Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

від 20.12.2019 року № 51/33
с. Княгининок

03510000000
(код бюджету)

Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік

Керуючись ст. 77  Бюджетного кодексу України, ст. 26, ст.61  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  Княгининівська сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 69615000 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 68000000 грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1615000 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 69615000 грн., в тому числі  видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 58438000 грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  11177000 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 9562000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 9562000 грн., згідно із додатком  2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів на 2020 рік у розмірі 20000 грн., що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 150000 грн., що становить 0,26 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.   Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 4583800 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101,  1032, 1034 ,1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- соціальне забезпечення;

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

- поточні  трансферти  бюджетам інших рівнів;

- оплата енергосервісу.

 10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Керуючись пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду надати право сільському голові на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій  сільської ради  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

3)  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет  об’єднаної територіальної громади за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення шляхом розміщення на офіційному сайті Княгининівської сільської  ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів;

          6)  здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою, наданих під місцеві гарантії;

         7) здійснювати відображення змін  до розпису бюджету об’єднаної територіальної громади у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації та кредитування місцевих видатків місцевих бюджетів.

13. Надати право голові сільської ради приймати на підставі звернень керівників установ в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради:

13.1. Про перерозподіл видатків між:

- напрямками витрат бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків бюджету об’єднаної територіальної громади в межах затверджених обсягів видатків;

- заходами і розділами Програми економічного і соціального розвитку Княгининівської сільської ради на 2020 рік та інших  програм, затверджених сільською радою, у межам фінансового ресурсу, передбаченого в  бюджету об’єднаної територіальної громади на їх виконання за загальним та спеціальним фондами.

13.2. Про урахування у складі бюджету об’єднаної територіальної громади, а також визначення напряму подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково сільській раді на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

13.3. Про виключення зі складу бюджету об’єднаної територіальної громади засобів трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

14. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток громади,  на виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери  і житлово-комунального господарства, будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян, розвиток дорожнього господарства, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, природоохоронні заходи, інші заходи, пов’язані з розширенням та відтворенням.

15. Затвердити розподіл видатків, які  здійснюються з 01 січня 2020 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                  О.О.Твердохліб

Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort