ПОРЯДОК надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення Княгининівської сільської ради

Додаток № 2
до рішення сільської ради

   від 07.12.2018 р. № 41/15.1

 

ПОРЯДОК

надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення Княгининівської сільської ради

Надання соціального житла

     1. Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло) безоплатно надається громадянинові та членам його сім'ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку (далі - облік), за рішенням органу місцевого самоврядування, який веде облік, у порядку черговості (позачергово, першочергово або в порядку загальної черги) за умови підтвердження громадянином підстав для отримання такого житла.

    2. Надання громадянинові житлового приміщення з житлового фонду соціального призначення здійснюється за нормою, встановленою органом місцевого самоврядування, який надає таке житло, але не менше мінімальних норм, які встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року №219

    3. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати виявлення можливості надання соціального житла письмово повідомляє про це громадянинові, що перебуває на обліку і має право на його отримання, із зазначенням переліку документів, які необхідно подати для підтвердження такого права, та строку їх подання.

    4. Для підтвердження права на отримання соціального житла громадянин повинен в 10-ти денний термін з дати отримання повідомлення подати:

довідку про місце проживання та склад сім'ї, видану не раніше ніж за місяць до дня подання документів;

довідку про свої доходи та довідку про доходи членів своєї сім'ї за попередній рік,отримані ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами;

відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у його власності та власності членів його сім'ї за останні п'ять років, що передують наданню соціального житла;

акт приймання-здачі житла у соціальному гуртожитку (для осіб, що проживали в такому гуртожитку).

   Громадянин, який має право на отримання соціального житла, зобов’язаний подати документи передбачені  цим порядком.

   Громадянин також має право написати заяву з проханням про перенесення його черги на отримання соціального житла. На підставі даної заяви виконавчий комітет Княгининівської сільської ради приймає рішення про  перенесення його черги на отримання соціального житла не більше ніж на один рік і надсилає громадянинові письмове повідомлення про таке рішення не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дати його ухвалення.

   У разі неподання без поважних причин громадянином, який має право на отримання соціального житла, відповідних документів виконавчий комітет Княгининівської сільської ради приймає рішення про  перенесення його черги на отримання соціального житла не більше ніж на один рік і надсилає громадянинові письмове повідомлення про таке рішення не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дати його ухвалення.

    У разі неподання без поважних причин громадянином відповідних документів або надходження  заяви від громадянина про перенесення його черги на отримання соціального житла, виконавчий комітет Княгининівської сільської ради не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про перенесення черги такого  громадянина на отримання соціального житла повідомляє про можливість отримання соціального житла громадянина, який  іде наступний у черзі.

    5. Соціальне житло надається для всіх членів сім'ї громадянина, що разом з ним перебувають на обліку, а також для дітей, що народилися після взяття громадянина на облік, і його дружини (чоловіка), яка (який) були пізніше включені до облікової справи як такі, що мають право на отримання соціального житла.

    Житло повинне бути упорядженим з урахуванням умов відповідного населеного пункту, встановлених санітарних і технічних вимог та обладнаним засобами безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями.

    6. Під час прийняття рішення виконавчого комітету Княгининівської сільської ради про надання житла громадянинові, який сам чи члени сім'ї якого, що проживають разом з ним, мають у власності або користуванні житлове приміщення, але відповідно до закону потребують поліпшення  житлових умов, ураховується площа такого житлового приміщення.

    Громадянинові може бути надано окреме житлове приміщення, площа якого разом з площею житлового приміщення, що перебуває у його власності або користуванні громадянина чи членів його сім'ї, не перевищує норми, встановленої для забезпечення соціальним житлом.

    Рішення приймається з урахуванням побажань громадянина щодо вибору одного із зазначених варіантів надання житлового приміщення та наявної можливості.

    7. В окремих випадках з урахуванням ситуації, яка склалася з формуванням житлового фонду соціального призначення, на прохання громадянина, що перебуває на обліку, якщо надійшла його черга на отримання соціального житла або він користується правом на позачергове чи першочергове отримання такого житла, може бути ухвалено рішення про надання:

  двом чи більше окремим громадянам у спільне користування житлового приміщення, яке відповідає встановленим пунктами 5 і 6 цього Порядку вимогам, але збудовано для однієї сім'ї;

  одному громадянинові житлового приміщення, яке відповідає установленим пунктом 5 цього Порядку вимогам, але за розміром менше необхідного згідно з нормами забезпечення соціальним житлом, із збереженням права перебування на обліку.

   8. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради у разі прийняття рішення про надання громадянинові соціального житла вручає (надсилає) йому не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення із зазначенням дати прийняття і номера такого рішення разом із запрошенням укласти договір найму соціального житла (далі - договір найму).

  У повідомленні зазначаються:

   1) найменування та адреса юридичної особи, що виступає наймодавцем у договорі найму, і режим її роботи;

   2) прізвище, ім'я, по батькові та контактні телефонні номери посадових осіб наймодавця, уповноважених здійснювати зв'язок з наймачами;

   3) строк, протягом якого повинен бути укладений договір найму.

   9. Рішення про надання громадянинові соціального житла може бути переглянуто до укладення договору найму в разі виявлення обставин, що не були раніше відомі і могли вплинути на рішення.

  10. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради  інформує щороку територіальну громаду про надання соціального житла шляхом оприлюднення реєстрів укладених договорів на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

  11. Рішення про відмову в наданні громадянинові соціального житла, перенесення черги може бути оскаржене ним до суду.

  12. Підставою для вселення у житлове приміщення громадянина та членів його сім'ї є договір найму.

  13. Договір найму укладається між громадянином (наймачем) і власником житла (наймодавцем) або уповноваженою ним особою на підставі рішення виконавчого комітету про надання такого житла відповідно до договору найму соціального житла що належить до комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття відповідного рішення та вноситься до реєстру договорів найму соціального житла.

 У разі коли громадянин відмовляється від укладення договору найму соціального житла, виконавчий комітет Княгининівської сільської ради приймає рішення до перенесення його черги на отримання соціального житла на один рік і надсилає громадянинові письмове повідомлення про таке рішення не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дати його ухвалення.

    У надане за договором найму соціальне житло вселяються громадянин та зазначені в договорі члени його сім'ї.

   Громадянин зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору найму вселитися в надане йому та зазначеним в договорі членам його сім'ї приміщення.

Розірвання договору найму

  14. Договір найму може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін або за рішенням суду.

  15. Громадянин, що наймає соціальне житло за відповідним договором, має право за згодою всіх зазначених у ньому членів сім'ї розірвати в будь-який час такий договір в односторонньому порядку.

  16. Наймодавець житлового приміщення за договором найму може прийняти рішення про ініціювання розірвання такого договору та виселення громадянина, що наймає соціальне житло, та членів його сім'ї з житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення за таких підстав:

   надання громадянину та членам його сім'ї або придбання ними іншого житлового приміщення;

   втрата громадянином права на проживання у наданому йому соціальному житлі внаслідок збільшення доходів його сім'ї до рівня, який дає можливість укласти договір найму житлового приміщення, що не належить до житлового фонду соціального призначення;

    отримання наймодавцем незаперечних доказів того, що громадянином подано документи, які містять недостовірні відомості щодо рівня фактичних доходів його сім'ї;

    невнесення протягом шести місяців громадянином плати за користування соціальним житлом;

    систематичне порушення громадянином та членами його сім'ї правил користування житловим приміщенням, громадського порядку, прав і законних інтересів сусідів, що унеможливлює спільне проживання в одному житловому будинку, використання житлового приміщення не за призначенням, його руйнування чи псування;

    недотримання умов договору найму після письмового попередження громадянина.

    17. Якщо наймодавець виявив бажання розірвати договір найму, він повідомляє про це наймачеві. У разі коли наймач відмовляється розірвати договір найму, наймодавець подає відповідний позов до суду, про що він чи уповноважена ним особа письмово попереджає не пізніше ніж за місяць до дати подання такого позову наймача житлового приміщення.

    18. У разі переїзду громадянина та членів його сім'ї на інше місце проживання договір найму вважається розірваним з моменту звільнення житлового приміщення.

    19. Договір найму вважається розірваним у разі руйнування житлового приміщення чи смерті одинокого громадянина.

    20. За громадянином, з яким розірвано договір найму у зв'язку із збільшенням його та членів його сім'ї середньомісячного сукупного доходу за попередній рік з розрахунку на одну особу до розміру, що перевищує опосередковану суму вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня розірвання договору найму право на поновлення в черзі за його порядковим обліковим номером за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла.

    21. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради інформує щороку територіальну громаду про розірвання договорів найму соціального житла шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року їх переліку на офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації.

         Додаток №2

до рішення сільської ради

від 07.12.2018 р. № 41/15.1

ДОГОВІР №
найму соціального житла що належить до комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради

с.Княгининок

___ ____________ 20__ р.

 

Княгининівська сільська рада в особі _______________________________________________

, що діє на підставі    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»(далі - наймодавець),

і громадянин  
_____________________________________________________________________________________
                        (прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - наймач), на підставі рішення виконавчого комітету ___________________________________________ 
  (номер і дата прийняття рішення про надання житла)

уклали цей договір про нижченаведене. 

     

1. Предмет договору

1.1. Наймодавець надає наймачеві та членам його сім'ї 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
у користування житлове приміщення у ___________________________________________________ 
                                                                                                  (багатоквартирному, садибного типу 
______________________________ житловому будинку за адресою ___________________________ (одноквартирному)_____________________________________________________________________________________
відповідно до акта приймання-передачі, що є невід'ємною частиною цього договору.

2. Зобов'язання сторін

 

      2.1. Наймодавець зобов'язується:

 

- надати наймачеві зазначене у пункті 1 цього договору житлове приміщення;

- організувати управління житловим фондом соціального призначення його належне обслуговування та ремонт загальних конструктивних елементів та мереж, упорядкування та утримання прибудинкової території;

- забезпечувати своєчасне та належної якості надання житлово-комунальних послуг;

- вести облік вимог (претензій) наймача у зв'язку з порушенням режиму надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням нормативного строку проведення аварійно-відбудовних робіт і вживати заходів для їх задоволення;

- забезпечувати відшкодування наймачеві плати за житлово-комунальні послуги у разі їх несвоєчасного та неналежної якості надання, а також за перевищення нормативного строку проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, визначеному законодавством;

- подавати наймачеві інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання таких послуг, їх споживчі властивості тощо;

- приймати участь в межах частки соціального житла щодо підготовки будинку і технічного обладнання, яким оснащено будинок, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- обладнувати будинки спеціальними засобами і пристосуваннями для безперешкодного доступу до всіх приміщень людей з обмеженими фізичними можливостями;

- вживати заходів для відселення наймача та членів його сім'ї у разі, коли будинок перебуває в аварійному стані.

         Наймодавець має також інші передбачені актами законодавства зобов'язання.

        2.2. Наймач зобов'язується:

- використовувати житлове приміщення за призначенням;

- забезпечувати належне утримання житлового приміщення, не допускати безгосподарного користування ним, своєчасно вживати заходів до усунення недоліків, виявлених у наданні житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;

- проводити  внутрішній поточний ремонт житлового приміщення;

- не допускати руйнування та зміни конструкції житлового приміщення, проведення робіт з його перепланування та переобладнання інженерних систем;

- проводити за власний рахунок ремонт і заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

- відбудовувати пошкоджене житлове приміщення та відшкодовувати інші збитки, завдані ним та членами його сім'ї наймодавцю, іншим мешканцям будинку;

- вносити щомісяця плату за наданні житлово-комунальні послуги у розмірі та порядку, що встановлені пунктом 4 договору;

- інформувати наймодавця про зміну підстав, що дають право на отримання та користування соціальним житлом, протягом двох місяців з дня настання такої зміни;

- не вчиняти дій, що порушують права та зачіпають інтереси інших мешканців будинку;

- дотримуватися правил користування приміщеннями житлових будинків, санітарних і протипожежних правил та вимог інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

- передати наймодавцю житлове приміщення у разі його звільнення в належному технічному і санітарному стані з оформленням акта приймання-передачі. У разі коли майно передається наймодавцю у пошкодженому стані порівняно із станом, зафіксованим в акті приймання-передачі під час надання житлового приміщення у наймання, - відшкодувати заподіяні збитки за рахунок власного майна та/або майна членів його сім'ї, які проживали в зазначеному приміщенні разом з ним.

  Наймач має також інші передбачені актами законодавства зобов'язання.

 

3. Права сторін

 

      3.1. Наймодавець має право вимагати від наймача:

- своєчасно вносити плату за наймання житлового приміщення і надані житлово-комунальні послуги у розмірі та порядку, що встановлені пунктом 4 договору;

- дотримуватися вимог правил користування приміщеннями житлових будинків, санітарних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

- своєчасно вживати заходів до усунення недоліків, пов'язаних з наданням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини наймача;

- надавати можливість для доступу в житлове приміщення для усунення пошкоджень санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення в установленому актами законодавства порядку технічного та профілактичного огляду;

- відшкодовувати збитки, завдані наймачем та членами його сім'ї житловому приміщенню або майну наймодавця, інших мешканців будинку;

- звільнити займане житлове приміщення у разі розірвання цього договору із складенням акта приймання-передачі.

 Наймодавець має також інші передбачені актами законодавства права.

 

       3.2. Наймач має право вимагати від наймодавця:

- організувати управління житловим фондом соціального призначення, його належне обслуговування та ремонт загальних конструктивних елементів та мереж, упорядкування та утримання прибудинкової території;

Забезпечити надання комунальних послуг належної якості;

- обладнувати будинок спеціальними засобами і пристосуваннями для безперешкодного доступу до всіх приміщень людей з обмеженими фізичними можливостями;

- подавати в установленому порядку інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

- забезпечити відшкодовування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок надання житлово-комунальних послуг неналежної якості або їх ненадання; 

- забезпечити зменшення у встановленому законодавством порядку розмір плати за надані житлово-комунальні послуги в разі зменшення їх кількості або погіршення якості, відшкодування збитків, завданих внаслідок несвоєчасного надання житлово-комунальних послуг та /або надання зазначених послуг неналежної якості, а також перевищення нормативного строку проведення аварійно-відбудовчих робіт у розмірі, визначеному актами законодавства;

- проводити перевірки кількості та якості житлово-комунальних послуг;

- проводити за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, обмін займаного житлового приміщення з іншим наймачем квартири або житлового будинку садибного типу (одноквартирного) з житлового фонду соціального призначення за згодою власників такого житла.

   Наймач має також інші передбачені актами законодавства права.

 

4. Розмір плати за житло в житловому фонді  соціального призначення та порядок її внесення

 

       4.1. Княгининівська сільська рада встановлює розмір плати за соціальне житло для кожного наймача такого житла індивідуально.

       4.2. Розмір плати за надані житлово-комунальні послуги визначається відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку цін/ тарифів на них.

       4.3. Оплата  житлово-комунальних послуг установлюється з моменту укладення договору та проводиться наймачем щомісячно шляхом перерахування коштів надавачу житлово-комунальних послуг.

       4.4. У разі несвоєчасного внесення плати за надані житлово-комунальні послуги наймодавець має право застосовувати запобіжні і штрафні санкції, передбачені актами законодавства;

       4.5. Плату за наймання соціального житла не застосовувати до прийняття Княгининівською сільською радою рішення про внесення змін в даний типовий договір.

 

5. Відповідальність сторін і розв'язання спорів

 

       5.1. Наймодавець відшкодовує згідно з актами законодавства наймачеві матеріальні збитки, завдані внаслідок невиконання умов цього договору.

       5.2. Наймодавець, наймач та члени його сім'ї у разі порушення умов цього договору несуть відповідальність згідно із законом.

        5.3. Спори між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

 

6. Строк дії договору та інші умови

 

       6.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ____________ 20___ року.

       У разі коли передбачені пунктом 6.3 підстави для розірвання договору відсутні, його дія продовжується на 365 днів.

       6.2. Цей договір може бути розірвано в будь-який час за згодою сторін або за рішенням суду.

       6.3. Наймодавець може прийняти рішення про ініціювання розірвання цього договору та виселення наймача та членів його сім'ї з житлового приміщення соціального призначення без надання іншого житла за таких підстав:

- надання наймачеві та членам його сім'ї або придбання ним іншого житлового приміщення;

- втрата наймачем права на проживання у приміщенні, наданому з житлового фонду соціального призначення, через підвищення його доходів до рівня, який дає змогу укласти договір найму іншого житлового приміщення, яке не належить до житлового фонду соціального призначення;

- установлення наймодавцем факту подання наймачем для отримання житлового приміщення документів, що містять недостовірні відомості про рівень доходів його сім'ї;

- невнесення протягом шести місяців наймачем плати за користування соціальним житлом;

- систематичне порушення наймачем та членами його сім'ї правил користування житловим приміщенням, його руйнування чи псування, а також використання житлового приміщення не за призначенням, порушення громадського порядку, прав і законних інтересів сусідів, що унеможливлює спільне проживання в одному житловому будинку, порушення умов договору найму соціального житла після письмового попередження наймача.

       6.4. Примусове розірвання цього договору здійснюється виключно за рішенням суду.

      6.5. Зміни до цього договору можуть бути внесені за згодою сторін з оформленням додаткового договору.

Додатковий договір та додатки до нього є невід'ємною частиною цього договору.

      6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються актами законодавства.

       6.7. Цей договір укладений на ____ сторінках у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

 

Адреси і підписи сторін:

 

Наймодавець 
___________________________________

___________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові) 
адреса _____________________________ 
___________________________________ 
телефон ____________________________ 
___________________________________ 
                                  (підпис) 
МП

Наймач 
___________________________________

___________________________________ 
               (прізвище, ім'я та по батькові) 
адреса _____________________________ 
___________________________________ 
телефон ____________________________ 
___________________________________ 
                                 (підпис) 

 

 


Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort