ПРОГРАМА патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову юнаків на строкову військову службу в Збройні сили України, Національну Гвардію України та інші військові формування в Княгининівській сільській раді на 2020-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

№ 51/10 від 13.12.2019 р.

 

ПРОГРАМА

патріотичного виховання молоді, сприяння організації
призову юнаків на строкову військову службу в Збройні сили  України,
Національну Гвардію України та інші військові формування
в Княгининівській сільській раді на 2020-2021 роки

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Княгининівська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України від 04.04.2006           №3597-ІV «Про військовий обов’язок і військову службу»

Положення про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 №1770

Указ Президента України №562/2013 від 16.10.2013 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»

Наказ Міністра оборони України                              від 08.06.2010 №295 «Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних силах України»

3.

Розробник Програми

Княгининівська сільська рада

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Княгининівська сільська рада

6.

Учасники Програми

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, Центр культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради, заклади освіти

7.

Термін реалізації Програми

2020-2021 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

10 тис. грн.

у тому числі:

8.1

коштів місцевого  бюджету

14 тис. грн.

ІІ. Актуальність програми

 

          Сучасний період державотворення в Україні характеризується складними соціально-економічними, політичними та духовними процесами. У суспільній свідомості, особливо серед молоді, набули поширення байдужість, індивідуалізм, неповажне ставлення до держави та соціальних інститутів. У зв’язку з цим очевидна невідкладність вирішення проблем формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, любові до свого народу, його історії, національної гідності та готовності до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.

          Прийняття Програми патріотичного виховання молоді, сприяння підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу до Збройних Сил України, Національної Гвардії України та інших військових формувань в Княгининівській сільській раді на 2020-2021 роки обумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби у лавах Збройних Сил України.

          В Україні видано багато нормативних документів, які регламентують питання державного підходу до підготовки молоді до військової служби у Збройних силах України. Це, зокрема, Закон України від 04.04.2006 №3597-ІV «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово- технічних спеціальностей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 №1770, Указ Президента України від 25.10.2002 №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», наказ Міністра оборони України від 08.06.2010 №295 «Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних силах України».

         Одним із найактуальніших питань виховання допризовної та призовної молоді є організація та впровадження комплексної соціальної роботи та реалізація основних нормативно-правових документів з військово-патріотичного виховання. Тому головними пріоритетами та принципами реалізації цієї програми повинні стати:

активне залучення спеціалістів різних профілів до військово-патріотичного виховання молоді;

створення умов для сприяння у виконанні завдань, поставлених законодавчими актами у питаннях підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

         Основні зусилля у військово-патріотичній роботі у 2020-2021 роках в Княгининівській сільській раді планується зосередити на:

активізації співпраці з ветеранськими, молодіжними, військово-спортивними та іншими громадськими організаціями в інтересах військово-патріотичного виховання громадян України;

забезпеченні участі допризовної підготовки в заходах з нагоди відзначення державних і військово-професійних свят.

 

ІІІ. Мета та завдання Програми

        Основною метою Програми патріотичного виховання молоді, сприяння підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу до Збройних Сил України, Національної Гвардії України та інших військових формувань в Княгининівській сільській раді на 2020-2021 роки є формування у громадян України – мешканців Княгининівської сільської ради патріотичної свідомості щодо виконання конституційного обов’язку – захисту Вітчизни.

         Реалізація цієї мети може бути досягнута через вирішення комплексу завдань:

-         формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності для виконання громадського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

-         забезпечення закладів освіти Княгининівської сільської ради навчально- матеріальною базою для одержання теоретичних знань та набуття практичних навичок юнаками;

-         створення умов для підвищення престижу військової служби, формування і розвиток молоді до захисту Української держави і служби в Збройних силах України;

-         організація шефської допомоги ветеранам війни та військової служби, учасникам національно-визвольного руху;

-         організація святкових проводів призовної молоді до Збройних сил України.

 

ІV. Форми і методи роботи 

         За Програмою передбачається використання наступного механізму роботи:

-         проведення індивідуальних та групових обстежень молоді для визначення рівня професійно-психологічної підготовки до військової служби;

-         надання рекомендацій за результатами досліджень призовній комісії щодо психологічної готовності призовників до військово-професійного визначення майбутньої служби;

-         проведення бесід психологічного, правового, інформаційного змісту з призовниками та їх батьками;

-         проведення рекламування та роз’яснюючої роботи щодо навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України;

-         військово-патріотичне виховання молоді на всіх рівнях підготовки до військової служби в Збройних силах України.

 

V. Прогнозовані результати 

        Реалізація Програми передбачає:

-         формування стереотипу поведінки допризовної молоді на свідоме проходження військової служби у Збройних силах України;

-         підготовку та залучення до роботи спеціалістів високої кваліфікації;

-         зменшення кількості злочинів серед допризовної і призовної молоді, а також випадків ухилення від проходження військової служби у Збройних силах України;

-         готовність юнаків стати дипломованими захисниками Батьківщини;

-         якісну підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей;

-         підняття рейтингу військовослужбовця – захисника Батьківщини.

        Виконання Програми дасть змогу:

1. Зміцнити інститут молодої родини.

2. Підвищити духовно-моральний, інтелектуальний і творчий потенціал

молодих громадян.

3. Сприяти формуванню у молоді почуття патріотизму, поваги до історії,

культури, традицій України.

4. Підвищити суспільно-політичну активність молодих громадян.

5. Удосконалити систему соціальної підтримки й правового захисту молоді.

6. Сформувати у молодих громадян цінності здорового способу життя.

7. Підвищити рівень ділової й підприємницької активності молоді.

8. Підвищити рівень поінформованості молодих громадян про їх права й обов’язки, зокрема про можливості реалізації своїх прав на охорону здоров’я, соціальне обслуговування, професійну орієнтацію, працевлаштування та відпочинок.

        Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

 

VІ. Обсяги та джерела фінансування

         Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах бюджетних призначень.

 

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми:

         Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

        У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії сільської ради.

 


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програми патріотичного виховання молоді, сприяння підготовки та проведення призову юнаків
на строкову військову службу в Збройні сили України, Національної Гвардії України
та інші військові формування по Княгининівській сільській раді на 2020-2021 роки

з/п

Назва напряму

діяльності

Перелік заходів програми

 

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн

Відповідальні виконавці

2020 рік

2021 рік

1.

Формування у молоді високої громадянської свідомості та духовності

1. Забезпечити організацію та проведення заходів щодо відзначення державних, національних, військових свят, урочистих проводів юнаків до лав Збройних сил України, зустрічі з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних сил України та інших військових формувань.

 

2. Обладнати куточки призовника з відображенням героїчних подвигів українського народу, ветеранів, учасників бойових дій Збройних сил України в закладах освіти та культури, установах та організаціях сільської ради.

-

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, заклади освіти, Центр культури, дозвілля та спорту

 

 

Княгининівська сільська рада, заклади освіти, Центр культури, дозвілля та спорту

 

2.

Формування у молоді

патріотичного ставлення до держави, Збройних сил України,

виховання поваги до її історії, культури і традицій

1. Активізувати рух учнівської та студентської молоді шляхом збору матеріалів історії українського війська про визвольні змагання українського народу, події другої світової війни, АТО. Залучити ветеранські, громадські організації до вивчення героїчного минулого українського народу.

 

2. Організовувати в закладах освіти та клубних установах перегляди українських патріотичних фільмів, фільмів про проходження військової служби за контрактом та служби в резерві.

 

3. Організувати в закладах освіти та культури сільської ради зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, ветеранами ОУН-УПА, учасниками українського підпілля періоду другої світової війни, АТО.

 

4. Забезпечити участь заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, вчителів предмету «Захист Вітчизни», класних керівників учнів 9-11 класів закладів освіти сільської ради в семінарах, навчаннях, тренінгах з питань патріотичного виховання молоді.

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Заклади освіти сільської ради

 

 

 

 

 

Заклади освіти сільської ради, Центр культури, дозвілля та спорту

 

 

Заклади освіти сільської ради, Центр культури, дозвілля та спорту

 

 

 

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради

6.

Зміцнення духовного та фізичного здоров’я молодого покоління

1. Організація виїздів допризовної молоді у військові частини Збройних сил України для проведення учбових стрільб та ознайомлення з життям солдатів строкової служби.

 

2. Забезпечити проведення легкоатлетичних кросів серед учнів закладів освіти та працівників підприємств, установ і організацій сільської ради.

 

 

 

3. Забезпечити участь юнаків закладів освіти сільської ради в спортивній спартакіаді допризовної молоді.

 

5,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, заклади освіти

 

 

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, заклади освіти, Центр культури, дозвілля та спорту

 

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, заклади освіти

7.

Підведення підсумків допризовної підготовки у навчально-виховних закладах району

1. Сприяти перевірці стану допризовної підготовки молоді до військової служби у Збройних силах України, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей у закладах освіти  сільської ради Луцьким об’єднаним міським   військовим комісаріатом

 

-

-

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, заклади освіти

Разом за програмою: 14 тис. грн

7,0

7,0

 


Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort