Про логопедичний пункт гуманітарного відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Княгининівської сільської ради
№ 20-2/19  від 09.06.2017 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про логопедичний пункт гуманітарного відділу
Княгининівської сільської ради 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Логопедичний пункт організується для надання допомоги дітям з вадами мови, що навчаються і виховуються в навчально-виховних закладах Княгининівської сільської ради.

1.2.Логопедичний пункт відкривається відповідно до рішення сесії Княгининівської сільської ради і є структурним підрозділом гуманітарного відділу Княгининівської сільської ради.

1.3.Основними нормативними документами, що регламентують діяльність логопедичного пункту є: Положення про логопедичні пункти системи освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 №135 та це Положення.

1.4.Основним завданням логопедичного пункту є створення умов для одержання громадянами загальної середньої освіти шляхом корекції стану здоров’я дітей, а саме: усунення порушень усного і писемного мовлення, запобігання різного виду відхиленням мовного розвитку учнів, вихованців, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

1.5.До штату логопедичного пункту входить посада учителя-логопеда.

1.6.Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація  логопедичного пункту здійснюються у встановленому чинним законодавством  порядку. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ

2.1.До логопедичного пункту зараховують дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку навчально-виховних закладів, що мають різні відхилення мовного розвитку, виявлені учителем-логопедом, лікарем або обласною ПМПК.

На логопедичні пункти насамперед приймають дітей, мовні вади яких перешкоджають успішному навчанню. Мова навчання у логопедичному пункті – українська.

Прийом учнів з вадами мови на логопедичний пункт проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

2.2.Обстеження учнів для зарахування їх на логопедичний пункт проводиться з 1 по 30 вересня і з 1 по 30 травня.

Учитель-логопед веде список дітей логопедичного пункту з вадами мови (Додаток 1).

Відомості про них подаються до гуманітарного відділу Княгининівської сільської ради.

Учитель-логопед обстежує направлених до логопедичного пункту дітей, які зараховуються в перші класи, а також дітей старших дошкільних групнавчальних закладів сільської ради. З дітьми, що мають мовні порушення вчитель-логопед проводить корекційні заняття.

Відомості про дітей, зарахованих на логопедичний пункт, учитель-логопед занотовує у мовній картці (Додаток 2).

2.3.Початок і закінчення навчального року встановлюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

2.4.На логопедичному пункті одночасно працює 25 – 30 дітей. Заняття з ними, як правило, проводяться у години вільні від уроків.

Основна форма організації навчально-корекційної роботи – групові заняття. Наповнюваність груп 4 – 5 чоловік.

2.5.У логопедичному пункті комплектуються такі групи дітей: з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовного розвитку, з відхиленнями фонетичного і лексико-граматичного розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток мови), із заїкуватістю, з вадами вимови окремих фонем, з дизартрією, алалією, ринолалією.

По можливості до груп добирають дітей з однорідними порушеннями мови й однакового віку. Допускається комплектування груп учнів з різних класів.

2.6. Заняття з кожною групою дітей на логопедичному пункті проводять 3 рази на тиждень і відмічають у журналі обліку відвідувань.

Тривалість логопедичних занять для кожної групи – одна академічна година, дошкільників – 30-35 хв.

З учнями, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовні дефекти  спричинені порушенням будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття 2- 3 рази на тиждень по 20 - 25 хв. з кожною дитиною.

2.7.Навчальний матеріал (слова, тексти, малюнки тощо), що використовуються для виправлення мови, має відповідати навчально-корекційним завданням, вікові й рівню загальноосвітньої підготовки дітей.

2.8. Результати логопедичних занять відмічають у мовній картці дитини і доводять до відома класного керівника, вихователя, адміністрації навчально-виховного закладу та батьків.

2.9.У разі потреби дітей з вадами мови учитель-логопед направляє до поліклінічного відділення Луцької центральної районної лікарні для обстеження лікарями-спеціалістами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом тощо). Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються в логопедичному пункті.

2.10. Відповідальність за обов'язкове відвідування учнями логопедичних занять, а також за додержанням розкладу занять покладається на учителя-логопеда, класного керівника та адміністрацію навчально-виховного закладу, де навчаються чи виховуються діти.

2.11. Випуск дітей із логопедичного пункту проводиться протягом усього навчального року після усунення в них дефектів мови.

ІІІ. ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

3.1.Учителем-логопедом призначають особу, яка має вищу дефектологічну освітузі спеціальності «Дефектологія» або «Логопедія».

3.2.Учитель-логопед призначається і звільняється в порядку, встановленому для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Княгининівською сільською радою.

3.3.Праця учителя-логопеда, який працює на логопедичному пункті, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства. Порядок нарахування заробітної плати учителю-логопеду визначено Інструкцією про обчислення заробітної плати педагогічних працівників, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.

3.4.Тривалість робочого тижня учителя-логопеда логопедичного пункту становить 18 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 24.02.2005 року №118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти»).

3.5. Учитель-логопед веде заняття з дітьми по виправленню дефектів усної і писемної мови, сприяє подоланню зумовлених ними неуспішності з рідної мови; здійснює систематичний зв'язок із заступниками директорів з навчально-виховної роботи та дошкільного виховання навчально-виховних закладів і класними керівниками учнів, що відвідують логопедичний пункт; відвідує уроки у роботі з учнями, які мають вади мови; складає щорічний звіт про роботу і подає його в гуманітарній відділ сільської ради; веде пропаганду логопедичних знань серед батьків; періодично виступає на батьківських зборах, надає батькам консультації, які занотовує у журналі обліку консультацій (Додаток 4).

3.6.Учитель-логопед зобов'язаний підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років та атестуватися  у порядку, передбаченому для вчителів-дефектологів.

3.7.Для учителя-логопеда логопедичного пункту діючим законодавством передбачено всі пільги і переваги, тривалість чергової відпустки і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для учителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.

3.8.Учитель-логопед несе відповідальність за повне виконання покладених на логопедичний пункт завдань та функцій, а також за створення безпечних і нешкідливих умов під час занять. 

VI. КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА ЛОГОПЕДИЧНОЮ РОБОТОЮ 

4.1.Безпосереднє керівництво і контроль за роботою учителя-логопеда здійснює гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

4.2.До вчителя-логопеда може застосовуватися дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства.

V.ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ

5.1. Для логопедичного пункту виділяється приміщення, яке відповідає санітарно- гігієнічним вимогам, загальною площею не менше ніж 20 кв.м.

5.2.Логопедичний пункт забезпечується спеціальним обладнанням (Додаток 5).

 

Сільський голова                                            О.О. Твердохліб

 

Додаток 1
до Положення
про логопедичний пункт
гуманітарного відділу
Княгининівської сільської ради

СПИСОК

 дітей логопедичної групи з вадами мови

№ з/п

Прізвище, ім’я

дитини

Навчальний заклад

Клас/ група

Домашня адреса

Дата обстеження

Успішність з рідної мови (на момент обстеження)

Вади мови дитини і рекомендації логопеда

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель-логопед__________________

(прізвище, ініціали)

  

Додаток 2
до Положення
про логопедичний пункт
гуманітарного відділу
Княгининівської сільської ради

Мовна картка

(заповнюється на кожного учня під час прийому до логопедичного пункту)

 1. Прізвище, ім'я, вік.
 2. Навчальний заклад ( клас, група).
 3. Домашня адреса.
 4. Дата зарахування на логопедичний пункт.
 5. Успішність з рідної мови (на момент обстеження).
 6. Скарги вчителів, батьків.
 7. Висновки психоневролога.
 8. Дані про хід розвитку мови.
 9. Стан слуху.
 10. Стан артикуляційного апарату.
 11. Загальна характеристика мови.
 12. Письмо.
 13. Читання.
 14. Прояви заїкуватості.
 15.  Коротка характеристика дитини за даними педагогічних спостережень.
 16. Висновки вчителя-логопеда.
 17. Результати виправлення мови.

 

Вчитель-логопед__________________

(прізвище, ініціали)

  

Додаток3
до Положення
про логопедичний пункт
гуманітарного відділу
Княгининівської сільської ради

ЖУРНАЛ

 обліку відвідування дітьми логопедичних занять

на 20___ / 20____ навальний рік

________________________

(назва місяця) 

№ п/п

Прізвище, ім’я дитини

Числа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

Відсутність дітей позначається буквою

Вчитель-логопед__________________

(прізвище, ініціали)

 

Облік відвідувань занять дітьми ведеться в журналі. На кожну групу дітей відводиться відповідна кількість сторінок.

Для дітей, з якими проводяться індивідуальні заняття, відводяться окремі сторінки.

  

Додаток 4
до Положення
про логопедичний пункт
гуманітарного відділу
Княгининівської сільської ради

ЖУРНАЛ

 обліку логопедичних консультацій

за 20___ / 20___ навчальнийрік

(заповнюється вчителем-логопедом при наданні консультацій

на логопедичному пункті) 

Дата і час проведенняконсультації

ПІБ проконсульто-ваного

ЗНЗ/ДНЗ

Клас/група

Домашня адреса

Тема консультації (вади мови)

Рекомендації логопеда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель-логопед__________________

(прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 5
до Положення
про логопедичний пункт
гуманітарного відділу
Княгининівської сільської ради 

ПЕРЕЛІК

 обладнання логопедичного пункту

№ з/п

Обладнання

Кількість

1.

Настінне дзеркало для логопедичних занять  50×100*

1 шт.

2.

Настільне дзеркало 60×80

1 шт.

3.

Дзеркало для індивідуальної роботи 9×12

8 шт.

4.

Логопедичні зонди, шпателі

8 компл.

5.

Умивальник 

1 шт.

6.

Настільна лампа                               

1 шт.

7.

Класна дошка                                   

1 шт.

8.

Шафи 

1 шт.

9.

Стіл канцелярський 

1 шт.

10.

Парта одномісна 

6 шт.

11.

Стільці  

8 шт.

12.

Магнітофон   

1  шт.

13.

Наочні матеріали

 

14.

Настільні ігри                                        

 

15.

Підручники

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort