Положення про постійні комісії Княгининівської сільської ради

Додаток 1
Затверджено
рішення Княгининівської сільської ради
№ 18-3/6 від 20 січня 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Княгининівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.
1.4. Постійна комісія підзвітна Княгининівській сільській раді та відповідальна перед нею.
1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, селищного голови або секретаря ради.
1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Княгининівської селищної ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
1.9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.
1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

2. Голова постійної комісії

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
2.2. Скликає і веде засідання комісії.
2.3. Дає доручення членам комісії.
2.4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
2.5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії
2.6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
2.7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
2.8. Забезпечує гласність в роботі комісії.
2.9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3. Завдання та організація діяльності постійної комісії

3.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
3.2. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.
3.3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
3.4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
3.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.
3.6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
3.9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією

4. Напрямки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна комісія з гуманітарних питань і депутатської етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Княгининівської сільської ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Княгининівської сільської ради;
2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
3) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;
4) питання підтримки та сприяння діяльності правоохоронних органів;
5) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
6) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
7) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
8) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
9) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
10) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
11) питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
12) питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
13) питання щодо:

 • створення умов для розвитку культури;
 • сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 • оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти у об’єднаній територіальній громаді;
 • ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 • сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

14) вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
4.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Княгининівської сільської ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Княгининівської сільської ради;
2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
3) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги
4) питання місцевого бюджету;
5) звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;
6) питання щодо:

 • контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;
 • підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;
 • надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
8) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
4.3. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Княгининівської сільської ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Княгининівської сільської ради;
2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
3) проекти місцевих програм охорони довкілля;
4) питання Княгининівської сільської ради щодо:

 • координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади;
 • режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • ставок орендної плати за користування землею та об’єктами природоохоронного та водного фонду (спільно з Постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку);
 • розвитку будівництва;
 • планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів об’єднаної територіальної громади;
 • розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;

5) вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;
6) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом, управліннями та відділами Княгининівської сільської ради

5.1. Рекомендації постійної комісії подаються Княгининівському сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.
5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.
5.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради, вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.
5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.
5.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort