ПОЛОЖЕННЯ про старосту Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

Затверджено
Рішення сесії
Княгининівської сільської ради
№ 19-1/16  від 03.03.2017 р.

  

ПОЛОЖЕННЯ
про старосту Княгининівської сільської ради
обєднаної територіальної громади

Преамбула

         Це положення відповідно до  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність. 

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень. 

Глава 1.1. Загальні положення

          1.1.1. Староста села, селища (далі – староста) є посадовою особою місцевого самоврядування с. Брище та смт. Рокині, яке перебуває у складі Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

          1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України та це Положення. 

          1.1.3. Положення про старосту с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади затверджується рішенням сесії Княгининівської сільської ради. Це Положення не потребує перезатвердження Княгининівською сільською радою нової каденції. 

          1.1.4. Перелік населених пунктів Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади (сіл, селищ), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням сесії Княгининівської сільської ради. В населеному пункті, який є адміністративним центром Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, посада старости не запроваджується. 

          1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

          1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Княгининівської сільської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі. 

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

          1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Княгининівської сільської ради. 

          1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території с. Брище та смт. Рокині, де за рішенням Княгининівської сільської ради проводяться такі вибори. 

          1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання. 

          1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на засіданні виконавчого комітету Княгининівської сільської ради присяги такого змісту « Я, ПІБ , усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю , що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки » 

          1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Княгининівської сільської  ради відповідного скликання.

          1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі: 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка); 

2) припинення його громадянства України; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено  стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

5) відкликання з посади за народною ініціативою; 

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; 

7) його смерті. 

          1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Княгининівської сільської ради в порядку визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, якщо він порушує Конституцію або закони України та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Княгининівська сільська  рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу. 

          1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд  Княгининівської сільської ради: 

1) сільський голова; 

2) постійні комісії Княгининівської сільської ради; 

3) виконавчий комітет Княгининівської сільської ради; 

4) збори членів громади с. Брище та смт. Рокині. 

         1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців громади  с. Брище та смт. Рокині у кількості не менше: 

1) 30 осіб для відкликання  сільського старости. 

         1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів. 

         1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Княгининівський сільський голова. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори». 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи 

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

          2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання: 

1) представництво інтересів жителів с. Брище та смт. Рокині територіальної громади у виконавчих органах Княгининівської сільської ради в плідній співпраці з депутатами сільської ради; 

2) сприяння жителям с. Брище та смт. Рокині територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Княгининівської сільської ради та її виконавчих органів; 

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території с. Брище та смт. Рокині; 

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Княгининівської сільської ради з питань діяльності на території с. Брище та смт. Рокині виконавчих органів Княгининівської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб. 

          2.1.2. Староста також: 

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території с. Брище та смт. Рокині; 

2) здійснює інші обов’язки, визначені цим Положенням. 

          2.1.3. Обов’язки старости: 

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Княгининівською сільською радою об’єднаної територіальної громади, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами,  громадою с. Брище та смт. Рокині та її членами. 

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, інформувати їх про виконання доручень; 

3) погоджувати проекти рішень Княгининівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, розташованого на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів громади с. Брище та смт. Рокині та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів громади с. Брище та смт. Рокині та здійснювати моніторинг їх виконання; 

5) сприяти виконанню на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Княгининівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Княгининівської сільської ради пропозиції з цих питань. 

6) вести прийом членів громади с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав  і  законних  інтересів у  сфері  соціального  захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу; 

7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів; 

8) приймати від членів громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням; 

9) здійснювати моніторинг благоустрою с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані; 

10) сприяти проведенню контрольних заходів на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо); 

11) здійснювати моніторинг за дотриманням на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Княгининівської сілььскої ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо; 

12) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

13) сприяти органу (органам) самоорганізації населення с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

14) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень; 

15) не допускати на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави; 

16) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території с. Брище та смт. Рокині. 

17) періодично звітувати (не менш один раз на рік) перед виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, передбачений законодавством, про свою роботу; 

18) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, іншими актами органів ради; 

19) виконувати поточні доручення Княгининівської сільсьокї ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання.

          2.1.4. Староста має право: 

1) офіційно представляти  громаду с. Брище та смт. Рокині, її членів в органах місцевого самоврядування Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Княгининівської сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів громади с. Брище та смт. Рокині; 

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

3) погоджувати проекти рішень Княгининівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, розташованого на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Княгининівської сільської ради з питань, які стосуються інтересів громади с. Брище та смт. Рокині. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень громади с. Брище та смт. Рокині, її членів з питань, що стосуються інтересів  громади чи інтересів Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади загалом; 

5) порушувати у виконавчому комітеті Княгининівської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади незалежно від форми власності; 

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення; 

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, сприяти залученню членів  громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території с. Брище та смт. Рокині Княгининівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

          2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Княгининівської сільської  ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання. 

         2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї глави, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками покладається на постійну комісію, визначену Княгининівсьокою сільською радою.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності 

           2.2.1.     Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Княгининівською сільською радою та її виконавчим комітетом. 

           2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради. 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости 

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости 

          3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед громадою с. Брище та смт. Рокині. 

          3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів громади с. Брище та смт. Рокині.

          3.1.3. Староста зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати перед радою про свою роботу та на вимогу не менш, як третини депутатів Княгининівської сільської ради, – у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости 

          3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Княгиниівською сільською  радою та  громадою с. Брище та смт. Рокині. 

          3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Княгининівської сільської ради. 

          3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення. 

          3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.  

          3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort