розроблення територіальної програми розвитку освіти, культури та розгляду питань, що належать до його компетенції, методистів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

4.7.  брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів, установ освіти, культури всіх типів і форм власності;

4.8. скликати територіальні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів, закладів культури з питань, що належать до його компетенції;

4.9. вносити сільському голові та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів, установ освіти і культури, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі;

4.10. зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.11. організовувати платні послуги для освітнього, естетичного, культурного та фізичного розвитку дітей;

4.12. в межах своїх повноважень укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5. Керівництво та апарат відділу 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно з чиним законодавством. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в органах державної влади не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник відділу, представляючи інтереси територіальної громади в галузі освіти і культури у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та 

результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

5.2.2. подає на розгляд сесії сільської ради положення про відділ та його структурні підрозділи;

5.2.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу, його структурних підрозділів  та розподіляє обов'язки між ними;

5.2.4. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою, центральним органом виконавчої влади;

5.2.5. планує роботу відділу і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради;

5.2.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу і його структурних підрозділів ;

5.2.7. звітує перед сільським головою та сільською радою про виконання покладених на відділ завдань;

5.2.8. може входити до складу виконавчого комітету Княгининівської сільської ради;

5.2.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.2.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

5.2.11. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва сільської ради;

5.2.12. готує у межах своїх повноважень проекти розпоряджень голови сільської ради, організовує контроль за їх виконанням.

5.2.13. подає на розгляд сесії сільської ради проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

5.2.14. розпоряджається коштами у межах затвердженого сільським головою кошторису відділу;

5.2.15. здійснює добір кадрів;

5.2.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу та його структурних підрозділів;

5.2.17. подає пропозиції, щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, службовців гуманітарного відділу, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5.2.18. призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, групи господарського, централізованого обслуговування навчальних закладів і установ освіти, методичного кабінету, логопедичного пункту, керівників навчальних закладів та закладів культури, педагогічних працівників закладів освіти комунальної форми власності відповідно до  законодавства про працю, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

5.2.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

5.2.20. забезпечує дотримання працівниками відділу пра

правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.2.21. здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

5.2.22. розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти і культури громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

6. Робота відділу 

6.1. Начальник гуманітарного відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою за поданням начальника відділу.

6.2. При гуманітарному відділі може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), культури (рада керівників закладів культури) діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості сільської ради.

6.3. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі можуть утворюватися методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням сільської ради.

6.4. Для усунення порушень усної і писемної мови, запобігання відхилення мовного розвитку учнів початкових класів та вихованців старших дошкільних груп навчально-виховних закладів при відділі може утворюватись логопедичний пункт як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням сільської ради.

6.5. Для організації матеріально-технічного забезпечення, обслуговування котелень з усіх видів палива, виконання ремонтних робіт, забезпечення продуктами харчування закладів і установ освіти та культури при відділі може утворюватися група централізованого господарського обслуговування навчальних закладів, установ освіти і культури, як структурний підрозділ відділу, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого рішенням сільської ради.

7. Прикінцеві положення 

7.1. Положення про гуманітарний відділ сільської ради затверджується рішенням сільської ради.

7.2. Зміни та доповнення у положення про відділ вносяться за пропозицією начальника відділу та затверджуються рішенням сільської ради.

 

Начальник

гуманітарного відділу                                                     Ю.С.Сидорук

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort