Посадові інструкції

Головний бухгалтер виконавчого комітету 

Завдання та обов`язки

 • Забезпечує ведення бухгалтерського обліку.
 • Розподіляє обов`язки між працівниками,очолює та контролює їх роботу
 • Здійснює поточний контроль за дотримуванням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов`язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов`язань та правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи.
 • Забезпечує формування ,ведення та виконання сільського бюджету.
 • Здійснює контроль за ведення всіх меморіальних ордерів  та забезпечує звітності по них.
 • Забезпечує складання  та підставні  даних бухгалтерського обліку,фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну,зведену та іншу звітність (декларації) встановленому законодавством.
 • Здійснює ведення головної книги.
 • Здійснює ведення книг доходів та видатків.
 • Координує та здійснює контроль за нарахування заробітної плати  згідно штатних розписів сільської ради.
 • Здійснює контроль за виконання договорів.
 • Організовує та контролює складання та своєчасне подання статистичної звітності.
 • Здійснює підготовку проектів,рішень сесії та додатків до них щодо сільського бюджету.
 • Звітує на засіданні виконавчого комітету сільської ради  та сесії сільської ради про стан виконання сільського бюджету.
 • Здійснює контроль за законністю , своєчасністю та правильністю оформлення документів.
 • Організовує розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян з питань, що належать до її компетенціі.

Касир виконавчого комітету

 • Здійснює нарахування заробітної плати згідно штатних розписів сільської ради.
 • Здійснює облік касових операцій.
 • Здійснює збір місцевих податків та зборів передбачених чинним законодавством.
 • Формує статистичний звіт 1ДФ.
 • Здійснює облік касових операцій.
 • Здійснює здачу в банк банківських документів.
 • Здійснює нарахування батьківської плати за харчування в  дитячому навчальному закладі та збір зазначених коштів.
 • Веде момеруальний ордер №15
 • Розглядає пропозиції,заява,скарги громадян з питань ,що належать до її компетенції.
 • Виконує доручення сільського голови з питань повноважень виконавчого комітету сільської ради.

Юрист

 • Надання первинної правової допомоги (консультації)
 • Юридичний супровід документів
 • Робота з тендерними закупівлями
 • Розробка положень сільської ради
 • Надання відповідей на звернення
 • Підготовка рішень сесій сільської ради

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

 • Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань , що належать до його компетенції.
 • Здійснює організаційне, правове забезпечення діяльності  виконавчого комітету сільської ради.
 • Веде протокол засідання сесій ради та виконавчого комітету.
 • Організовує підготовку засідань,та нарад виконавчого комітету сільської ради.
 • Забезпечує підготовку та виконання  планів роботи виконавчого комітету сільської ради , формування планів  засідань виконавчого комітету ради.
 • Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень ради, та її виконавчого комітету , дотримання порядку роботи з документами.
 • Подає рішення виконавчого комітету та сільського голови , що підлягають державній реєстрації , до органів , що проводять відповідну реєстрацію.
 • Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів  з діловодства , вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.
 • Здійснює керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому комітеті сільської ради.
 • Забезпечує розроблення зведеної номенклатури  справ та сприяє формуванню централізованого архіву.
 • Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету сільської ради. Визначає  потреби і пріоритетні напрями підготовки , перепідготовки  та підвищення кваліфікації  відповідних працівників виконавчого комітету.
 • Подає ,  у межах своїх повноважень , пропозиції щодо призначення на посади , звільнення з посад  , та переміщення працівників виконавчого комітету , своєчасне заміщення вакансій , заохочення та накладання стягнень.
 • Здійснює заходи з питань  запобігання проявам корупції .
 • У межах наданих повноважень організовує ділове листування  з органами державної влади та органами місцевого самоврядування , підприємствами , установами та організаціями з питань , що належать до його компетенції.
 • Здійснює особистий прийом громадян  з питань , що стосуються  діяльності виконавчого комітету та вживає заходи  щодо своєчасного розгляду їх пропозицій , заяв , скарг.
 • Організовує діловодство за зверненнями громадян у виконавчому комітеті.
 • Готує інформацію для оприлюднення та відповіді на запити згідно Положення про доступ публічної інформації у Маяківській сільській раді  та її виконавчому комітеті.
 • Здійснює державну реєстрацію актів цивільного стану.
 • Вчиняє нотаріальні дії.
 • Організовує кадрову роботу та веде кадрову документацію апарату виконавчого комітету сільської ради : веде особові справи працівників виконкому , трудові книжки , розробляє проекти наказів та розпоряджень з особового складу , готує документацію на конкурсну комісію , розробляє кадровий резерв виконкому селищної ради , складає графіки щорічних відпусток.
 • Готує проекти розпоряджень селищного голови (крім фінансових питань), забезпечує доведення їх до виконання.
 • Виконує доручення сільського голови.

Землевпорядник виконавчого комітету

 • Виконувати основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «про службу в органах місцевого самоврядування»
 • Брати участь у встановленні та погодженні меж земельних ділянок у натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності на них або користуються ними.
 • Брати участь у реалізації державних програм щодо раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.
 • Реалізовувати на території сільської ради державну політику у використанні  та охороні земель, проведенні земельної реформи, готувати і подавати районному управлінню Держземагенства пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.
 • Готувати та вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо:
  • передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;
  • надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України; викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідної територіальної громади села.
 • Здійснювати контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановлення режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.
 • Здійснювати на землях комунальної власності територіальної громади моніторинг земель, організувати здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.
 • Брати участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди землі.
 • Подавати районному управлінню Держземагенства інформацію щодо земельних ділянок на території сільської ради для ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок.
 • За дорученням районного управління Держземагенства здійснює на території сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель та подавати її в установлені терміни до районного управління Держземагенства.
 • Вносити пропозиції сільській раді та готувати проект звернення до районної ради щодо встановлення чи зміни меж села.
 • Брати участь у складанні планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.
 • Здійснювати на території сільської ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що супроводжується з метою раціонального використання та охорони земель.
 • У складі відповідних комісій брати участь у розгляді земельних спорів та вносити пропозиції відповідній раді щодо їх вирішення та порядку виконання.
 • За дорученням сільського голови розглядати звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готувати проекти висновків згідно з вимогами Закону України «про звернення громадян».
 • Подавати районному управлінню Держземагенства, виконкому сільської ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території сільської ради.
 • Вносити сільському голові і начальнику районного управління Держземагенства пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.
 • Здійснювати інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України «про місцеве самоврядування в Україні»
 • Брати участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, що будуються на території сільської ради з метою раціонального використання та охорони земель.
 • Брати участь у роботі чергової серії сільської ради та готувати проекти рішень з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
 • Брати участь у роботі комісії сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
 • Вирішувати інші питання, доручені йому сільською радою, виконавчим комітетом чи сільським головою.

Завідувач воєнно-облікового бюро виконавчого комітету

 • Здійснює облік військовозобов`язаних.
 • Забезбечує виконання заходів щодо призову до Збройних Сил України.
 • Організовує роботу з обліку та обстеження соціально-побутових умов інвалідів війни, учасників бойових дій , учасників війни, солдатських вдів, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, реабілітованих.
 • Здійснює реєстрацію вхідної документації.
 • Забезпечує зберігання вхідної документації.
 • Здійснює контроль за дотриманням термінів виконання вхідних документів.
 • Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до її компетенції.
 • Виконує доручення сільського голови.

Діловод  виконавчого комітету

 • Здійснює облік заяв, скарг громадян з земельних питань.
 • Здійснює облік вихідної документації  .
 • Систематизує та зберігає документи архіву.
 • Забезпечує зберігання документації.
 • Виконує роботу кур`єра.
 • Відповідає за ведення розділу  III  “Земля у приватній власності, користуванні об`єкта на 1 січня” господарських книг.
 • Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до його компетенції.
 • Виконує доручення сільського голови.

Статист виконавчого комітету

 • Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до її компетенції.
 • Формує довідки для призначення пенсії.
 • Відповідає за складання статистичної звітності з питань, що належать до її компетенції.
 • Здійснює облік матеріальних цінностей, нарахування зносу, та проведення річної інвентаризації.
 • Оформляє результати інвентаризації активів і зобов`язань.
 • Веде книги розрахунків.
 • Веде момеруальний ордер №№5-13.
 • Веде книгу доходів.
 • Організовує роботу по укладанню договорів оренди нежитлових приміщень, по постачанню комунальних послуг та розміщення на території сільської ради рекламних щитів.
 • Організовує та веде облік, напавлених на громадські роботи .
 • Веде облік використання енергоносіїв по установах комунальної власності сільської ради.
 • Здійснює розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян з питань, що належать до її компетенції.
 • Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.
 • Веде облік працівників сільської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Секретар керівника виконавчого комітету

 • Формує довідки різноманітного характеру
 • Здійснює облік виданих довідок
 • Відповідає за повноту заповнення господарських книг окрім розділу III «Земля у приватній власності,користуванні об`єкта на 1 січня» господарських книг
 • Формує документи  пов`язані з реєстрацією і зняття з реєстрації громадян
 • Відповідає за ведення будинкових книг обліку реєстрації громадян
 • Відправляє відповідну документацію адресатам
 • Систематизує та зберігає документи архіву
 • Виконує роботу кур`єра
 • Проводить реєстрацію телефонограм
 • Розглядає пропозиції,заяви,скарги громадян з питань що належать до її компетенції.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort