Положення про Молодіжну раду при Княгининівській сільській раді

від 26.10.2018 р. № 39/4.1     
с. Княгининок 

Про Молодіжну раду 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою створення постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Княгининівській сільській раді для проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної державної політики та вирішення питань життєдіяльності населених пунктів, розглянувши звренення гуманітарного відділу сільської ради (вх. № 1284 від 12.10.2018 р.), сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Молодіжну раду при Княгининівській сільській раді (далі – Молодіжна рада).

2. Затвердити Положення про Молодіжну раду, що додається.

3. Доручити комунальному закладу Центру культури дозвілля та спорту Княгининівської сільської  ради (В.В.Мельничук):

3.1. Оголосити і провести конкурс на членство у Молодіжну раду та подати на затвердження виконавчого комітету список кандидатів.

3.2. Сприяти в організації роботи Молодіжної ради та взаємодії з виконавчими органами Княгининівської сільської ради, громадськими об’єднаннями, громадськістю міста у вирішенні актуальних питань життєдіяльності міста.

4. Доручити гуманітарному відділу сільської ради:

4.1. Висвітлювати діяльність Молодіжної ради на офіційному сайті Княгининівської сільської ради та у засобах масової інформації.

4.2. Надавати інформаційну підтримку та сприяти в організації прес-конференцій, „круглих столів”, інтерв’ю, публікацій для висвітлення офіційної позиції Молодіжної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань і депутатської етики.

 

 

Сільський голова                                                        О.О. Твердохліб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Княгининівської
сільської ради
від «26» жовтня 2018 р. № 39/4.1

 

Положення
про Молодіжну раду
при Княгининівській сільській раді

 

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна рада при Княгининівській сільській раді (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Княгининівської сільської ради, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенням молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Княгининівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови ради, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:

 • розробка рекомендацій, пропозицій та консультування виконавчих органів Княгининівської сільської ради щодо реалізації молодіжної політики у Княгининівській сільській раді
 • залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики;
 • залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади, у тому числі у громадському житті;
 • активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та популяризації здорового та безпечного способу життя;
 • поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді Княгининівської ОТГ;
 • вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;
 • визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;
 • здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів студентського та учнівського самоврядування міста;
 • вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в Княгининівській сільській раді, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.

1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

1.5. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Княгининівській сільській раді.

1.6. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умови для її роботи) здійснює Центр культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради.

1.7. Молодіжна рада не належить до релігійних об’єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

2. Права Молодіжної ради

2.1. Для реалізації мети та завдань Молодіжна рада має право:

2.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів, депутатів, членів виконавчого комітету Княгининівської сільської ради, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

2.1.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.

2.1.3. Вносити голові ради, постійним комісіям Княгининівської сільської ради  пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної політики у Княгининівській сільській раді, що потребують прийняття відповідних розпоряджень голови ради, рішень Княгининівської сільської ради  та її виконавчого комітету.

2.1.4. Здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді громади, як місцевої  ради, так і її структурних підрозділів та виконавчого комітету.

2.1.5. Складати та вносити пропозиції до проектів рішень сільської ради, що впливають на життя молоді міста.

2.1.6. Аналізувати проекти рішень Княгининівської сільської ради, її виконавчого комітету, які впливають на життя молоді Княгининівської сільської ради, на їх відповідність державній молодіжній політиці.

2.1.7. Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи з питань реалізації молодіжної політики.

3. Склад Молодіжної ради та порядок його формування

3.1. Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше 15 членів. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 10 членів.

Строк повноважень складу Молодіжної ради – два роки.

3.2. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член громади Княгининівської сільської ради, віком від 14 до 35 років, що постійно проживає на території громади.

3.3. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та подали відповідні документи.

3.4. Для формування складу Молодіжної ради голова сільської ради утворює ініціативну групу з метою підготовки проведення установчих зборів.

Якщо при органі вже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється головою сільської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи голова сільської ради затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

До складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів можуть входити депутати сільської ради, працівники сільської ради, представники інститутів громадянського суспільства, представники комунальних закладів та установ, що працюють з дітьми, представники соціально – відповідального бізнесу, члени громадських організацій.

3.5. Не пізніше ніж за 14 календарних днів до проведення установчих зборів сільська рада оприлюднює на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах.

3.6. Для участі в установчих зборах кандидати на членство в Молодіжній раді мають подати до ініціативної групи такі документи:

 • заяву у відповідній формі (Додаток 1);
 • бланк підписів 10 молодих жителів громади (14-35 років);
 • копію паспорта громадянина України.

3.6. Ініціативна група перевіряє документи, подані учасниками, на їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 3 календарних дні до їх проведення.

За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність поданих ними документів, вимогам цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

3.7. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

3.8. Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

3.9. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається сільській раді.

3.10. Сільська рада оприлюднює протокол установчих зборів на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.11. Виконавчий комітет сільської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його згідно з чинним законодавством.

3.12. Члени Молодіжної Ради можуть обиратися не більше двох термінів підряд.

3.13. До складу Молодіжної Ради входять:

 • голова Молодіжної ради;
 • заступник голови Молодіжної ради;
 • секретар Молодіжної ради;
 • члени Молодіжної ради.

3.14. Голова Молодіжної ради обирається зі складу членів Молодіжної ради на першому засіданні шляхом таємного голосування більшістю від загального складу Молодіжної ради.

3.15. Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

 • складення повноважень за його особистою письмовою заявою;
 • вираження недовіри до нього більшістю від загального складу Молодіжної ради;
 • в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови Молодіжної ради приймається шляхом таємного голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

3.16. Голова Молодіжної ради:

3.16.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції.

3.16.2. Контролює виконання рішень Молодіжної ради.

3.16.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради.

3.16.4. Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради.

3.16.5. Обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні шляхом таємного голосування.

3.16.6. Доповідає на першому засіданні Молодіжної ради наступного скликання про виконану роботу.

3.16.7. Щороку звітує на сесії Княгининівської сільської ради.

3.17. Заступник голови Молодіжної ради:

3.17.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

3.17.2. Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради.

3.17.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради.

3.17.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

3.18. Секретар Молодіжної ради:

3.18.1. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради.

3.18.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді.

3.18.3. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою ради.

3.18.4. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.

3.18.5. Інформує Княгининівську сільську раду про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.

3.18.6. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.

3.18.7. Веде протоколи засідань Молодіжної ради.

3.18.8. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.

3.18.9. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

3.19. Члени Молодіжної ради:

3.19.1. Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

3.19.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

 • власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;
 • рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків;
 • втрата членом Молодіжної ради українського громадянства;
 • смерть члена Молодіжної ради.

3.19.3. Систематичним невиконанням обов’язків членом Молодіжної ради є:

 • відсутність без поважних причин більше як два рази на засіданнях Молодіжної ради;
 • невиконання рішень Молодіжної ради.

3.19.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень більшістю від загального складу Молодіжної ради.

3.19.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник з числа резервного списку кандидатів для членства у Молодіжній раді, затверджується рішенням виконавчого комітету Княгининівської сільської ради за поданням голови Молодіжної ради.

3.19.6. Резервний список формується з числа осіб, що були зареєстровані як кандидати у члени Молодіжної ради відповідно до зазначених у пункті 3.4. квот, та затверджується головою Молодіжної ради.

3.19.7. Член Молодіжної ради має право:

 • ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;
 • представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади;
 • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;
 • брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;
 • оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

3.19.8. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

 • брати участь в засіданнях Молодіжної ради;
 • виконувати рішення Молодіжної ради;
 • дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

4. Організація роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

4.2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

 • чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;
 • позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради, або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергове засідання.

4.3. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

 • голови Молодіжної ради;
 • заступника голови Молодіжної ради;
 • секретаря Молодіжної ради.

4.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради.

Засідання Молодіжної ради є правомочним за умови наявності більше половини членів від її загального складу.

4.5. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

4.6. Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

4.7. Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

4.8. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

4.9. Прийняті рішення Молодіжної ради надаються до Княгининівської сільської ради  для узгодження та доопрацювання та підлягають обов’язковій публікації.

5. Прикінцеві положення

5.1. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду виконавчими органами Княгининівської сільської ради.

5.2. Представники Княгининівської сільської ради можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

5.3. На засідання постійних комісій при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням Княгининівської сільської ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5.5. Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням виконавчого комітету Княгининівської сільської ради у разі:

 • порушення Молодіжною радою законів України та Конституції  України;
 • порушення Молодіжною радою умов цього Положення;
 • непроведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;
 • за рішенням самої Молодіжної Ради.

Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort