Програма охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Княгининівської сільської ради на 2020 рік

Додаток

До рішення сільської ради

№ 51/9 від 13.12.2019 р.

 

Програма охорони навколишнього природного середовища
виконавчого комітету Княгининівської сільської ради на 2020 рік

1.Загальні положення.

          Програма охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Княгининівської сільської ради на 2020 рік (далі - Програма) розроблена Виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 року №1147 (із змінами та доповненнями).

Основними завданнями із усунення негативного впливу на довкілля є: комплексне вивчення геологічного середовища, постійний моніторинг його стану, удосконалення вивчення родовищ з метою підвищення якості і достовірності підготовки запасів надр, раціональний видобуток надр та використання відходів від їх переробки, вдосконалення технологій видобутку та переробки надр, а також недопущення самовільного їх видобутку.  Виснаження природних рослинних комплексів. Окремою складовою охорони, збереження рослинних ресурсів є заходи із озеленення населених пунктів сільської ради, виконання фітосанітарних заходів із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин.

У населених пунктах сільської ради (кількість мешканців складає: 8838 осіб) щорічно накопичується багато кубометрів твердих побутових відходів, які складуються на міському полігоні для ТПВ в селі Брище. Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, пори року, ступеня благоустрою житлових будинків, приватних домоволодінь в селах, життєвого рівня населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься 9,8% паперу, 3,2% харчових відходів, деревини 7,6%, текстилю 13%, металів 5%, скла 17,5%, полімерних 25%, інших відходів 18,9%. Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення населених пунктів підвідомчих територій сільської ради і здійснюється спеціальними автомобілями. Проте наявний рухомий склад виробничого управління житлово-комунального господарства (наявні 2 одиниці) застарілий, майже на 80% відпрацював свій ресурс і підлягає списанню, в зв’язку з чим потребує значного оновлення як в якісному, так і в кількісному складі нових спеціальних автомашин. При нормативі 12 відсотків відновлення протягом останніх п’яти років не проводилось взагалі. На сьогоднішній день актуальне питання перегляду діючих тарифів на вивіз ТПВ з метою приведення їх до економічно обґрунтованого рівня рентабельності. З метою підтримання чистоти підвідомчих територій населених пунктів потрібно розширити поле діяльності по укладенню угод по вивозу ТПВ між наявними суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, а також впроваджувати механізм роздільного збирання твердих побутових відходів, переробки та утилізації відходів.  

На території сільської ради всі побутові відходи складуються на полігоні, який розміщений на окраїні с. Брище. Загальна площа полігону, який вже захоронено – 8,6897 га, а площа діючого полігону становить – 8,8915 га. Наявний полігон працює з порушенням багатьох норм щодо обсягів накопичення відходів. Водночас полігон є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод, не проводиться знешкодження фільтрату. Наявний полігон потребує санації та рекультивації. На підвідомчих територіях ОТГ триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. В зв’язку з тим, що на території громади відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з побутовими відходами, останні складуються у природних рельєфних утвореннях - балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами можуть потрапляти в водні об’єкти. Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів недосконала, її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність взаємодії з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій, а також повноцінним процесом збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням побутових відходів. Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних з поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямків та розв’язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, яка враховує сучасний стан економіки країни, перспективи її соціального розвитку.

Основними завданнями має стати розробка сільською радою місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища, здійснення досліджень стану довкілля, а також розробка проектно-кошторисної документації для здійснення природоохоронних заходів. Окремою складовою природоохоронної діяльності є забезпечення участі зацікавлених сторін у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування та здійснення транскордонної співпраці.

2. Мета Програми

       Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів Княгининівської сільської ради від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи, визначає пріоритети екологічної політики, передбачає поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання використання природних ресурсів, додаткового залучення коштів з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля, координації діяльності підприємств різних форм власності з метою дотримання ними вимог природоохоронного законодавства України.

     Необхідність розроблення Програми зумовлена підвищеними вимогами до поліпшення якості оточуючого середовища, необхідністю подальшої стабілізації екологічної ситуації та створення умов для забезпечення ефективного і раціонального використання природних ресурсів з обов’язковим відтворенням їх природних якостей.

     Екологічна ситуація на території Княгининівської сільської ради характеризується відносною стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення.

       Стан озеленення на території селищної ради потребує розширення та коригування. Зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв'язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту. Існуюча система полезахисних лісосмуг в повній мірі не виконує своїх функцій, вони потребують постійного догляду.

      Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів. Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

Мета програми полягає в досягненні ресурсно-екологічної безпеки та раціоналізації природокористування, охорони навколишнього природного середовища на підвідомчих територіях сільської ради, забезпеченні конституційних прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, створенні передумов переходу до сталого розвитку останніх. Реалізація цієї мети базується на: 

-         встановленні збалансованого розвитку природно-сировинної бази та соціально-економічного комплексу для задоволення потреб сільської ради у паливно-енергетичних, мінеральних, водних, лісових, біологічних та інших ресурсах; 

-         подоланні суперечностей між соціально-економічним розвитком, раціональним природокористуванням та цілісним існуванням наявних екосистем.

        Програма спрямована на запобігання забруднення довкілля і зменшення його шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, раціональне використання природних ресурсів, розширення, відтворення та збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, рекреаційних, водних та інших природних комплексів і унікальних територій, формування на їх основі регіональної екологічної мережі, дотримання екологічної безпеки на території сільської ради, створення умов для переходу до сталого розвитку підвідомчих територій ОТГ.

        Враховуючи сучасну екологічну ситуацію та стан основних галузей охорони довкілля підвідомчих територій сільської ради, першочерговими завданнями для реалізації основних пріоритетів екологічної політики є:

- продовження будівництва та реконструкції очисних споруд;

- вивчення питання про збільшення площі природно-заповідного фонду сільської ради;  

- вироблення системи роздільного збирання, транспортування, переробки та утилізації відходів на підвідомчих територіях сільської ради.

        В результаті виконання запропонованих заходів підвідомчі території сільської ради стануть більш привабливими для інвестицій у виробничу та соціальну сфери, зокрема в індустрію туризму, відпочинку та оздоровлення людей, у виробництво і реалізацію екологічно чистих продуктів харчування. Покращення інвестиційного клімату позитивно позначиться на зайнятості населення, яке проживає на території сільської ради.

Охорона і раціональне використання земель:

1) будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, берегозакріплювальних, протизсувних споруд;

2) консервація деградованих і забруднених земель;

3) рекультивація порушених земель та територій полігонів твердих побутових відходів;

4) охорона земель водного фонду, у тому числі винесення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;

5) ведення земельного кадастру.

            Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:

1) заходи з озеленення населених пунктів сільської ради та створення захисних лісових насаджень об’єктів;

2) впровадження природозберігаючих технологій при утилізації різного виду відходів на підвідомчих територіях;

3) проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону та відтворення, а також придбання посадкового матеріалу для проведення природоохоронних заходів на підвідомчих територіях;

4) виконання комплексних захисних фітосанітарних заходів із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин.

         Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу:

1) заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо);

2) будівництво та облаштування притулків для безпритульних тварин.

         Збереження природно-заповідного фонду:

1) розширення, облаштування та матеріально-технічне забезпечення об’єктів природного фонду підвідомчих територій сільської ради;

2) забезпечення заходів з інвентаризації об’єктів і територій природно заповідного фонду, ведення його кадастру та створення бази даних екологічної мережі підвідомчих територій сільської ради;

3) проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

4) здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на підвідомчих територіях;

5) діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах.

         Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів:

1) будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів виробництва;

2) забезпечення роздільного збирання та вторинної переробки відходів виробництва та побутових відходів шляхом будівництва, розширення та реконструкції установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції;

3) в разі необхідності будівництво та облаштування нового полігону твердих побутових відходів, сміттєзвалищ та худобомогильників на підвідомчій території сільської ради;

4)  забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів.

          Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Удосконалення та забезпечення діяльності державної системи моніторингу навколишнього природного середовища підвідомчих територій сільської ради, в разі необхідності призначати екологічні експертизи відповідного спрямування;

3.Основні завдання програми

   Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями сільської програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради є:

 • Покращення санітарно-екологічного стану водойм.
 • Покращення якості питної води.
 • Охорона і раціональне використання земель.
 • Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду.
 • Екологічна освіта і виховання.
 • Контроль за зберіганням, використанням органічних, мінеральних добрив, отрутохімікатів, нафтопродуктів.

 

 1. 4.      Очікувані результати заходів програми

   Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу села, селища та навколишньої території.

2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

   Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

- покращення стану зелених насаджень на території  Княгининівської сільської ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території населених пунктів сільської ради;

 - формування відповідального ставлення громадян до збереження навколишнього середовища;

 1. 5.      Джерела фінансування заходів Програми

       Основним джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

       Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях сільської ради.

 6. Термін реалізації заходів Програми

         Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища  Виконавчого комітету Княгининівської  сільської  ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми

 

 

Додаток 1

Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища

виконавчого комітету Княгининівської сільської ради на 2020  рік

 

         №

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Сума витрат тис. грн.

Відповідальні

виконавці

1

Поточний ремонт системи водопостачання

2020

 

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2020

Не потребує

виконавчий комітет  Княгининівської сільської ради

3

Ліквідація наслідків буреломів

2020

 

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

4

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами та амброзією

2020

 

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

5

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану  водоймищ на території сільської ради

2020

 

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

6

Озеленення вулиць на території сільської ради, розширення паркових зон

2020

Не потребує

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

7

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2020

 

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

8

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

2020

Не потребує

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

9

Дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами

 

2020

Не потребує

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

10

Проведення меліоративних робіт

 

2020

 

виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

 

       В 2020 році планується продовжити придбання сміттєвих баків для забезпечення усіх населених пунктів майданчиками для роздільного збирання ТПВ; капітальний ремонт або реконструкція очисних споруд в смт Рокині; реалізація проекту «Екологічна оцінка природних комплексів Княгининівської ОТГ Волинської області в контексті формування схеми місцевої екологічної мережі».

       Придбання та раціональне використання ресурсів надасть змогу вчасно проводити боротьбу з забрудненням на території  Княгининівської сільської ради.

 

7. ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програму планується реалізувати за такими основними напрямами:

 • охорона і раціональне використання водних ресурсів;
 • зменшення викидів в атмосферу;
 • охорона і раціональне використання земель;
 • покращення водопостачання та якісної питної води;
 • покращення системи водовідведення (каналізування);
 • покращення озеленення території громади;
 • створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort