Про затвердження Інструкції про складання і виконання розпису бюджету об’єднаної територіальної громади

25 жовтня 2018 року                      c. Княгининок                             № 143/01.02

Про затвердження Інструкції
про складання і виконання розпису бюджету
об’єднаної територіальної громади

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 та напрацювання пропозицій щодо удосконалення бюджетних процедур у ході виконання бюджету за діючою Інструкцією, з метою упорядкування окремих питань формування та виконання бюджету об’єднаної територіальної громади  (зі змінами)

 

1. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису бюджету  об’єднаної територіальної громади згідно додатку (Інструкція додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність розпорядження Княгининівської сільської ради від 13 липня 2018 року № 99/01.02 « Про затвердження Інструкції про складання і виконання розпису сільського бюджету».

3. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному сайті Княгининівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження та Інструкції покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                           О.О. Твердохліб

  

Додаток 1
до розпорядження
сільського голови № 143/01.02
від 25 жовтня 2018 року  

ІНСТРУКЦІЯ

 про складання і виконання розпису бюджету об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про складання і виконання розпису бюджету об’єднаної територіальної громади ( далі – Інструкція) визначає процедури складання і виконання розпису бюджету об’єднаної територіальної громади із застосуванням програмного забезпечення в системі ІАС «Місцеві бюджети».

1.2. Розпис бюджету об’єднаної територіальної громади на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим і включати:

розпис доходів бюджету об’єднаної територіальної громади (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади;

розпис фінансування бюджету об’єднаної територіальної громади (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади  (за типом боргового зобов’язання та за типом кредитора) помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за типом боргового зобов’язання та за типом кредитора);

розпис асигнувань бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади);

розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади та надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади та надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду бюджету  об’єднаної територіальної громади та надання кредитів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади;

річний розпис витрат спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) та відповідальних виконавців бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування й повною економічною класифікацією видатків та бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади) - це розпис асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників та відповідальних виконавців бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування за повною економічною класифікацією видатків бюджету. Окремо формується помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з державного бюджету) за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 “Інші видатки”.

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами за програмної класифікації  видатків та кредитування, фінансування за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами за програмної класифікації видатків та кредитування).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами за програмної класифікації видатків та кредитування, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання та за типом кредитора), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про бюджет об’єднаної територіальної громади, та затверджується начальником відділу фінансів (далі – начальником відділу фінансів) в місячний термін після прийняття відповідного рішення.

Якщо рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то відділом фінансів (далі –відділ фінансів) в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету об’єднаної територіальної громади на відповідний період наступного року. При цьому, витрати бюджету об’єднаної територіальної громади плануються з дотриманням обмежень, встановлених статтею 79 Бюджетного кодексу України.

Складання і виконання тимчасового розпису бюджету об’єднаної територіальної громади, внесення змін до нього, здійснюється у порядку, передбаченому розділами 2, 3 та 5 цієї Інструкції.

1.7. Кошториси за видатками, призначення за якими встановлюється рішенням про бюджет об’єднаної територіальної громади у частині резервного фонду, міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам не затверджуються.

Відповідно до п. 32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани надання кредитів із загального фонду, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи бюджетних установ, що утримуються з бюджету об’єднаної територіальної громади, затверджуються (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження) керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком кошторисів сільської ради, які затверджуються головою сільської ради. 

Зведені кошториси не затверджуються.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками головних розпорядників, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків бюджету або надання кредитів з бюджету.

1.8. При складанні та виконанні розпису бюджету об’єднаної територіальної громади використовуються бланки документів, що затверджені у додатках 1-7 до цієї Інструкції, а також наказами Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, та від 28 січня 2002 року  № 57 «Про затвердження документів, що використовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

2. Складання розпису

 

2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади.

2.2. Розпис доходів складається відділом фінансів за участю Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області та головних розпорядників.

2.3. Розпис фінансування складається фінансовим відділом з урахуванням можливостей щодо обсягів і термінів залучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів, здійснення депозитних операцій та передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.     

2.4. Розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади складається відділом фінансів за участю головних розпорядників коштів.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади відділом фінансів розраховуються граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із бюджету об’єднаної територіальної громади.

Керуючись роз’ясненнями, відділ фінансів визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі функціональної класифікації та зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань в цілому та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності відділ фінансів надає головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз’ясненнями.    

Головні розпорядники за участю розпорядників коштів нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків). Працівники відділу фінансів відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи. Після погодження відповідних розрахунків головні розпорядники забезпечують внесення показників зведених проектів кошторисів до ІАС «Місцеві бюджети» у терміни, визначені відділом фінансів.

Працівники відділу фінансів перевіряють введені показники у ІАС «Місцеві  бюджети» та вносять при необхідності до них корективи.

Помісячний розподіл цільових субвенцій з бюджету об’єднаної територіальної громади та внесення відповідних даних до ІАС «Місцеві бюджети» здійснюється відділом фінансів.

Фінансовий відділ перевіряє показники в ІАС «Місцеві бюджети», вносить при необхідності корективи, та подає розпис на затвердження сільському голові у двох примірниках.

2.6. Один примірник затвердженого розпису бюджету об’єднаної територіальної громади передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області, другий залишається у відділі фінансів.

2.7. Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами відповідних місцевих бюджетів та за кодами програмної класифікації видатків та кредитування видатків до затвердженого розпису бюджету об’єднаної територіальної громади надається управлінню Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області (на паперових та електронних носіях) та відповідним місцевим бюджетам.

2.8. Фінансовий відділ протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить засобами електронного зв’язку головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження бюджетними установами в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 

3. Унесення змін до розпису

 

3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до положень пункту 3.10. цієї Інструкції;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади, прийняття у випадках, передбачених пунктами 3.4. та 3.5. Інструкції, розпорядження сільського голови щодо внесення змін до бюджетних призначень;

в інших випадках, що визначаються рішенням про бюджет об’єднаної територіальної громади.     

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень 3.7. цієї Інструкції вносять зміни до розпису у ІАС «Місцеві бюджети», інформують про внесення змін до розпису відділ  фінансів для їх перевірки та друку довідки про внесення змін до розпису в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї Інструкції. При підготовці змін структурні підрозділи відділу фінансів враховують інформацію про перераховані кошти за відповідними функціями згідно із щоденною казначейською звітністю та інформацію бюджетного відділу в системі ІАС «Місцеві бюджети» про фінансування у звітний день, за необхідності, подають обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється за розпорядженням сільського голови та погодженням із постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ради. Зміни бюджетних призначень головних розпорядників у інших випадках, непередбачених цією Інструкцією, здійснюються виключно за наявності відповідного положення у рішенні про бюджет .

У разі виникнення необхідності перерозподілу асигнувань головний розпорядник подає відділу фінансів лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису бюджету об’єднаної територіальної громади.

Відділ фінансів детально аналізує обґрунтування головного розпорядника,  про доцільність внесення запропонованих змін,  та подає до проекту розпорядження сільської ради пояснювальну записку до нього.

Після прийняття відповідного розпорядження сільською радою та погодження його постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ради відділу фінансів готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.5. За наявності у рішенні про бюджет об’єднаної територіальної громади відповідної норми розпорядженням сільської ради можуть розподілятися та перерозподілятися обсяги асигнувань субвенцій з державного та місцевих бюджетів.

При необхідності проведення такого розподілу чи перерозподілу субвенцій відділ фінансів готує проект розпорядження сільській раді разом з пояснювальною запискою.

Після прийняття відповідного розпорядження сільською радою відділ фінансів готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.6. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загального обсягу показників загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на рік, за винятком внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади, або внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому пунктами 3.4., 3.5. цієї Інструкції;

враховувати профінансовані кошти за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування згідно з додатками 5, 6 до Інструкції);

 проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади та інших розпорядчих рішень;

вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбаченими абзацами три, сім та вісім пункту 3.1, за наявності невикористаних асигнувань у попередній період та інших випадків, передбачених чинним законодавством);

протягом бюджетного періоду структурні відділ фінансів забезпечують збалансованість розпису бюджету об’єднаної територіальної громади за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо).

3.7.   Після затвердження відділом фінансів довідки про внесення змін до розпису у ІАС «Місцеві бюджети», довідки реєструються за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади за наявності письмового доручення начальника відділу фінансів.

Після підписання довідок начальником відділу фінансів один примірник копій довідок надсилається відділом фінансів відповідному головному розпоряднику (копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів з розподілом за кодами бюджетів надсилається засобами електронного зв'язку місцевим бюджетам), примірник копій довідок передається управлінню Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області (довідки передаються на паперових та електронних носіях). Один примірник довідок залишається у структурному підрозділі.

Відділ фінансів щоденно надсилає управлінню Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області зміни до розпису на електронних носіях.

3.8. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються начальником відділу фінансів або особами, що виконують їхні обов'язки;

затверджуються сільським головою або заступником;

реєструються за номером та датою;

доводяться до управління Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області.

Якщо з об’єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відділ фінансів готує доповідну записку на ім’я сільського голови або його заступника, який затверджував довідку. Після погодження  проводиться зазначене анулювання.

 У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управління Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області довідок у зв’язку з допущенними технічними помилками, чи з інших причин, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, до якої вносяться зміни.

3.9. Довідки про зміни до розпису є підставою для затвердження головним розпорядником довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Головні розпорядники коштів складають та подають управлінню Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області протягом трьох днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду на паперових та електронних носіях. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників коштів нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

3.10. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень до спеціального фонду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо рішенням про бюджет об’єднаної територіальної громади не встановлено інше.

Протягом бюджетного року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у управлінні Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. 

Управління Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області веде окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом. Використання залишків бюджетних коштів спеціального фонду за такими надходженнями здійснюється у порядку, визначеному частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади

 

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник відділу фінансів може вносити зміни до розпису бюджету об’єднаної територіальної громади за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету об’єднаної територіальної громади.

4.2. Відділ фінансів розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади і подають бюджетному відділу не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів до загального фонду.

4.3. Бюджетний відділ на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає їх на розгляд начальника відділу фінансів. На підставі наданої інформації начальник відділу фінансів приймає рішення щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

4.4. Розпорядники коштів бюджету об’єднаної територіальної громади приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням  змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

                             

5. Виконання та звітність

 

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881. При цьому, перерахування коштів головним розпорядникам за загальним фондом бюджету здійснюється виключно відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду та з урахуванням зареєстрованих в органах держказначейства фінансових зобов’язань.

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то розпорядження в обов’язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів.

За наявності у рішенні сільської ради про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік положення щодо установлення відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України профіциту загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, виділення коштів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку здійснюється з рахунку загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня         2012 року за № 1569/21881.

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів (за винятком власних надходжень бюджетних установ) готуються відділом фінансів у визначеному чинними законодавством порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Один примірник затвердженого розпорядження залишається в управлінні Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області, другий відділу фінансів.

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів підписується начальником відділу фінансів, та затверджується сільським головою.

Перерахування цільових субвенцій з державного та бюджету об’єднаної територіальної громади на рахунки головних розпорядників та рахунки місцевих бюджетів здійснюється на підставі розподілу відділу фінансів, погодженого начальником відділу фінансів. Розподіл готується у трьох екземплярах, один з яких передається для формування платіжних документів відділу бухгалтерського обліку та звітності.

З метою дотримання казначейських процедур щодо опрацювання розпоряджень на перерахування коштів, наданих місцевим бюджетам, розподіли на перерахування цільових субвенцій відділом фінансів, які подані бюджетному відділу після 15 години, виконуються наступного операційного дня.

Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України сільська рада за рішенням сільської ради може отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Матеріали на отримання відповідних позик готуються відділом фінансів у визначеному законодавством порядку.

У разі наявності у рішенні сільської ради про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік дозволу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади (далі - тимчасово вільні кошти) на депозитах, відділ фінансів розміщує тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до доходів загального фонду.

Для розгляду та відбору банківських пропозицій у сільській раді створюється спеціальна комісія.

Договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису бюджету об’єднаної територіальної громади в установленому порядку.

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду на депозит та їх повернення з депозиту здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за           № 1569/21881.

У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) відділ фінансів не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надає відповідні документи управлінню Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області:

щодо доходів – ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - ураховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади та надання кредитів із бюджету об’єднаної територіальної громади наростаючим підсумком з початку року.

5.3. Звітність про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади подається управлінням Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України. Відділ фінансів готують пояснювальну записку та звіт про виконання плану по штатах і контингентах до звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади.

5.4. До 10-го числа місяця, наступного за звітним, відділ фінансів проводить звірку розпису бюджету об’єднаної територіальної громади, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді, з управлінням Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області.

5.5. Головні розпорядники, у мережі яких є установи і організації, що отримують фінансову підтримку з бюджету об’єднаної територіальної громади (одержувачі коштів), щомісяця до 10 числа місяця, що наступає за звітним подають відділу фінансів виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.

5.6. У звіті про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до нього та до кошторисів бюджетних установ.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади складається за функціональною класифікацією у розрізі головних розпорядників та джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень  (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

 

Сільський голова                                                                           О.О. Твердохліб

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort