ПОЛОЖЕННЯ про інспектора з питань благоустрою відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології Княгининівської сільської ради

         Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської ради № 35/12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про інспектора з  питань благоустрою відділу землевпорядкування,
комунальної власності та екології 
Княгининівської сільської ради

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів". Керуючись статтями 10,12,13,19,21,23,24,26 – 1,34,40 даного закону, інспектор з питань благоустрою відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології Княгининівської сільської ради (далі- інспектор з питань благоустрою) регулює права та обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території Княгининівської сільської ради, спрямовує свою діяльність на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

         1.2. Інспектор з питань благоустрою Княгининівської сільської ради здійснює контроль за:

       -  дотриманням  юридичними  та  фізичними  особами  вимог  Закону  України  «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, Правил благоустрою та утримання території сіл та селища Княгининівської сільської ради;

       -  станом  благоустрою  території,  в  тому  числі  озелененням, охороною зелених насаджень, створенням місць відпочинку громадян, утриманням  в  належному  стані  закріплених  за  підприємствами,   установами,  організаціями територій, дотриманням вимог закону щодо охорони навколишнього природного середовища.

1.3. Повноваження інспектора з питань благоустрою поширюються на всю територію Княгининівської сільської ради.

Інспектор благоустрою має посвідчення встановленого зразка, форма якого затверджується виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради. 

2.     ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСПЕКТОРА З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ

2.1.    Контроль за станом благоустрою Княгининівської сільської ради.

2.2.   Контроль   за   дотриманням   Правил благоустрою та утримання території сіл та селища Княгининівської сільської ради, забезпечення чистоти та порядку .

         2.3.  Здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою Княгининівської сільської ради. 

2.4.   Проводить рейди та перевірки.                                                                             

         2.5. Сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою.                                                                                                                                       2.6.  Виконує інші обов’язки та повноважень відповідно до даного Положення, посадової інструкції та вимог чинного законодавства. 

3.     ФУНКЦІЇ ІНСПЕКТОРА З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ

        3.1.  Інспектор з благоустрою Княгининівської сільської ради відповідно  до  покладених  на  нього  завдань,  повинен: 

а) систематично   проводити   самостійні   і   спільні з правоохоронними органами  рейди та  перевірки стану благоустрою Княгининівської сільської ради і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,

б) залучати до рейдів органи  до повноважень, яких відноситься здійснення контролю  за:

       -   станом  благоустрою  територій,  закріплених  та  прилеглих  до   установ, підприємств, організацій, торгівельних точок тощо;

       -   накопиченням  побутових  відходів  біля  нежитлових  і  житлових  будинків, будинків приватного сектору та їх своєчасного вивозу;

       - дотриманням природоохоронного  законодавства  суб’єктами підприємницької  діяльності, фізичними особами у частині  поводження з  побутовими відходами;

       -  своєчасним прийняттям заходів до  господарюючих суб’єктів, фізичних та  юридичних осіб, утворюючих стихійні звалення відходів;

       -   порушеннями щодо розклеюванням  об’яв,  афіш  на  стінах  будівель,  опорах  та  в  інших  не  призначених для цього місцях;

       -  несвоєчасних усунень розкопувань;

       -  станом газонів та зелених насаджень міста, скверів і парків;

       - та інше, відповідно до Правил благоустрою та утримання території сіл та селища Княгининівської сільської ради.

в) вживати заходів до негайного припинення та фіксації виявлених правопорушень  у сфері благоустрою, встановлення винних осіб.

3.2.   Складає    приписи,     протоколи      про   порушення      законодавства   у   сфері  благоустрою населеного пункту для притягнення винних до відповідальності.

3.3.  Готує  пропозиції  щодо  подання  позовів  до  суду  про  відшкодування  шкоди,  завданої об'єктам та елементам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою  населених  пунктів, Правил благоустрою та утримання території сіл та селища Княгининівської сільської ради.

3.4.  Контролює  забезпечення  чистоти  і  порядку  на території Княгининівської сільської ради,  очищення  території  та  об'єктів від побутових відходів, без господарського майна, самовільно розміщених  об'єктів та елементів благоустрою.

3.5.  Бере   участь   в   обговоренні   проектів   благоустрою   об'єктів   та   елементів  благоустрою  населених пунктів,  іншої  технічної  документації  з  питань  благоустрою  і  вносить  відповідні  пропозиції  на  розгляд  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності, громадян.

3.6.  Вносить  пропозиції  про  розвиток  та  поліпшення  стану  об’єктів  та  елементів  благоустрою Княгининівської сільської ради.

3.7. Безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій  і громадян, що відносяться до його компетенції.

3.8. Здійснює профілактику порушень законодавства в сфері благоустрою.

3.9.  Готує  матеріали  та  пропозиції  на  засідання Княгининівської сільської ради та  її  виконавчих органів в межах  своєї компетенції, а також ініціює їх проведення для вирішення питань з благоустрою Княгининівської об’єднаної територіальної громади.

3.10.   Інспектор з благоустрою Княгининівської сільської ради в   процесі   виконання   покладених   на   нього  завдань   взаємодіє   з  підприємствами, установами та організаціями, іншими контролюючими державними органами у природоохоронній та екологічній сферах.

3.11. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

4. ПРАВА ІНСПЕКТОРА З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ

4.1.Інспектор з благоустрою Княгининівської сільської ради має право :

4.1.1. Проводити рейди та перевірки територій та об'єктів населеного пункту щодо стану  їх  благоустрою  і  додержання  підприємствами,  установами,  організаціями,  громадянами законодавства у сфері благоустрою Княгининівської сільської ради.

4.1.2. Складати приписи і протоколи про адміністративні правопорушення в  межах  компетенції та порядку, передбаченому діючим законодавством по відношенню до  осіб,   які  порушують  правила    благоустрою,      для   притягнення      винних     до  відповідальності.

4.1.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від територіальних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідну інформацію та документацію; відбирати у громадян та посадових осіб пояснення за їх згодою.

4.1.4.  Виносити      попередження, приписи,   керівникам     підприємств,     установ,    організацій  незалежно     від   форм     власності,    власникам     приватних     будинків,    окремим  громадянам  за  наявності  порушень  Правил благоустрою та утримання території сіл та селища Княгининівської сільської ради,  строків  виконання  робіт та інших випадків у межах своїх повноважень.

4.1.5.  Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.1.6. Надавати методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшені стану територій та об’єктів благоустрою Княгининівської сільської ради.                                                                                                      

4.1.7.Здійснювати, в межах своєї компетенції, контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів Княгининівської сільської ради.

4.1.8. Встановлювати строки усунення виявлених недоліків або припинення дій .

4.1.9.  Забороняти  ведення  самовільних  робіт,  пов'язаних  з  порушенням  Правил благоустрою та утримання території сіл та селища Княгининівської сільської ради, шляхом винесення та вручення приписів винним у порушенні правил благоустрою фізичним та юридичним особам.

4.1.10. Вимагати пояснення від керівників підприємств, установ, організацій незалежно від   форм   власності,   що   розташовані   на   території громади,   окремих   громадян, власників    житлових      будинків   про   порушення      правил благоустрою,  вимагати  від  них  письмової  або  усної  інформації  щодо  намірів  про  усунення виявлених недоліків.

4.1.11. Піднімати клопотання перед Княгининівською сільською радою, її виконавчим комітетом, сільським головою та іншими посадовими особами про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають систематичного       характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу.

4.1.12. Звертатись до правоохоронних органів для вирішення питань, віднесених цим Положенням до повноважень інспектора з питань  благоустрою Княгининівської сільської ради.

4.1.13. Вносити до виконавчого комітету Княгининівської сільської ради пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення об'єктів реклами,  виносної торгівлі та інше суб'єктами, що порушують правила благоустрою.

4.1.14. У випадках, передбачених діючим законодавством, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд адміністративної комісії та інших органів, чи посадових осіб, до компетенції яких віднесено розгляд справ про адміністративні правопорушення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.1.15.  Надавати  інформацію  органам  державного контролю  відповідно  до  чинного  законодавства.

4.1.16. Подавати  пропозиції керівництву ради щодо подання  до  суду  позовів  про  відшкодування  шкоди, завданої об’єктам благоустрою на підвідомчій території при порушенні законодавства у сфері  благоустрою,  Правил благоустрою та утримання території сіл та селища Княгининівської сільської ради, рішень Княгининівської сільської ради,  виконавчого   комітету,   розпоряджень  сільського  голови   та   інших   нормативно – правових  актів, що регулюють відносини у цій сфері, в межах повноважень та прав, визначених цим положенням.

4.1.17.  Одержувати  від  центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій    усіх   форм    власності,  фізичних  осіб  інформацію,  документи  і  матеріали  для  виконання  покладених  на  інспектора з питань благоустрою Княгининівської сільської ради завдань, у порядок та строки, визначені законом.

4.1.18. Інспектор з благоустрою Княгининівської сільської ради  має право безпосереднього  входження на територію підприємств, установ, організацій, крім режимних об'єктів, для огляду територій та контролю за благоустроєм, утриманням зелених насаджень, дотриманням санітарних норм, перевіряти наявність договорів на прибирання прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів.

4.1.19. Набувати інших прав відповідно до законодавства. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕЙДІВ 

5.1. Інспектор з благоустрою Княгининівської сільської ради має право   брати участь у спільних рейдах представників територіальних органів виконавчої влади. Графік зазначених спільних рейдів затверджується селищним головою. У  разі   термінової    потреби  у  спільних     рейдах  (в   разі явного  загальновідомого  порушення  законодавства у сфері   благоустрою) інспектор з благоустрою Княгининівської сільської ради залучається   до  рейду  шляхом  негайного повідомлення про об’єкт та строки рейду.

5.2.  Інспектор з благоустрою Княгининівської сільської ради має  право  самостійно  проводити  планові  та  позапланові  рейди стосовно  дотримання     підприємствами,  установами,  організаціями,  фізичними  особами – підприємцями, громадянами законодавства у сфері благоустрою.

5.3. Планові рейди проводяться згідно щомісячного графіку, що затверджується сільським головою або його заступником.

5.4. Позапланові рейди проводяться у разі надходження заяв, скарг, службових, доповідних записок або у разі явного загальновідомого порушення законодавства у сфері благоустрою.

5.5.   При   проведенні   рейдів   інспектор з питань благоустрою Княгининівської сільської ради повинен   мати   при   собі   службове  посвідчення .

5.6.  Якщо  під  час  рейду  виявлені  причини  та  умови,  які  можуть  спричинити  порушення  благоустрою,  інспектор з питань благоустрою Княгининівської сільської ради зобов’язаний скласти  та  видати  офіційний  документ  –    припис,  який  є  обов’язковим  для виконання в  термін  до  десяти  календарних днів особами, які його отримали.

5.7. У приписі зазначається: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по  батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та   надаються   пропозиції   щодо   усунення   причин   та   умов, які спричиняють  порушення благоустрою із вказівкою на порушену норму Правил благоустрою. Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений. У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться про це запис у присутності двох свідків.

5.8. Якщо виявлені порушення  стосуються  робіт  із  озеленення,  косіння  газонів,  прибирання території, відсутності урн і т.п., порушник повинен усунути виявлені порушення в триденний термін після надання припису. 

5.9. В разі не усунення вказаних у приписі порушень у визначений строк  дані  види робіт можуть виконуватися комунальне підприємство  «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області  Княгининівської сільської ради, іншими підприємствами за домовленістю, які надають порушнику рахунок за виконані  роботи. Витрати,  понесені комунальним підприємством  «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області  Княгининівської сільської ради  та/або іншими підприємствами внаслідок виконання згаданих вище робіт, підлягають сплаті порушником в повному обсязі добровільно в п’ятиденний  термін з  дати  отримання порушником  рахунку  і акту виконаних робіт, чи стягуються в судовому порядку.

5.10.  Якщо  особою  не  усунуті  виявлені  порушення  у  визначений  інспектором з благоустрою термін, останній складає на винну особу протокол про вчинення адміністративного правопорушення, за відповідною статтею Кодексу України про адміністративні  правопорушення.

5.11.  При  вчиненні  однією  посадовою  чи  фізичною  особою  двох  або  більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення     адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

5.12. У протоколі про адміністративне правопорушення  зазначаються:

- дата і місце його  складення,  посада,  прізвище,  ім’я,  по  батькові  особи,  яка  склала протокол; 

- відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть  адміністративного  правопорушення; 

- нормативний   акт,   який   передбачає   відповідальність   за   дане  правопорушення; 

- прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо  вони  є; 

- пояснення  порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

- якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в  протоколі;

Протокол     підписується    особою,    яка  його    склала, і  особою,    яка  вчинила  адміністративне  правопорушення, а також : 

- при  наявності  свідків  і  потерпілих  протокол може бути підписано і цими особами.                                                                                                                  Протокол про адміністративне правопорушення повинен відповідати вимогам ст.256 КУпАП та бути викладений на бланку встановленого зразка.

5.13.  У   разі  відмови   особи,   яка   вчинила   правопорушення,      від  підписання  протоколу,  в  ньому  робиться  запис  про  це у присутності двох свідків.  Особа,  яка  вчинила  правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до  протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

5.14. При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки,  передбачені  статтею  268  Кодексу  України  про адміністративні  правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

5.15.  Після складання протоколу він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Княгининівської сільської ради або інших органів, чи посадових осіб, до компетенції яких віднесено розгляд справ про адміністративні правопорушення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.17.  Відшкодування  майнової  шкоди,  заподіяної  об’єкту  благоустрою  під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється  у порядку, встановленому нормативно – правовими  актами.

В разі не усунення порушень особою, винною у порушенні правил благоустрою, у разі якщо це не усунення може привести до погіршення санітарно – епідеміологічної  ситуації  в  місті  або  спричинити  інші  негативні  наслідки,  роботи  по  усуненню наслідків  цих  правопорушень  можуть  виконуватися комунальним підприємством  «ВЕРНИГОРА» Луцького району Волинської області Княгининівської сільської ради, іншими підприємствами за домовленістю, яке надає порушнику  рахунок за виконані роботи. Витрати, понесені внаслідок виконання згаданих   вище  робіт, підлягають сплаті порушником в повному обсязі добровільно в п’ятиденний термін з дати отримання порушником рахунку і акту виконаних робіт, чи стягуються в судовому порядку.

 

Сільський голова                                                     О.О. Твердохліб

 

 

 

 

 

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort