Положення Про гуманітарний відділ виконавчого комітету Княгининівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Княгининівської
сільської ради
від 29.06.12.2017р. №29/6

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про гуманітарний відділ
Княгининівської сільської ради 

Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність гуманітарного відділу Княгининівської сільської ради, а також взаємовідносини відділу з іншими структурними підрозділами. 

1.Загальні положення

1.1. Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Княгининівської сільської ради, утворюється за поданням сільського голови рішенням сільської ради, підзвітний і підконтрольний сільській раді, яка його утворила, її виконавчому комітету та сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства молоді та спорту України, відповідних органів виконавчої влади, рішеннями обласної, сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ є юридичною особою публічного права, діє на підставі цього Положення, має круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк.

1.4. Юридична адреса відділу: 45626, Волинська область, Луцький район, с. Княгининок, вул. Соборна, 77.

1.5. Відділ ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення сільської ради.

1.6. Керівник відділу призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно з чиним законодавством.

1.7. Штатний розпис відділу, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на його утримання затверджуються рішенням сільської ради, виходячи з умов, особливостей та обсягів робіт, закріплених за відділом.

1.8. Здійснення фінансових операцій, облік матеріальних цінностей та коштів, виділених на утримання відділу проводиться управлінням фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради.

2. Основні завдання

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики, фізичної культури та спорту, інтелектуальної власності та молоді на території Княгининівської сільської ради.

Відділ у межах своїх повноважень виконує такі завдання:

2.1. забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства молоді та спорту України, відповідних органів виконавчої влади, рішень обласної, сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, та здійснення контролю за їх реалізацією;

2.2. в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством, управляє закладами освіти, культури та охорони здоров’я, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу;

2.2. визначає потребу у закладах освіти усіх типів, закладів культури та охорони здоров’я, подає пропозиції сільському голові щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, кадрів тощо;

2.3. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2.4. надає адміністративні послуги;

2.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку;

2.6. вносить пропозиції щодо проекту бюджету галузей освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення;

2.7. забезпечує контроль за ефективним і цільовим використання відповідних бюджетних коштів;

2.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

2.9. розробляє проекти розпоряджень сільського голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

2.10. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами сільської ради;

2.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень сільського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи сільської ради;

2.12. бере участь у підготовці звітів сільського голови для їх розгляду на сесії сільської ради;

2.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові;

2.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

2.16. розглядає в установленному законодавством порядку звернення громадян;

2.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

2.18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

2.19. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.20. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.21. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.22. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.23. забезпечує захист персональних даних;

2.24. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

2.25. аналізує стан розвику освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

2.26. забезпечує створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.27. контролює дотримання законодавства в галузі освіти, культури, охорони здоровя, соціального захисту, фізичної культури і спорту;

2.28. забезпечує навчально-методичне керівництво та інспектування закладів освіти, культури, координує їх діяльність;

2.29. сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти;

2.30. сприяє комплектуванню закладів освіти, культури, охорони здоров’я працівниками, в тому числі керівними кадрами; проводить роботу з вдосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовки та атестації у порядку, встановленому законодавством;

2.31. сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладів освіти;

2.32. сприяє наданню якісних психологічних. соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних соціально - економічних, соціально-медичних послуг відповідно до чинного законодавства;

 

2.33. у межах своїх повноважень забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної та соціальної політики. 

3. Основні функції 

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними та культурно-мистецькими закладами, закладами охорони здоров’я що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу:

3.1.1. визначає потребу у закладах освіти, культури, охорони здоров’я усіх типів та подає пропозиції сільському голові щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.2. забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів освіти, культури, охорони здоров’я; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.3. готує проекти рішень сільської ради про закріплення за закладами освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.4. вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо організації навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти;

3.1.5. вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо організації навчання за заочною, екстернатною формами навчання в закладахосвіти, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.6. вносить пропозиції до сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.7. забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.2.1. контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.3.3. контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками територіальної громади повної загальної середньої освіти;

3.3.4. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти та культури;

3.3.5. сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах;

3.3.6. бере участь у реалізації державної соціальної політики шляхом здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю та надання їм соціальних послуг;

3.3.7. проводить експертну оцінку статутів закладів освіти, культури та охорони здоров’я комунальної форми власності, їх підготовку до реєстрації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

3.4. Організація навчально-методичного забезпечення закладів освіти та культури:

3.4.1. сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти та культури;

3.4.2. впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує річні плани роботи закладів освіти та культури; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.4.3. організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.4.4. формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними заклади освіти;

3.4.5. видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.5. Організація фінансового забезпечення закладів освіти, культури, охорони здоров’я:

3.5.1. сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

3.5.2. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я, які перебувають у комунальній власності, контролює та аналізує їх використання;

3.5.3.  організовує  залучення  наявних фінансових, матеріальних можливостей громади для підтримки вразливих категорій громадян та розв’язання їх проблем;

 

3.6. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, культури, охорони здоров’я:

3.6.1. сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, культури, охорони здоров’я, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.6.2. здійснює контроль за підготовкою закладів освіти до нового навчального року, закладів освіти, культури, охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.6.3. здійснює контроль за дотриманням правил  безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти, культури, охорони здоров’я та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.7. Організація діяльності освітнього, культурно-дозвілєвого процесу в закладах освіти та культури, соціального захисту населення:

3.7.1. координує роботу закладів освіти, культури, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією дозвілля дітей та дорослих;

3.7.2. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.7.3. надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.7.4. сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.7.5. координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

3.7.6. сприяє формуванні в громаді сімейних цінностей та засад відповідального батьківства;

3.7.7. здійснює пропаганду здорового способу життя, норми поведінки виховання дітей, високих зразків етики та культури соціальних відносин;

3.7.8. бере участь в організації та проведенні благодійних акцій, інших заходів соціального спрямування;

3.7.9. терміново реагує на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними, залучення їх до найгірших форм дитячої правці, інформує залежно від ситуації органи і служби у справах дітей, орган національної поліції;

3.7.10. проводить інформаційно – просвітницьку робота з питань сімейної і молодіжної політики, тендерної рівності, захисту прав та інтересів дітей, сімейних та індивідуальних консультацій.

3.7.11.проводить роботу з виявлення разом з іншими повноважними органами, громадян похилого віку та непрацездатних громадян, які мешкають на території  громади і  потребують медико-соціальної допомоги через їхню немічність, хворобу або інвалідність та з інших причин;

3.7.12. організовує проведенні обстеження матеріально-побутових умов проживання непрацездатних громадян, малозабезпечених багатодітних сімей, які виховують дітей-інвалідів та дітей, які знаходяться під опікою, та визначає їх потребу в матеріальній, соціально-побутовій і медичній допомозі;

3.7.13. проводить роз’яснювальну роботу серед населення про порядок надання різних виплат адресних допомог та порядок обслуговування громадян;

3.7.14. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів та підвезення учнів, що проживають за межами пішохідної доступності;

3.7.15. прогнозує потребу закладів освіти, культури, охорони здоров’я у працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

3.7.16. сприяє та надає працівникам закладів освіти, культури, охорони здоров’я державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо їх соціального захисту;

3.7.17. організує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

3.7.18. організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти та культури відповідно до законодавства;

3.7.19. розглядає, здійснює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, культури, охорони здоров’я.

3.8. Інша діяльність гуманітарного відділу:

3.8.1. здійснює індивідуальне консультування різних категорій громадян;

3.8.2. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, охорони здоров’я; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.8.3. взаємодіє з органами громадського самоврядування;

4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право: 

4.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

4.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи сільської ради з питань розвитку галузей освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту;

4.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. залучати до розроблення територіальних програм розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення та розгляду питань, що належать до його компетенції, методистів, педагогічних, медичних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

4.7.  брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів, освіти, культури, охорони здоров’я всіх типів і форм власності;

4.8. скликати територіальні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів, освіти, культури, охорони здоров’я з питань, що належать до його компетенції;

4.9. вносити сільському голові та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів, освіти, культури, охорони здоров’я брати безпосередню участь у формуванні бюджету цих галузей;

4.10. зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, культури, охорони здоров’я, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.11. організовувати платні послуги для освітнього, естетичного, культурного та фізичного розвитку дітей;

4.12. в межах своїх повноважень укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти, культури, охорони здоров’я зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5. Керівництво та апарат відділу 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно з чиним законодавством. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в органах державної влади не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник відділу, представляючи інтереси територіальної громади в галузях освіти, культури, охорони здоровя, фізичної культури та спорту, молодіжної та соціальної політики у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

5.2.2. подає на розгляд сесії сільської ради положення про відділ та його структурні підрозділи;

5.2.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу, його структурних підрозділів  та розподіляє обов'язки між ними;

5.2.4. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою, центральним органом виконавчої влади;

5.2.5. планує роботу відділу і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради;

5.2.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу і його структурних підрозділів ;

5.2.7. звітує перед сільським головою та сільською радою про виконання покладених на відділ завдань;

5.2.8. може входити до складу виконавчого комітету Княгининівської сільської ради;

5.2.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.2.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

5.2.11. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва сільської ради;

5.2.12. готує у межах своїх повноважень проекти розпоряджень голови сільської ради, організовує контроль за їх виконанням.

5.2.13. подає на розгляд сесії сільської ради проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

5.2.14. розпоряджається коштами у межах затвердженого сільським головою кошторису відділу;

5.2.15. здійснює добір кадрів;

5.2.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу та його структурних підрозділів;

5.2.17. подає пропозиції, щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, службовців гуманітарного відділу, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5.2.18. призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, групи господарського, централізованого обслуговування закладів і установ освіти, методичного кабінету, логопедичного пункту, керівників закладів освіти та культури, комунальної форми власності відповідно до  законодавства про працю, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

5.2.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

5.2.20. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.2.21. здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

5.2.22. розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти, культури, охорони здоров’я громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України. 

6. Робота відділу 

6.1. Начальник гуманітарного відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою за поданням начальника відділу.

6.2. При гуманітарному відділі може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), культури (рада керівників закладів культури) діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості сільської ради.

6.3. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі можуть утворюватися методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням сільської ради.

6.4. Для усунення порушень усної і писемної мови, запобігання відхилення мовного розвитку учнів початкових класів та вихованців старших дошкільних груп закладів освіти при відділі може утворюватись логопедичний пункт як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням сільської ради.

6.5. Для організації матеріально-технічного забезпечення, обслуговування котелень з усіх видів палива, виконання ремонтних робіт, забезпечення продуктами харчування закладів і установ освіти при відділі може утворюватися група централізованого господарського обслуговування  закладів освіти, культури та охорони здоров’я, як структурний підрозділ відділу, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого рішенням сільської ради.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про гуманітарний відділ сільської ради затверджується рішенням сільської ради.

7.2. Зміни та доповнення у положення про відділ вносяться за пропозицією начальника відділу та затверджуються рішенням сільської ради.

 

Начальник гуманітарного відділу                                Ю.С.Сидорук

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort