ПОЛОЖЕННЯ про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату Княгининівської сільської ради та її виконавчих органів

   Додаток
до рішення сільської ради                                                                   
від  22 грудня 2017 року  № 29/14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання  матеріальної  допомоги
працівникам апарату Княгининівської сільської ради
та її виконавчих органів

 1.      Загальні положення

1.1.  Положення про преміювання працівників та надання  матеріальної  допомоги працівникам апарату Княгининівської сільської  ради та її виконавчих органів (далі — Положення) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказу Міністерства Праці від 02.10.1996 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» з метою сприяння забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, планів, доручень органів влади, посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи посадових осіб місцевого самоврядування Княгиниівської сільської ради  сільської ради, стимулювання їх праці залежно від ініціативи, творчості в роботі, добросовісності виконання поса­дових обов'язків  та особистого внеску в загальні результати роботи.

      Це положення визначає порядок формування і використання фонду преміювання, умови і порядок визначення розміру премій працівникам сільської ради, умови і порядок надання працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

1.2.  Дія цього Положення поширюється на всіх працівників сільської ради, в тому числі її голови, заступника, секретаря, спеціалістів та працівників обслуговуючого персоналу виконавчого комітету Княгининівської сільської ради.

1.3.Преміювання працівників апарату сільської  ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

1.4. За високі досягнення у праці  або виконання особливо важливої роботи з урахуванням особистого внеску, з нагоди ювілейних дат, державних і професійних свят ( День Конституції України, День незалежності України, День місцевого самоврядування, Новий рік та ін.) за розпорядженням сільського голови працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Премія,  надбавка за високі досягнення  або за виконання особливих завдань не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфі­кації, в тому числі за кордон.

1.6. Виплачені суми премії та надбавки за високі досягнення, за виконання особливих завдань включаються в розрахунок середньомісячного заробітку при нарахуванні оплати по тимчасовій непрацездатності, а також в середній заробіток при нарахуванні матеріальної допомоги на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань.

1.7.  Працівникам, які прийняті на роботу та звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я.

1.8.  Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення згідно з розпорядженням голови.

1.9. Матеріальна допомога на оздоровлення  надається працівникам  апарату Княгининівської сільської ради та її виконавчих органів один раз в рік при виході у щорічну відпустку в розмірі середньомісячної заробітної  плати в межах кошторисних призначень.

1.10. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається працівникам апарату Княгининівської сільської ради та її виконавчих органів, один раз в рік по заяві працівника та згідно з розпорядженням керівника в розмірі середньомісячної заробітної плати  в межах кошторисних призначень.

1.11. Матеріальна допомога на  вирішення соціально-побутових питань виплачується працівникам, які пропрацювали не менше трьох місяців в Княгининівській сільській раді.

2. Фонд преміювання

2.1.  Фонд преміювання (щомісячна премія, одноразові премії до Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня місцевого самоврядування) працівників апарату сільської  ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

2.2.  На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

2.3.  Видатки на преміювання та надання матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань передбачаються в бюджеті сільської  ради на наступний рік.

3.  Показники преміювання і розмір премії 

3.1. Преміювання працівників апарату сільської ради  та її виконавчих органів встановлення їм надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків відповідно до розпорядження сільського голови в межах коштів, передбачених на преміювання.

3.2. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років та надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

3.3. Розмір премії кожного працівника визначається в залежності від його особистого внеску в загальні результати діяльності сільської ради. При оцінці особистого внеску працівників враховується компетентність, ініціативність, складність, якість та оперативність виконання робіт, їх обсяг, проведення творчої, аналітичної роботи, ефективність та продуктивність розробок, прийнятих рішень, інші досягнення;

3.4. Основними показниками (умовами) для преміювання працівників апарату сільської ради є:

- виконання заходів, передбачених планами роботи виконавчого комітету Княгининівської сільської ради;

- раціональна і ефективна організація роботи колективу та добросовісне виконання посадових обов’язків;

- прийняття ефективних управлінських рішень, висока результативність у роботі;

- своєчасність та якість підготовки довідкових та аналітичних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на сесіях та засіданнях виконкому сільської ради;

-  налагодження тісної співпраці з громадськістю, відповідними службами району, села, підприємствами, підприємцями;

- своєчасне і ефективне виконання розпоряджень, рекомендацій вищих органів влади, завдань і доручень поставлених керівництвом сільської ради;

- творчість, ініціатива, професійність та використання ефективних методів роботи;

- якісна та своєчасна підготовка документів;

- якісна і ефективна робота з листами та зверненнями громадян;

- додатково відпрацьований час;

- виконання робіт, які не входять до посадових обов’язків згідно з посадовою інструкцією;

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації;

- належне утримання робочого місця, збереження майна сільської ради та його раціональне і бережливе використання;

- дотримання вимог трудового законодавства, правил трудового розпорядку, трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці і пожежної безпеки.

3.5.  Недотримання показників (умов) п.п. 3.3, 3.4 тягне за собою зменшення розміру премії або її позбавлення. Підставою для цього також є:

- прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин;

- невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого самоврядування обов’язків, передбачених ст. 8 Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування“;

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Загальних правил поведінки державного службовця;

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи застосування до нього заходів громадського впливу;

- неналежне утримання робочого місця, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по техніці безпеки, пожежної безпеки та правил санітарії і гігієни;

- нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів, тощо;

3.6. Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, у якому мало місце упущення в роботі чи здійснення проступку;

3.7. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

4. Установлення надбавок

4.1.  Законодавством визначено два види надбавок:

-  надбавка за високі досягнення у праці;

-  надбавка за виконання особливо важливої роботи.

4.2. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється посадовим особам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років відповідно до розпорядження сільського  голови.

4.3. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється службовцям у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  вислугу років відповідно до розпорядження сільського  голови.

4.4.  Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється праців­никам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.

4.5. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи.

4.6.  Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з цих надбавок.

4.7.  Відповідно  до наказу  Міністерства  праці  України  № 77  від 02.10.96р. із змінами може встановлюватися  надбавка  робітникам  апарату сільської  ради  за  складність  та  напруженість  у  роботі в розмірі до 50% місячного окладу.

4.8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення.

5.  Порядок преміювання

5.1. Преміювання працівників апарату Княгининівської сільської ради та її виконавчих органів, а також встановлення надбавки за високі досягнення у праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи здійснюється на підставі розпоряджень сільського голови.

У розпорядженні визначається перелік працівників для преміювання із зазначенням розміру преміювання та працівників, яких потрібно позбавити премії із відповідним обґрунтування, перелік працівників для встановлення надбавки за високі досягнення у праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи, та працівників яких потрібно позбавити надбавок в поточному місяці із відповідним обґрунтування,

5.2.  Бухгалтер сільської  ради щомісяця до 25 числа розра­ховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд керівництву сільської ради.

5.3.  Встановлення або позбавлення  премії працівникам апарату сільської ради здійснюється на підставі розпорядження сільського  голови.

6. Преміювання сільського голови та його порядок 

5.6. Сільський голова преміюється на підставі рішення сесії  «Про  встановлення умов оплати праці сільському голові», яке приймається, як правило, один раз на рік, при затвердженні сільського бюджету, у якому вказується про порядок оплати праці голові, в тому числі розмір премії, розмір надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, тривалість періоду протягом якого дана премія виплачуватиметься.

5.7. Премія сільському голові нараховується  щомісячно у відсотках до посадового окладу, рангу, вислугу років, надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та виплачується  разом  із заробітною  платою  поточного  місяця.

5.8. Матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань надається сільському голові  згідно з рішенням сесії сільської  ради «Про встановлення умов оплати праці сільському голові».

6. Інші умови 

6.1. Нарахування та виплата премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань здійснюється бухгалтерією Княгининівської сільської ради на підставі відповідного розпорядження сільського голови;

6.2. Щомісячні  премії  включаються  у  заробіток  того  місяця, на  який  вони  припадають  згідно  з  розрахунковою  відомістю  на  заробітну  плату,  інші премії і надбавки виплачуються одночасно з виплатою заробітної плати або в наступному місяці одночасно з виплатою авансу.

 

 

Сільський голова                                                О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort