Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

від 20.12.2019 року № 51/                                                      ПРОЄКТ
с. Княгининок                                                                                                        

Про бюджетоб’єднаної
територіальної громади на 2020 рік 

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у відповідності до статті 77 Бюджетного кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 69615000 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади68000000грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади1615000 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

видаткибюджету об’єднаної територіальної громадиу сумі 69615000 грн., в тому числі  видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади58200000 грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади11415000 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення; 

профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадиу сумі 9800000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадиу сумі 9800000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів на 2020 рік у розмірі 20000 грн., що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 150000 грн., що становить 0,30 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громадина 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020рікміжбюджетнітрансфертизгідно з додатком4 до цьогорішення.

4. Затвердити на 2020рікрозподілкоштів бюджету розвиткуна здійсненнязаходів на будівництво, реконструкцію і реставраціюоб'єктіввиробничої, комунікаційної та соціальноїінфраструктури за об'єктамизгідно з додатком5 до цьогорішення.

5. Затвердитирозподілвитратбюджету об’єднаної територіальної громадина реалізаціюмісцевихпрограм у сумі4507000грн.згідно з додатком6 до цьогорішення.

6.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2020рік до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністаттею64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттями97,101, 1032,1034 ,1036Бюджетного кодексу України (крімсубвенцій, визначенихстаттею 69 1 та частиноюпершоюстатті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2020рік:

1) у частинідоходів єнадходження, визначеністаттею 691Бюджетного кодексу України

2) у частиніфінансування є надходження, визначені пунктом 10частини1статті71Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2020роцікошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті691Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізаціюзаходів, визначенихчастиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

- оплату праціпрацівниківбюджетнихустанов;

- нарахування на заробітну плату;

- придбаннямедикаментів і перев'язувальнихматеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальнихпослуг і енергоносіїв;

- трансфертимісцевим бюджетам;

- оплата енергосервісу. 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Українинадати право сільськомуголовіотримувати у порядку, визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни

- позики на покриттятимчасовихкасовихрозривівсільського бюджету, пов’язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами з обов'язковимїхповерненням до кінця поточного бюджетного періоду;

11. В межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщеннятимчасововільнихкоштівмісцевихбюджетів на депозитах з подальшимповерненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періодувідповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

12.Відділуфінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

1) оплату праціпрацівниківбюджетнихустановвідповідно до встановленихзаконодавствомУкраїни умов оплатипраці та розмірумінімальноїзаробітної плати;

2) проведеннярозрахунків за електричну та тепловуенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послугизв’язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами та укладаннядоговорів за кожним видом енергоносіїву межах встановленихвідповіднимголовнимрозпорядникомбюджетнихкоштівобґрунтованихлімітівспоживання;

3) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативне і цільовевикористаннябюджетнихкоштів, організацію та координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) затвердженняпаспортівбюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

5) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2020 року;

- оприлюдненняпаспортівбюджетнихпрограм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

          6)здійснення контролю за своєчаснимповерненням у повномуобсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а такожкредитів (позик), отриманихтериторіальною громадою, наданихпідмісцевігарантії;

         7) здійснювативідображеннязмін  до розписубюджету об’єднаної територіальної громадиу випадкувнесенняМіністерствомфінансівУкраїнизмін та доповнень до бюджетноїкласифікації в частиніназв і кодівкласифікаціїдоходів, кодівТиповоїпрограмноїкласифікації та кредитуваннямісцевихвидатківмісцевихбюджетів.

13. Надати право голові сільської ради приймати на підставі звернень керівників установ в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради:

13.1. Про перерозподіл видатків між:

- напрямками витрат бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків сільського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

- заходами і розділами Програми економічного і соціального розвитку Княгининівської сільської ради на 2020 рік та інших  програм, затверджених сільською радою, у межам фінансового ресурсу, передбаченого в  бюджету об’єднаної територіальної громади на їх виконання за загальним та спеціальним фондами.

13.2. Про урахування у складі бюджету об’єднаної територіальної громади, а також визначення напряму подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково сільській раді на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

13.3. Про виключення зі складу бюджету об’єднаної територіальної громадизасобів трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

14. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток громади,  на виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери  і житлово-комунального господарства, будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян, розвиток дорожнього господарства, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, природоохоронні заходи, інші заходи, пов’язані з розширенням та відтворенням.

15. Затвердити розподіл видатків, які  здійснюються з 01 січня 2020 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

16. Рішеннянабираєчинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки1-6 до цьогорішення є йогоневід'ємноючастиною.

18. Дане рішенняоприлюднити в десятиденний строк з дня йогоприйняттявідповідно до частиничетвертоїстатті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                  О.О.Твердохліб

Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort