ПОЛОЖЕННЯ Про Історичний музей с. Княгининок Княгининівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Княгининівської сільської ради
№ 20-2/7 від 09.06.2017 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про Історичний музей с. Княгининок Княгининівської сільської ради 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Історичний музей с. Княгининок Княгининівської сільської ради (далі - Музей) є культурно-освітнім та науково-дослідним закладом, призначений для вивчення, збереження і використання пам’яток матеріальної та духовної культури територіальної громади, залучення громадян до надбань історико-культурної спадщини. За своїм профілем Музей є історичний.

1.2. Засновником музею та власником його майна є Княгининівська сільська рада (далі - Засновник).

1.3. Історичний музей с. Княгининок утворений згідно з рішенням Княгининівської сільської районної ради від № 20-2/__ 09 червня 2017 року «Про створення Історичного музею с. Княгининок Княгининівської сільської ради».

1.4. Музей у своїй діяльності керується чинним законодавством України,законами України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», Положенням про Музейний фонд України, нормативно-правовими документами Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, а також цим Положенням.

1.5. Музей підпорядкований його Засновнику, який здійснює координацію та поточний контроль за його діяльністю.

1.6. Музей  не є юридичною особою і не має самостійного балансу та діє на підставі Положення, затвердженого Засновником.

1.7. Музей може взаємодіяти і співпрацювати з державними, науковими, громадськими та іншими зацікавленими закладами, установами й особами, в тому числі і в рамках міжнародного співробітництва в науковій сфері та музейної діяльності.

1.8. Повна офіційна назва Музею:

«Історичний музей с. Княгининок Княгининівської сільської ради».

Скорочена назва Музею: Історичний музей с. Княгининок.

1.9. Місцезнаходження музею: вул. Соборна, 75, с. Княгининок, Луцький район, Волинська область, 45630. 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Основними завданнями Музею є: охорона, збереження, комплектування, наукова систематизація, вивчення і використання з науково-дослідницькою та навчально-освітньою метою рухомих пам’яток, музейних колекцій, інших об’єктів матеріальної і духовної культури, які документують історію Княгининівської територіальної громади і мають історичну, наукову і меморіальну цінність.

Головними напрямами діяльності Музею є: науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування та зберігання музейних зібрань, експозиційна, фондова, інша діяльність передбачена чинним законодавством України.

2.2. Відповідно покладених завдань Музей здійснює таку діяльність:

2.2.1. Науково-дослідну діяльність:

- виявляє та вивчає матеріали, пов’язані з історичними подіями, які відбувалися на території Княгининівської сільської ради;

- проводить науково-дослідну, краєзнавчу роботи щодо всебічного вивчення історії Княгининівської сільської ради , життєвого і трудового шляху знатних людей громади та ін.;

- створює умови для ознайомлення громадян з музейними фондами, складає наукові картотеки, каталоги тощо;

- бере участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

Науково-дослідна робота оформляється у вигляді тематико-експозиційних планів, звітів про експедиції та статей.

2.2.2. Облік та збереження фондів:

- здійснює наукове комплектування музейного фонду;

- систематично збирає колекції та предмети музейного значення у населення, тощо;

- залучає для проведення пошукових робіт позаштатних працівників музею та громадські організації у встановленому порядку;

- проводить роботи з формування та обліку музейних фондів у встановленому законодавством порядку;

- виявляє та вивчає матеріали, які стосуються тематики діяльності музею, що зберігаються в державних архівах, бібліотеках, фондах, інших музеях.

Забезпечує зберігання музейних фондів, збереження експонатів, їх вивчення, а також створює умови для їхнього широкого використання. З цією метою в Музеї проводиться:

- чіткий облік експонатів у відповідності з чинними інструкціями;

- розміщення експонатів у спеціально обладнаних експозиційних і виставкових приміщеннях з урахуванням особливостей режиму зберігання різних груп, який забезпечує їх гарантоване збереження;

2.2.3. Культурно-освітню діяльність:

- розробляє і проводить оглядові та тематичні екскурсії по експозиції, читає лекції для відвідувачів;

- організовує роботу студій та гуртків краєзнавчого та етнографічного напрямів для дітей та учнівської молоді;

- проводить майстер-класи з народних ремесел з метою популяризації української  традиційної культури серед населення;

- організовує зустрічі із знатними людьми-уродженцями Княгининівської громади, тематичні вечори, музейні свята з широким залученням громадськості, тематичні уроки для школярів;

- формує бібліотеку наукової літератури історичного та етнографічного спрямування з вільним доступом для жителів громади та відвідувачів;

- встановлює і підтримує зв’язки з громадськими організаціями, творчими спілками та окремими особами;

- сприяє поширенню серед населення історичних та етнічних знань, висвітлює культурологічну ситуацію сучасного періоду з метою виховання самосвідомості суспільства;

- здійснює іншу культурно-освітню діяльність, не заборонену чинним законодавством;

- бере участь у роботі асоціацій, громадських об’єднань щодо виконання завдань та цілей музейної діяльності.

2.2.4. Експозиційну діяльність:

- створює стаціонарні і пересувні виставки;

- визначає найменування, розробляє нові експозиції Музею, організовує тематичні виставки, виходячи з наявної матеріальної бази;

- здійснює в установленому порядку обмін експонатами для експонування, проведення виставок;

- оновлює на основі нових даних історичних досліджень діючу експозицію Музею.

2.2.5. Науково-видавнича діяльність:

- бере участь у наукових конференціях та семінарах, популяризує  свою роботу в пресі та інших засобах масової інформації;

- може готувати видання продукції наукового та науково-популярного характеру, рекламну продукцію.

ІІІ. СТРУКТУРА МУЗЕЮ, ОБЛІК І ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ 

3.1. Музей відповідно до напрямів роботи складається із експозиційного відділу та виставкового залу.

3.2. Музей вивчає, облікує і зберігає музейні експонати в порядку, визначеному для обліку пам’яток державної частини Музейного фонду України.

3.3. Зібрані експонати складають фонди музею та облікуються в інвентарній книзі.

3.4. Відповідальність за збереження музейного фонду  покладається на Засновника  та директора Музею.

ІV. УПРАВЛІННЯ ТА ФІНСУВАННЯ

4.1. Загальне керівництво діяльністю Музею здійснює Засновник. Для безпосереднього керівництва Музеєм призначається директор.

4.2. Директор Музею призначається і звільняється на посаду Засновником.

4.3. ДиректорМузею спільно із Засновником вирішує питання режиму його роботи, сприяє організації та проведенню методичних та інших заходів на базі музею.

4.4. Координацію роботи музею Здійснює Рада музею, яка створюється рішенням Засновника, за поданням керівника музею.

4.5. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до чинного законодавства України та Положення.

4.6. Фінансування Музею здійснюється за рахунок коштів Засновника. Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

V. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ МУЗЕЮ 

5.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Музею здійснюється за рішенням Княгининівської сільської ради.

5.2. У разі ліквідації Музею його музейні зібрання, що належать до державної частини Музейного фонду, передаються до відповідних державних профільних музеїв за рішенням Засновника. 

 

Сільський голова                                                О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort