ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради

Додаток №1
до рішення Княгининівської сільської ради
№ 29/12 від «22» грудня 2017 року                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради

1.      Загальні положення.

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради  (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів і регулює: організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради; правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду.

1.2. Положення розроблене з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади  Княгининівської сільської ради, а також того що знаходиться на балансі підприємств, закладів, установ, організацій.

1.4. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

1.5. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

1.5.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

1.5.2 комунальне підприємство – юридична особа комунальної форми власності, на балансі якої знаходиться комунальне майно;

1.5.3. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

1.5.4. суборенда – цивільно-правові відносини, засновані на договорі, за яким одна сторона зобов’язується передати частину комунального майна, орендарем якого вона є, у користування, на строк третій особі;

1.5.5. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

1.5.6. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі (включаючи гроші, цінні папери,);

1.5.7. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

1.5.8. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками.

2. Об’єкти оренди.

2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

2.1.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо), що є вільним;

2.1.3. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів) в т.ч. інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.

2.2.Перелік об’єктів права власності територіальної громади Княгининівської сільської ради, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Княгининівської сільської ради. А також не може бути об’єктом оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством.

2.3. Майно, яке передається в оренду повинно бути приведене Орендодавцем в належний стан, тобто придатне для використання та відповідати встановленим законодавством нормам.

3. Орендодавці.

3.1. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради є:

3.1.1. виконавчий комітет Княгининівської сільської ради - щодо комунального майна, яке перебуває у  комунальній власності територіальної громади, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв.м.; у разі передачі комунального майна без проведення конкурсу, якщо майно перебуває на балансі Княгининівської сільської ради, в порядку визначеному даним Положенням;

3.1.2. комунальні підприємства,заклади, установи, організації на балансі яких перебуває майно  - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м., у разі передачі комунального майна без проведення конкурсу, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м.

3.2. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, покладається на орендодавців цього майна відповідно до Положення.

3.2.1.Керівники підприємств, закладів, установ, організацій несуть персональну відповідальність за відсутність або неналежну якість контролю за ефективним, раціональним і цільовим використанням та відчуженням майна комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради.

3.2.2.Дозвіл на оренду майна комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради надається за дорученням сільської ради - виконавчим комітетом сільської ради. 

4. Орендарі.

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

5. Підстави для розгляду питання передачі об’єктів в оренду.

5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від Княгининівської сільської ради, комунальних підприємств, закладів, установ, організацій Княгининівської сільської ради, осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього Положення.

5.2. Княгининівська сільська рада або комунальні підприємства,заклади, установи, організації надають інформацію у засобах масової інформації та в мережі Інтернет про об’єкти, що пропонуються в оренду.

5.3. Для розгляду питання передачі об’єктів в оренду фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я орендодавця та документи згідно з переліком, визначеним в у п.5.11. цього Положення.

5.3.1.Заява реєструється Орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених пунктом 5.11. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.

5.4. Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради  подає матеріали на погодження виконкому сільської ради.

5.5. Виконком розглядає подані матеріали і приймає своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).

5.6.Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради  протягом п'яти днів (але не пізніше 15 днів з дати реєстрації заяви) після погодження умов оренди виконкомом, розміщує в  офіційних  друкованих  засобах  масової інформації  та  на  власному веб-сайті     оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.

 5.7. Протягом 10 робочих   днів   після   розміщення  оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

5.8. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди вносить пропозиції на чергове засідання виконкому. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди, умови якого погоджує виконком, укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв, виконком оголошує конкурс на право оренди.

5.9.У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк
(не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні), релігійної  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних обрядів   та  церемоній, громадської  організації  ветеранів  або інвалідів,    реабілітаційних    установ    для    інвалідів    та дітей-інвалідів,    державних   та   комунальних   спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального  обслуговування,  що надають  соціальні  послуги відповідно до  Закону  України  "Про соціальні послуги",Пенсійного фонду України  та  його органів,  державних  видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження,  що забезпечують підготовку, випуск та (чи)розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою  (за  винятком видань  рекламного та еротичного характеру),  оголошення про намір передати майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір оренди, за погодження виконкому, укладається  з  таким  заявником без проведення конкурсу.

5.10. Договір оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна набирає чинності виключно після затвердження сільським головою.

Балансоутримувач об'єкта оренди зобов'язаний у день затвердження договору оренди передати нерухоме майно Орендарю за актом приймання-передачі.

5.11. Перелік документів, які подаються заявником:

5.11.1. Заява на ім’я орендодавця про намір узяти в оренду майно, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника.

5.11.2. Копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності для фізичної особи - суб’єкта малого підприємництва; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи.

5.11.3.Копія довідки органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ,ідентифікаційний код для ФОП.

5.11.4. Копія довідки про взяття на облік платника податку.

5.11.5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма № 2-р)(за наявності такого).

5.11.6. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такої).

5.11.7.  Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати.

6. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна.

6.1. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради.

7.      Договір оренди комунального майна

7.1.  Укладений  сторонами  договір  оренди  в частині істотних умов  повинен  відповідати  типовому  договору оренди майна, затвердженому рішенням Княгининівської сільської ради. 

7.2. Оцінка об’єктів оренди передує укладенню Договору оренди.

7.3. Істотними умовами договору оренди є:

7.3.1. об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

7.3.2. термін, на який укладається договір оренди;

7.3.3. орендна плата з урахуванням її індексації (визначена на конкурентних засадах для суб’єктів господарювання, або згідно з Методикою розрахунку та

порядку використання плати за оренду комунального майна Княгининівської сільської ради);

7.3.4. порядок використання амортизаційних відрахувань;

7.3.5. порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення;

7.3.6. виконання зобов'язань;

7.3.7. забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

7.3.8. відповідальність сторін;

7.3.9. обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;

7.3.10. порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

7.3.11. страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

7.3.12. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

7.2. Порядок укладання договорів оренди:

7.2.1. Заявники (яким надається майно в оренду поза конкурсом) та переможці конкурсу зобов’язані отримати від орендодавця погоджений проект договору оренди - не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття рішення Комісією або виконкомом.

7.2.2. Переможці конкурсу /заявники/, у разі згоди з умовами, визначеними в проекті договору, підписують договір та отримують свій екземпляр договору.

7.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

8. Продовження терміну дії договору оренди.

8.1. Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб передбачений чинним законодавством.

8.2. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

8.3. За 45 днів до закінчення терміну договору оренди орендодавець подає на розгляд Комісії:

- довідку про виконання умов договору оренди орендарем за минулий період;

- акт обстеження орендованого майна;

- інші документи, в залежності від об’єкту оренди (при необхідності).

8.4. Комісія розглядає матеріали подані Орендодавцем про закінчення термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та надає свій висновок щодо переукладення договору оренди.

8.5. Заявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку:

8.5.1. якщо орендар не виконував або порушував умови договору оренди;

8.5.2. прийняття Княгининівською сільською радою рішення про реконструкцію об’єкта;

8.5.3. прийняття Княгининівською сільською радою рішення про відчуження об’єкта;

8.5.4. включення майна до переліку об’єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій;

8.5.5. якщо запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на території його розташування;

8.5.6. прийняття Княгининівською сільською радою рішення про включення об'єкта до переліку об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди;

8.5.7. та в інших випадках.

9. Порядок передачі в суборенду.

9.1. Питання передачі частини орендованого приміщення в суборендне користування вирішується рішенням Виконавчого комітету за поданням Комісії, без конкурсу.

9.2. У разі прийняття рішення про передачу майна в суборенду, укладається договір суборенди.

9.3. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

9.4. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів.

9.5. Для розгляду питання секретарю комісії подаються:

- заява орендаря, з яким укладено договір оренди майна;

- копія поверхового плану об'єкта оренди завірена орендарем по основному договору оренди із зазначенням орендованих приміщень та приміщень, які плануються передати в суборенду.

9.6. Заява має містити такі дані:

- повна назва юридичної або фізичної особи;

- поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження;

- контактні телефони заявника;

- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;

- дані про об’єкт оренди:

балансоутримувач,

адреса,

поверх, підвал/напівпідвал, (характеристика)

площа, яка, в разі надання дозволу, буде надана третій особі в суборендне користування,

мета використання майна третьою особою;

- дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).

9.6.1. для третьої сторони, яка є юридичною особою:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (доручення);

- копія паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія статуту або положення для юридичної особи;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.

- копія довідки органу статистики про внесення особи на облік;

- копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності);

9.6.2. для третьої сторони, яка є фізичною особою:

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника або належним чином оформлене доручення, видане представнику фізичної особи;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта підприємницької діяльності;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- копія документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи;

- довідку про вид діяльності;

9.7. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди основного орендаря.

9.8. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

10. Внесення змін до договорів оренди, встановлення пільгових орендних ставок.

10.1. Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі рішень  виконавчого комітету Княгининівської сільської  ради за поданням Комісії, шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди.

10.2. Питання щодо встановлення пільгової орендної плати, її терміну або відмови у її встановленні вирішуються на засіданні виконавчого  Княгининівської сільської ради при попередньому розгляді Комісією.

10.3. Договори оренди, які укладаються на термін три і більше років, підлягають нотаріальному посвідченню.

10.4. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.

10.5. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

10.6. Договір оренди складається в двох примірниках: по одному примірнику для орендодавця, орендаря об'єкта оренди.

10.7. Орендодавець веде реєстр договорів оренди.

11.Орендна плата, Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду комунального майна

11. 1.Орендна плата.

11.2. Орендна плата є платежем, який вносить орендар на зазначений орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності.

11.3. Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним законодавством та Методикою.

11.4. Орендна плата встановлюється в грошовій формі.

11.5. Орендна плата розраховується згідно Методики, або за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі.

11.6. Основою для розрахунку орендної плати повинна служити проведена, та відповідно затверджена, оцінка ринкової вартості об’єкту оренди.

11.7. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

11.8. Термін внесення орендної плати визначається договором.

11.9. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору за кожний день порушення строку.

11.10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетним організаціям становить 1 грн.

11.11. Розрахунок орендної плати, пропорції розподілу та порядок використання орендної плати  проводиться відповідно до Методики, затвердженої рішенням Княгининівської сільської ради.

12.Звітність про використання майна, переданого в оренду.

     12.1.Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, подають Княгининівській сільській раді звітність по орендних платежах щокварталу не пізніше  10 числа після закінчення   звітного кварталу, а також аналітичну довідку про стан передачі майна в оренду, в тому числі щодо виконання орендарями умов договорів оренди.

13. Прикінцеві положення.

13.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна в межах своїх повноважень здійснює орендодавець. При наявності порушень умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним законодавством та цим Положенням.

13.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

 

Сільський голова                                                        О.О. Твердохліб

 

 

Додаток №2
до рішення Княгининівської сільської ради
№ 29/12 від «22» грудня 2017 року                         

Порядок проведення конкурсу

на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Княгининівської сільської ради.

1. Цей Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Княгининівської сільської ради(далі - Порядок) розроблений відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради (далі - майно).

2.Приймає рішення про оголошення конкурсу та виконує функції конкурсної комісії стосовно рухомого та нерухомого майна виконавчий комітет Княгининівської  сільської ради.

3.Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених пунктом 5.8. та 5.9. Положення Про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради.

4. Конкурс на право оренди (надалі - конкурс) проводиться щодо майна, яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб.

5.Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.

6.Конкурс, згідно з цим Положенням, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди і співпраці з територіальною громадою Княгининівської сільської ради.

7.Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.

8.Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за конкурсом, до закінчення терміну договору оренди допускається лише за погодженням з  виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради, з відповідним коригуванням розміру орендної плати.

9.Умови конкурсу.

9.1.Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради, затвердженої рішенням Княгининівської сільської ради(далі – Методика), остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу;

9.2.Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом.

9.3.Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, юридичними особами (експертами) на замовлення Орендодавця або одним заявником за наявності дозволу Орендодавця.

9.4.Витрати на проведення експертизи (у разі оплати експертної оцінки Орендодавцем)  відшкодовуються орендарем протягом місяця від часу укладення Договору оренди.

9.5.Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

9.10.Конкурс передбачає наступні обов’язкові умови:

- зобов’язання усіх учасників конкурсу щодо дотримання умов збереження, відновлення та використання об’єкта;

- збереження спеціалізації об’єкта оренди;

- щодо оренди цілісно-майнового комплексу - спеціальні умови, що випливають із соціально-економічного розвитку сіл і селищ Княгининівської сільської ради.

9.11.Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.

10.Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.

10.1.До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 Положення Про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради і своєчасно подали наступні документи передбачені п. 5.10. Положення Про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради, а також:

10.1.1. заяву, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;

10.1.2. належно оформлене доручення (для представників фізичних та юридичних осіб);

10.1.3 відомості про банківський рахунок (при його наявності);

10.1.4. письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 кв.м. за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта, його модернізацію, тощо.

10.2. Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом "На конкурс", запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або підписом заявника.

10.3. Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається:

- дата подачі заяви, порядковий номер учасника;

- прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької діяльності, їх представника.

- відповідність поданих пропозицій вимогам цього Положення.

10.4. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

10.5. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 14-ти календарних днів з дня опублікування повідомлення про конкурс.

11. Оголошення.

11.1. Секретар комісії оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів права власності територіальної громади Княгининівської сільської радив місцевих друкованих засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

11.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

11.2.1. інформація про об'єкт:

- назва об’єкта оренди,

- місцезнаходження,

- балансоутримувач;

- для нерухомого майна – технічна характеристика;

11.2.2. термін оренди;

11.2.3. початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради, цільове використання.

11.3. Цільове використання об'єкта оренди:

11.3.1. орендар має забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно та прилеглу територію в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;

11.3.2. орендар повинен дотримувати вимог експлуатації об'єкта;

11.3.3. орендар має здійснювати певні види ремонтних робіт;

11.3.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

11.3.5. щоквартально до 15-гочисла, останнього місяця кварталу, проводити з орендодавцем звірку взаєморозрахунків орендних платежів і оформляти відповідні акти звірки;

11.4. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається додатково інформація щодо:

11.4.1. виду виробничої діяльності;

11.4.2. обсягу виробничої діяльності;

11.4.3. кількості і складу робочих місць.

12. Конкурсна комісія.

12.1. Функції Конкурсної комісії виконує виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, у разі якщо він є орендодавцем відповідно до пункту 3.1.1. даного Положення.

12.1.1. Функції конкурсної  комісії, у разі коли Орендодавцем виступають комунальні підприємства, заклади, установи, організації на балансі яких перебуває майно виконує Комісія створена Орендодавцем відповідно до розпорядження керівника.

12.2. Склад  комісії (з обов’язковим обранням  голови, заступника та секретаря, кількісний  склад комісії)  затверджується відповідно розпорядженням виконавчого комітету або наказом по комунальному підприємству.

12.3. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться в мірі необхідності. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення представників орендодавця, ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу, інших осіб. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів Комісії та оформлюються протокольно.

12.4. На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.

12.5. Основними завданнями та функціями Комісії є:

12.5.1. визначення умов та терміну проведення конкурсу;

12.5.2. розгляд пропозицій учасників конкурсу;

12.5.3. визначення переможця конкурсу;

12.6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

12.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- дає доручення членам Комісії;

- організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.

12.8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.

12.9. Секретар Комісії:

- готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;

- готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

- приймає подані претендентами документи, які відповідають вимогам Положення;

- повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у разі неналежного оформлення документів;

- приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- оформляє протокол засідання комісії;

12.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

12.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові Комісії.

12.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються Комісією в день конкурсу.

12.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної Комісії.

12.14. Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати додаткові документи в учасників конкурсу за їх згодою.

12.15. У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на заступника голови Комісії.

13. Проведення конкурсу.

13.1. Подані претендентами документи розглядаються  на засіданнях комісії  до  проведення  конкурсу  з  метою  формування списку  його  учасників. Зазначений список затверджується наказом/розпорядженням орендодавця. Орендодавець  протягом  одного  робочого  дня  після затвердження  списку повідомляє учасникам  конкурсу  з використанням тих засобів  зв'язку,  які  вони  обрали, про  їх  допущення  або недопущення   (із   зазначенням  підстав)  до  подання  конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

 13.2. У разі коли пропозиція тільки одного  претендента  відповідає умовам  конкурсу, конкурс  на  право  оренди не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

 13.3. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ/розпорядження, у разі:

    –  неподання заяв про участь у конкурсі;

    –  відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

    –  знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.

13.4. У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.

 13.5. У  разі  надходження  двох  або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм    найбільшої    запропонованої    орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди.

 13.6. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного  майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

     14. Протягом    п’яти    робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб).  На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші зацікавлені особи.  Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи.

     Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

     15. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

     16. Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  зацікавлених осіб  розпечатує  конверти  і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з  відміткою  "не  відповідає умовам конкурсу". 

    17. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, цей учасник визначається  переможцем конкурсу. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавець видає відповідний наказ/розпорядження.

     18. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати, розмір якої претенденти подають в запечатаному конверті підчас проведення конкурсу.

    19. Якщо два чи більше учасники конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.

     20. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованого розміру орендної плати, визначає переможця конкурсу і протягом трьох робочих днів надає протокол засідання на затвердження орендодавцеві, після чого протягом трьох робочих днів орендодавець затверджує протокол конкурсної комісії та приймає рішення про затвердження переможцем конкурсу учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати та взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

      21. Розпорядження сільського голови про затвердження результатів конкурсу є підставою для укладення договору оренди.

      22.  Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.

       23. Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

24. Порядок укладання договорів оренди

24.1. Підставою для укладення орендодавцем договору оренди комунального майна що перебуває у власності є  розпорядження виконавчого комітету (сільського голови) про затвердження результатів конкурсу.

24.2. Договір оренди, який укладається за результатами конкурсу підлягає перевірці та погодженню виконкому,   на відповідність його істотним умовам  відповідному типовому договору оренди  комунального майна, затвердженому сільською радою. При цьому термін зазначеної перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

У разі невідповідності істотних умов договору типовому договору оренди майна, він повертається орендодавцю із викладенням відповідних зауважень.

     24.3. Орендодавець протягом трьох робочих днів після перевірки договору оренди та усунення відповідних зауважень (у разі їх наявності) вручає під розписку  особисто  переможцю  конкурсу  (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.  Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом трьох робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект  договору  оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального майна",  та  включати  орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

     24.4. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 15.3. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні  про  конкурс  строк  пропозицій,  що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання комісії.

   25.5.Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:

        прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

є інші підстави, передбачені законом.

26. Інші умови

    26.1. На підставі рішень, прийнятих  комісією відповідно до пункту 15.4 цього  Порядку,  орендодавецьскасовує свій наказ/розпорядження про визначення переможця.

     26.2. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання конкурсу, що відбувся. На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші зацікавлені особи.  Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу.  Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом/розпорядженням орендодавця.

     26.3. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

    –  уповноважений орган управління  об'єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;

    – об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

    –  укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

      26.4   Повторний конкурс проводиться в порядку та на умовах, визначених цим Порядком.

     26.5. У разі, якщо за окремим об’єктом на конкурс не було подано жодної заявки, стартова орендна плата на повторний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурсної комісії, але не більше, ніж на 30% від розрахункової за Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої  рішенням  Княгининівської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                              О.О.Твердохліб

 

Додаток 3
до рішення Княгининівської сільської ради
№ 29/12 від «22» грудня 2017 року 

Договір оренди №

індивідуально визначеного (нерухомого, рухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради

с. Княгининок  «_____»_____________20__року

 Ми, що нижче підписалися,__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __,

(повна назва Орендодавця), місцезнаходження якого: __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ (далі – Орендодавець) в особі

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що мешкає __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ та діє на підставі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ з одного боку, та__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _,

(повна назва особи Орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ __ __ __ __ __ __ __ _, місцезнаходження якого: __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,

(адреса)

(далі – Орендар), в особі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , що мешкає __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) (адреса) та діє на підставі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене

(статут, довіреність тощо)

нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської  ради(далі – Майно), площею__ __ __ _м2, розміщене за адресою:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, на __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ поверсі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _(будинку, приміщення, будівлі) __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, що перебуває на балансі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _(далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку на «_»__ __ __ __ __ _20_ року і становить за незалежною оцінкою __ __ __ __ __ __ _грн. (без ПДВ).

1.2. Майно передається в оренду з метою __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _.

1.3. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передавання, в якому зазначається стан майна, що орендується, та інші відомості за узгодженням сторін.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Право укладання Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської  ради надане рішенням виконавчого комітету від «__ _»__ __ __ __ __ _20_ року № __ __ __ __ __ __ __ __ __ або рішенням конкурсної  комісії від «__ _»__ __ __ __ __ _20_ року .

2.2. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати нотаріального посвідчення Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2.3. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада Княгининівської сільської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Княгининівської сільської ради, затвердженої рішенням сільської  ради «__ _»__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 20_ року № __ __ __ __ __ __ або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради і становить без ПДВ за перший базовий місяць оренди __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _20__ р. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _грн. (відповідно до розрахунку орендної плати, що додається до Договору).

3.2. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується на поточний рахунок Орендодавця  у розмірі 100 відсотків щомісяця, не пізніше 5 числа, наступного за звітним.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на користь Орендодавця з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, уключаючи день оплати.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи штрафні санкції.

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади Княгининівської сільської ради.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.6. За погодженням з Орендодавцем здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшення орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження з Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати висновок та проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

5.7. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.8.На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.9. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної чи часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.10. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір на відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Орендодавця у тижневий строк.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду.

6.3. Виключно за письмовою згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

6.5. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти.

6.6. Вартість поліпшення орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.

6.7. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

7. Обов’язки Орендодавця.

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після нотаріального посвідчення Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. Інформувати Орендаря щодо рішень власника, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору.

7.5. Орендодавець не несе відповідальності за понесені Орендарем збитки внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться в орендованих приміщеннях.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

8.4. Вимагати повного відшкодування збитків, завданих Майну Орендарем.

8.5. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , що діє з «__ _»__ __ __ __ __ __ __ _20_ року до «__ _» __ __ __ __ __ __ _ 20__ _року включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. За тридцять календарних днів до закінчення терміну дії договору оренди Орендар зобов’язаний письмово повідомити Орендодавця про продовження користування об’єктом оренди, в іншому випадку договір не буде переукладено. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору оренди.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку відчуження, приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- відчуження, приватизації орендованого майна Орендарем;

- загибелі орендованого Майна;

- достроково, за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації Орендаря – юридичної особи;

- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця.

10.8. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, після припинення дії Договору, не підлягає компенсації.

10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендодавцю.

У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендаря.

10.11. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за користування Майном за час прострочення.

10.12. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.13. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу - по одному в Орендодавця і Орендаря.

11. Додаткові умови

11.1. Сторони не відповідають за неналежне виконання цього договору внаслідок дії обставин, що виникли не з їх вини, та роблять неможливим його виконання. Якщо будь-яка з обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у термін, встановлений Договором, то цей термін відкладається на час дії цих обставин.

11.2. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

11.3. При внесенні змін до законодавства України щодо оренди державного, комунального майна, у Договір можуть бути внесені відповідні зміни.

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати;

- звіт про оцінку майна, що передається в оренду;

- акт приймання-передавання орендованого Майна;

- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки) .

13. Платіжні та поштові реквізити сторін:

 

Орендодавець                                                                Орендар

_ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ М.П.                                                                                       М.П.

 

Додаток 4

до рішення Княгининівської сільської ради

№ 29/12 від «22» грудня 2017 року 


Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради 

1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради за договорами оренди, які укладаються виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради в особі сільського голови  та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

  3.До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство,  заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

4.Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати –

останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100;

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Вп- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: Вп = Вб : Пб х Пп,де

Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп- площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, Пенсійним фондом України та його територіальними органами, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

 Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім, де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

14. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до сільського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до сільського бюджету здійснюється орендодавцем. У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

15. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

16. У разі коли орендодавцем майна є виконавчий комітет Княгининівської сільської ради орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до сільського  бюджету.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Княгининівської сільської  ради:

а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

б) за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації, 30 відсотків до сільського бюджету. При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до сільського бюджету.

Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

 

 

Сільський голова                                               О.О.Твердохліб

 

                                 Додаток до методики
розрахунку орендної плати

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради 

№з\п

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1

Розміщення

100

 

пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

 

 

фінансових установ, ломбардів, брокерських, інших контор (агентств нерухомості), банкоматів, терміналів систем миттєвих платежів

 

2

Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

50

3

Розміщення:

40

 

ресторанів, кафе, барів з нічним режимом роботи

 

4

Розміщення:

30

 

виробників реклами

30

 

салонів краси, перукарень, соляріїв, кабінетів масажу та тренажерних залів у складі цих комплексів

30

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

20

 

приватних закладів охорони здоров’я

20

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

аптечних кіосків, пунктів у закладах охорони здоров’я

 

 

торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець, оптичних приладів

 

 

торговельних об’єктів з продажу алкогольних та тютюнових виробів

 

 

торговельних об’єктів з продажу промислових товарів, що були у використанні

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

 

 

редакцій засобів масової інформації:

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

9

Розміщення

18

 

транспортних підприємств з перевезення вантажів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

торговельних об’єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих та продовольчих товарів

 

 

- авто товарів

 

 

- відео – та аудіо продукції

 

 

офісних приміщень

 

 

антен

 

10

Розміщення:

15

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень, лабораторій ветеринарної медицини

 

 

складів

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування грибів, овочів, квітів та інших культур

 

 

торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

 

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

11

Розміщення:

13

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

12

Розміщення:

12

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

 

стоянок для автомобілів

 

13

Розміщення:

10

 

комп’ютерних клубів та Інтернет-кафе

 

 

ветеринарних аптек

 

 

приватних навчальних закладів

 

 

приватних дошкільних закладів

 

 

державних та комунальних закладів освіти, що здійснюють діяльність на госпрозрахунковій основі

 

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

 

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео – та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

 

закладів фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

 

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 7 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

14

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

15

Розміщення:

8

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

перукарень

 

16

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

17

Розміщення:

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

 

18

Розміщення:

5

 

державних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

 

фізкультурно-оздоровчих закладів для дітей та молоді, дитячих клубів

 

 

лазень, пралень загального користування

 

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

 

майстерень з ремонту та пошиття одягу і трикотажних виробів

 

 

місць загального користування

 

19

Розміщення:

4

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

 

 

громадських вбиралень

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

20

Розміщення:

3

 

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

21

Розміщення:

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян в межах площ, що використовуються з цією метою

 

22

Розміщення:

1

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів, крім тих, що здійснюють діяльність на госпрозрахунковій основі

 

23

Використання незавершених будівництвом об’єктів (під інвестиційні зобов’язання орендаря) для їх добудови чи реконструкції

1

24

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більше  як 50 кв. метрів

3

 

понад 50 кв. метрів

7

25

Розміщення:

1 грн.об′єкт

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок державного та інших, крім Княгининівського сільського,  бюджетів, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

 

комунальних закладів – засобів масової інформації

 

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

комунальних закладів – установ соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

 

 

організацій інвалідів та ветеранів війни і праці на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

 

26

Інше використання нерухомого майна

15

 

 

Сільський голова                                                               О.О.Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort