Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

від 21.12.2018 року №
с. Княгининок                                                                                                        

Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік  

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у відповідності до статті 77 Бюджетного кодексу України сільська рада вирішила: 

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 57750000 грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 56530000 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1220000 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 57750000 грн., в тому числі  видатки загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади 55380000 грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади  2370000 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення; 

профіцит загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 1150000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 1150000,00 грн., згідно із додатком  2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету на 2019 рік у розмірі 10000 грн., що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду  сільського бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 150000 грн., що становить 0,27 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 2494737,00 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.  Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 1032, 1034 ,1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

- трансферти місцевим бюджетам;

- оплата енергосервісу. 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

        - в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій  сільської ради  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

3)  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

          6)  здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою, наданих під місцеві гарантії;

         7) здійснювати відображення змін  до розпису сільського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації та кредитування місцевих видатків місцевих бюджетів.

12. Надати право голові сільської ради приймати на підставі звернень керівників установ в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради:

12.1. Про перерозподіл видатків між:

- напрямками витрат бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків сільського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

- заходами і розділами Програми економічного і соціального розвитку Княгининівської сільської ради на 2018 рік та інших  програм, затверджених сільською радою, у межам фінансового ресурсу, передбаченого в  сільському бюджеті на їх виконання за загальним та спеціальним фондами.

12.2. Про урахування у складі сільського бюджету, а також визначення напряму подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково сільській раді на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

12.3. Про виключення зі складу сільського бюджету засобів трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

13. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток громади,  на виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери  і житлово-комунального господарства, будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян, розвиток дорожнього господарства, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, природоохоронні заходи, інші заходи, пов’язані з розширенням та відтворенням.

14. Затвердити розподіл видатків, які  здійснюються з 01 січня 2019 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                  О.О.Твердохліб


Пояснювальна записка до проекту рішення сільської ради
„Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік” 

Загальна частина

Проект рішення сільської ради „Про бюджет об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік” підготовлено відповідно до Основних напрямків бюджетної політики на 2019 – 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від  18 квітня 2018 року № 315-р, Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546, особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на 2019 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 05110-14-21/20720, та доопрацьованого проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, внесеного Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України для розгляду у ІІ-му читанні.

Проект рішення сформовано з урахуванням нової Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 669 зі змінами, та нових підходів щодо кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018              № 729. 

У 2018 році  Мінфіном вперше Типова форма рішення про місцевий бюджет затверджена офіційно відповідним наказом. При цьому, оновлена типова форма рішення передбачає розширення та упорядкування інформації щодо показників бюджету, які наводяться у тексті рішення, та окремі зміни у додатках до нього, у першу чергу, щодо відображення у додатку 5 до рішення міжбюджетних трансфертів, отриманих з інших місцевих бюджетів.

Наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 внесено зміни до структури коду бюджетних програм. Якщо у 2018 році планування витрат у місцевих бюджетах здійснювалось за програмами і підпрограмами, то з урахуванням внесених змін, бюджетні призначення для головних розпорядників коштів у рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік  формуються лише за бюджетними програмами.

Код  бюджетної програми складається з семи знаків:

перші два визначають ознаку головного розпорядника коштів місцевого бюджету згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів;

третій – відповідального виконавця бюджетної програми;

чотири останні – бюджетну програму згідно з параметрами, визначеними в Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВК).

Мінфіном готуються зміни також і до бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Разом з тим, враховуючи відсутність на даний час відповідних змін до бюджетної класифікації видатків, з метою забезпечення складання проекту обласного бюджету в обмежені терміни, при формуванні проекту рішення департаментом фінансів облдержадміністрації використано діючу бюджетну класифікацію. Бюджетні призначення головних розпорядників коштів обласного бюджету розподілені за підпрограмами (якщо у складі програми є підпрограми), або за бюджетними програмами (якщо у складі програми відсутні підпрограми).

 

Доходи сільського бюджету

Розрахунок доходів сільського бюджету на 2019 рік здійснено з урахуванням тенденцій надходжень платежів у минулих роках, розрахунків, наданих Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Волинській області, Луцьким управлінням Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у с.Княгининок Міжрегіонального головного управління ДФС України, на які покладено контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету. Розрахунки здійснено з урахуванням зміни норм законодавства, які набувають чинності з наступного бюджетного року.

Станом на 1 грудня 2018 року сільський бюджет виконано на
108,65 відсотка, або на 3130,7 тис. грн.

Дохідна частина сільського бюджету на 2019 рік сформована в загальній сумі 57750,0  тис.грн, у тому числі 56530,0 тис. грн складають доходи загального фонду та 1220,0 тис.грн – спеціального фонду.

Майже 43 відсотків у структурі доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується у сумі 15962,9 тис. гривень. За рахунок очікуваного зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та приватного сектору економіки, легалізації заробітної плати ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік заплановано на 19,9 відсотка до очікуваного показника 2018 року. При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано збільшення розміру мінімальної заробітної плати, збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 2240 гривень (1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету, визначено на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів сільського бюджету у сумі 870,0 тис. гривень.

Надходження екологічного податку прогнозуються в обсязі 256,0 тис. грн з урахуванням збереження бази оподаткування та індексацією ставок податку на 112 відсотків.

Надходження до цільових фондів органів місцевого самоврядування прогнозується в сумі 94,0 тис. грн.

Керуючись Бюджетним кодексом України статтями 64 (загальний фонд), 69-1 (спеціальний фонд) та 71 (бюджет розвитку) дохідна частина сільського бюджету  визначена:

В спеціальному фонді сільського бюджету передбачено 1220,0 тис.гривень, з них:

— власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів сільського бюджету – 870,0 тис. гривень

> Оренда приміщень— 150,0 тис.гривень,

> Батьківська плата — 720,0 тис.гривень, з них:

Княгининівський НВК – 300,0 тис.грн.(батьківська плата);

Рокинівський НВК – 300,0 тис.грн. (батьківська плата)

Рокинівський НВК – 30, тис.грн.(оренда приміщення)

Школа естетичного виховання – 120,0 тис.грн. (батьківська плата)

Апарат сільської ради – 90,0 тис.грн. (оренда приміщень).

Палаци і будинки культури – 30, тис.грн. (оренда приміщень).

Міжбюджетні трансферти

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам визначений в обсягах, передбачених у законі України «Про Державний бюджет на 2019 рік у сумі 17595,1 тис. гривень.

При цьому передбачено:

  • Субвенції  із загального фонду державного бюджету:

Þ    освітня субвенція – 12269,8 тис.гривень, обсяг якої визначено на основі нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2019 року.

Þ    Як і у поточному 2018 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Þ      медична субвенція5113,5 тис. гривеньу тому числі:

Видатки сільського бюджету

Починаючи з 2017 року відповідно до чинного бюджетного законодавства обласний бюджет, районні, міські (міст обласного значення) бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад мають формуватись на основі програмно-цільового бюджетування.

Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі передбачає:

- складання бюджетних програм за новою класифікацією видатків та кредитування (бюджетні програми сільського бюджету на 2017 рік визначені у додатках 3 та 4 до рішення) та затвердження місцевими фінансовими органами спільно з головними розпорядниками коштів у термін 45 днів після прийняття бюджету паспортів бюджетних програм;

- використання для оцінки ефективності бюджетної програми результативних показників, які включають кількісні та якісні показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми;

- запровадження звітності про виконання паспортів бюджетних програм та оцінки ефективності використання коштів місцевих бюджетів.

Проект сільського бюджету на 2019 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування.

Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 затверджено у новій редакції:

-         структуру кодування бюджетних програм місцевих бюджетів;

-         нову типову відомчу класифікацію;

-         нову програмну класифікацію видатків місцевих бюджетів.

Проект сільського бюджету на 2019 рік складено з урахуванням вимог наказу щодо змін бюджетної класифікації та з урахуванням очікуваних змін у класифікації доходів бюджету у частині відображення міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

Проект сільського бюджету на 2019 рік по видатковій частині підготовлений на підставі поданих головними розпорядниками коштів бюджетних запитів.

Усього витрати сільського бюджету у 2019 році складуть 57750,0 тис. грн, в тому числі із загального фонду сільського бюджету – 55380,0 тис. грн, спеціального – 2370,0 тис. гривень.

Відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками визначаються видатки загального фонду на:

-         оплата праці працівників бюджетних установ;

-         нарахування на заробітну плату;

-         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-         забезпечення продуктами харчування;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-         поточні трансферти населенню;

-         поточні трансферти місцевим бюджетам;

-                    Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України пропонується надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

-                    З метою забезпечення безперебійного фінансування видатків пропонується установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів сільської ради, повноваження головних розпорядників коштів сільського бюджету, визначені рішенням про бюджет, передаються структурним підрозділам сільській раді, які є їх правонаступниками. Крім цього, проектом рішення пропонується установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів сільського бюджету новоствореним структурним підрозділам сільської ради  у 2019 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України. Згадана стаття передбачає, що передача коштів від одного головного розпорядника коштів до іншого здійснюється сільською радою за погодженням з комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

-                     З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання сільського бюджету пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 10,0 тис. гривень. Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 2 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.

-                  Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків в сільському бюджеті сформовано резервний фонд, який становить 175,0 тис.  грн і не перевищує одного відсотка від обсягу видатків загального фонду сільського бюджету.

Що стосується витрат на поточне утримання бюджетних установ, то за основу прийняті фактично проведені видатки за 2018 рік з урахуванням індексу інфляції та нормативних документів уряду.

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади обраховані виходячи з діючої мережі бюджетних установ їх штатної чисельності, чинного законодавства та наявних дохідних джерел.

Бюджет сільської ради

Так, у проекті сільського бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – сільській раді на виконання бюджетної програми „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” по загальному фонду передбачені асигнування у сумі 9747,0 тис. грн. та 100,0 тис. грн.- по спеціальному фонду.

Зазначені видатки спрямовуються на такі цілі:

1) на виплату заробітної плати працівникам апарату сільської ради – 6900,0 тис. грн., що порівняно з 2018 роком більше на 35,0 відсоток. У розрахунках видатків на оплату праці з нарахуваннями враховано виплати за посадовими окладами та обов’язковими надбавками (за ранг та вислугу років) та доплатами.  При розрахунку фонду оплати праці запланована матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових проблем у розмірі середньомісячної заробітної плати загальним обсягом. Крім того, передбачаються асигнування на виплату щомісячних  та одноразових премій. На нарахування на оплату праці плануються видатки в обсязі 1500,0 тис. гривень.

2) на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 734,0 тис. грн., що відповідає потребі відповідно до розрахунків.

3) інші поточні видатки плануються в обсязі 20,0 тис. грн, що забезпечують належну діяльність сільської ради.

4) на придбання предметів та матеріалів та на оплату послуг, кошти на відрядження – 593,0 тис.грн.

Надання  загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам

У розрахунках по освітній галузі враховано зміни до бюджетного законодавства, що набирають чинності з 1 січня 2019 року. Зокрема, в показниках сільського бюджету враховано видатки на утримання двох навчально-виховних комплексів.

У показниках сільського бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам  плануються видатки в загальному обсязі 28758,9 тис. грн., в тому числі 28158,9 тис. грн. по загальному фонду та 600,00 тис. грн. по спеціальному фонду. При цьому, в загальному обсязі видатків на 2019 рік по вказаному вище головному розпоряднику коштів враховано різні джерела фінансування, а саме: 12269,8 тис. грн. – освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 11,811 – субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників галузі „Освіта” на 2019 рік обрахований в загальному обсязі 18100,0  тис. грн, що на 24,0 відсотка більше у порівнянні з 2018 роком (у співставних умовах). В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше. Розрахунок видатків на оплату праці проведено із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 4173 грн та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1921 гривень.

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів плануються в сумі 28,0 тис.грн, що на 7,0 відсотка більше від аналогічного показника 2018 року (у співставних умовах). Розрахунок проведено із врахуванням потреби навчальних закладів у відповідних витратах на 2019 рік та залишків медикаментів на кінець 2018 року.

Для забезпечення в навчальних закладах одно та багаторазового харчування вихованців (учнів, студентів) по загальному фонду сільського бюджету плануються видатки в загальній сумі 1330,0 тис.грн, що на 8 % більше ніж у 2018 році (в співставних умовах).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 3208,9 тис.грн., що на 24,6 відсотка більше ніж у 2018 році (у співставних умовах). Розрахунок проводився виходячи із фактичного споживання у 2018 році, діючих на момент формування бюджету цін та тарифів та із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

На забезпечення інших поточних незахищених статтей витрат в показниках сільського бюджету на 2018 рік заплановані видатки в сумі 6036,9 тис. гривень.

 

НАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ШКОЛАМ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (МУЗИЧНИМИ, ХУДОЖНІМИ, ХЕРЕОГРАФІЧНИМИ, ТЕАТРАЛЬНИМИ, МИСТЕЦЬКИМИ) 

         У проекті бюджету на 2019 рік передбачено видатки загального фонду в сумі 5013,0 тис. грн. з них на заробітну плату із нарахуваннями – 4880,00 тис.грн. На придбання матеріалів та оплату послуг передбачено – 123,0 тис.грн. На проведення звітного концерту – 10,00 тис.грн.

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відповідно до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" обсяг медичної субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів становить 5113,5 тис. гривень.

Керуючись ПКМУ від 23 січня 2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» зі змінами від 28 грудня 2016 р. № 1007 «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку передбачено передачу надання 5113,5 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції. (100% загального обсягу субвенції з ДБ).

 

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів на комунального некомерційного підприємства «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 100000,00 грн.

-  засоби медичного призначення  (кало приймачі)(12людей)

- пільгові рецепти (пільгові категорії населення-319 людей);

- пільгові рецепти (учасники АТО-80людей);

- відшкодування за наркотичні середники та прекурсори.(3людини)

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

1. Компенсаційні виплати  на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 492000,00 грн.

-                     Луцьк – Брище – 120,0 грн;

-                     Співфінансування перевізникам, що будуть здійснювати перевезення пільгових категорій громадян – 372,00.

2. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю – 336000,00 грн. – КП «Вернигора».

3. Забезпечення малозахищених верств населення засобами прийому зв’язку -10000,00

4. Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення, департаменту соціального захисту населення сільської ради у 2019 році передбачається 450,0 тис. грн.

- на лікування – до 5000 грн.;

- на поховання осіб, що не перебували на обліку в соціальних фондах – 2000 грн.;

- на покриття матеріальної шкоди від пожежі – до 10 000 грн.;

- на подолання наслідків стихійного лиха – до 10 000 грн.;

- сім’ям загиблих та поранених під час виконання обов’язків військової служби в зоні АТО – до 2000 грн.;

- військовослужбовцям, добровольцям, мобілізованим, ліквідаторам, сім’ям загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, іншим категоріям та їх сім’ям, які виконують військовий обов’язок в зоні конфлікту – до 2000 грн.;

- з нагоди 90-річчя – 1000 грн.;

- з нагоди 95-річчя – 1500 грн.;

- з нагоди 100-річчя – 2000 грн.;

- на покращення складного матеріального становища – до 2000 грн.;

- до Дня донора – 200 грн./1 ос.

- ветерану ОУН-УПА Кушніруку Р.Г. – 6000 грн. (1 раз в рік);

- у зв’язку з присвоєнням почесного звання «Мати-героїня» – 3000 грн.

- учасники бойових дій на території інших держав (ветерани Афганістану, воїни-інтернаціоналісти)– 1000,00;

- особам з інвалідністю І,ІІ групи, які не можуть реалізувати своє право на безоплатний проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах ( не здатні самостійно пересуватись)  – 1000,00.

Заклади та заходи з питань дітей та їх соціального розвитку

Згідно Соціальної Програми забезпеченням житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа передбачено кошти в сумі 400,00 тис.грн. (кошти в сумі 200,00 тис.грн. – сільського бюджету 200,00 тис.грн. кошти обласного бюджету).

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 120,0 тис.грн.

Співфінансування конкурсу пітчингів спільно з Британською радою – 200,0 тис. грн. 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

У проекті сільського бюджету на 2019 рік було передбачено кошти в сумі 3133,5 тис. грн.

В межах цих асигнувань буде забезпечена виплата заробітної плати відповідно до нових умов оплати праці, які запроваджуються з 1 січня 2019 року, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу для всіх працівників закладів культури та школи  мистецтв, грошової винагороди та надбавок за престижність та особливі умови роботи на рівні 50 відсотків до встановлених законодавством граничних розмірів відповідних виплат та виділено кошти в сумі – 1837,00 тис.грн. На придбання товарів та оплату послуг виділено кошти в сумі – 250,00 тис.грн.

Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ визначений з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році у загальній сумі 723,5 тис. грн. (з урахуванням дотаційних установ) по окремих заходах по реалізації державних програм виділено кошти в сумі – 300,0 тис.грн.:

1. Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Княгининівській сільській раді на 2017-2022 роки – 160,0 тис.грн.

2.Програма розвитку фізичної культури та спорту Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки – 140,0 тис.грн.

Реалізація програм в галузі сільського господарства

У цілому по головному розпоряднику  коштів у 2019 році передбачаються видатки у сумі 70,0 тис. грн. коштів загального фонду. Фінансовий ресурс заплановано спрямувати:

  1. Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ – 3,0 грн.
  2. Виплата дотацій власникам ОСГ, які отримують дві і більше корови – 12,0 грн.
  3. Часткове відшкодування витрат за закупівлю установки  індивідуального доїння – 5,0 грн
  4. Проведення оприскування сумішшю гербіцидів – 50,00 

Організація благоустрою населених пунктів

 Для виконання Програми благоустрою території Княгининівської сільської ради виділено кошти в сумі 1876,10 тис. грн. на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю та на оплату поточних ремонтів території. Виділено 6,1 тис. грн. на оплату праці та нарахування на заробітну плату особам направлених виконавчою службою.  

Дорожня Інфраструктура сільської ради

Виділено кошти в загального фонду в  сумі 130,0 тс.грн.  На розчистку снігу 100,00 тис. грн. та 30,0 тис. грн. на виготовлення сертифікатів на готовність об’єктів  введення в експлуатацію).

 Резервний фонд пропонується до затвердження в сумі 150,0 тис.грн.

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха спрямовано кошти в сумі – 50,0 тис. грн. 

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

1.Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам – 60000,00;

2. Співфінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр Луцької районної ради" – 6148,00;

3. Відшкодування видатків на пільги з послуг зв'язку- 14000,00;

4. Субвенції на співфінансування капітального ремонту приміщень Волинської обласної інфекційної лікарні – 100000,00.

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету та пропонуються до затвердження в обсягу 750,0 тис.грн. (на видатки розвитку).

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення 

1.Передбачено кошти в сумі 730,0 тис.грн. на співфінансування  по будівництву стадіону в с.Милуші Луцького району Волинської області.

 

Начальник відділу фінансів,
соціально-економічного розвитку
та інвестицій                                                                                     І.Г.Воробей

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort