Програма розвитку освіти Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки

Затверджено
Рішення сесії Княгининівської сільської ради
№ 18-3/15 від 20.01.2017 року

ПРОГРАМА
розвитку освіти Княгининівської сільської ради
на 2017-2022 роки

І. Мета Програми

Програма розвитку освіти Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини» Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України. Програма розроблена з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, оптимізації мережі навчальних закладів, покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти сільської ради, створення умов для всебічного розвитку особистості, забезпечення рівного доступу дітей району до якісної освіти, участі дітей та працівників закладів освіти в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, конкурсах, виставках, конференціях тощо.

ІІ. Завдання Програми:

Для досягнення мети програми необхідно виконати такі завдання:

 1. Модернізувати систему освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та місцевих потреб. Удосконалювати зміст освіти відповідно до державних стандартів дошкільної,загальної середньої освіти, впроваджувати сучасні педагогічні технології, сприяти підвищенню якості знань учнів.
 2. Сприяти створенню у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу.
 3. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід НВП у ЗНЗ та ДНЗ.
 4. Сприяти створенню освітнього середовища для освіти дошкільнят і учнів з особливими потребами.
 5. Розвивати мережу ЗНЗ та ДНЗ відповідно до демографічної ситуації.
 6. Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної,загальної середньої, позашкільної освіти, дошкільної освіти відповідно до запитів та можливостей дошкільнят, учнів, вихованців; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх здібностей та особливостей.
 7. Забезпечити підвезення учасників навчально-виховного процесу до місць роботи, навчання і додому.
 8. Забезпечити участь учнів (вихованців), педагогічних працівників у районних,обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках, конференціях тощо.
 9. Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.
 10. Створювати можливості індивідуального вибору старшокласників відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання.
 11. Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо-виховного процесу,забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи.
 12. Забезпечити якісне надання додаткових освітніх послуг (логопедія, іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність).

ІІІ. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі на новий якісний рівень, що сприятиме:

- створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному учневі реалізувати власні освітні потреби;

- створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного розвитку;

- впровадженню в освітній процес профільного навчання, як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

- формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної спроможності випускників сільської школи на ринку праці;

- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

- створенню умов для використання новітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога;

- забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників сільських та міських шкіл;

- формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян,як найвищої соціальної цінності;підвищенню рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ;

- забезпеченню результативності у наданні додаткових освітніх послуг;

- економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації мережі, реорганізації навчальних закладів, створення освітніх округів.

ІV. Джерела фінансування та строк виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах централізованих субвенцій з державного та обласного бюджетів на виконання державних, обласних програм у галузі освіти, сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк виконання Програми 2017-2022 роки.

Додаток до Програми

Заходи щодо виконання

Програми розвитку освіти Княгининівської сільської ради
на 2017-2022 роки

Заходи Виконавці Термін виконання
І. Рівний доступ до якісної освіти
1 Забезпечувати умови рівної доступності для населення об’єднаної територіальної громади, здобуття сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
2 Розвивати мережу ЗНЗ та ДНЗ з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив. сільська рада  
3 Забезпечити планомірну реконструкцію інфра-структури освіти: упровадження міжшкільних учнівських навчальних груп; розвиток дистанційної освіти; заочної форми навчання; міжшкільних факультативів, піднесення на основі цих заходів доступності та вирівнювання конкурентоздатності загальної середньої освіти сільська рада 2017-2022
4 Забезпечити широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі ЗНЗ та ДНЗ. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
5 З метою ефективного використання комп’ю-терної техніки для викладання навчальних предметів широко використовувати в процесі навчання комп’ютерні програми та електронні підручники. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
6 Заключити договір про здійнення відділом освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту Луцької райдержадміністрації на здійснення організаційно-методичного, управлінського, кадрового супроводу НВП у ДНЗ та ЗНЗ до створення самостійного органу управління освітніми закладами сільська рада  
7 Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізич-ними можливостями (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів). сільська рада, керівники закладів освіти, сільський голова 2017-2022
8 Задоволення потреб дітей,їх батьків та громади щодо здобуття дошкільної освіти за рахунок відкриття груп та реконструкції ДНЗ (добудувати музичний та спортивний зал).. Керівники закладів освіти 2017-2022
9 Сформувати у ЗНЗ середовище, сприятливе для збереження здоров′я та забезпечення здорового способу життя учнів    
10 Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчан-ням. сільська рада, керівники закладів освіти 2017-2022
11 Забезпечити стовідсоткове використання варіа-тивної складової навчального плану, розши-рювати мережу класів з поглибленим вивченням профільних предметів, з до профільною підготовкою біолого-хімічного, інформаційно-технологічного, оздоровчо-спортивного профілю сільська рада постійно
12 Забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів через роботу у МАН , участь в олімпіадах, конкурсах , змаганнях, тощо. керівники закладів освіти постійно
13 Піднести на якісно новий рівень, співпрацю педагогічного колективу ДНЗ, ЗНЗ та батьків у підготовці дітей до школи. Керівники закладів освіти постійно
14 Сприяти підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання через заняття у міжшкільному факультативі. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
15 Здійснювати державний контроль за ефектив-ністю навчально-виховного процесу і забез-печенням встановленого державою рівня знань, умінь і навичок учнів та охопленням дітей шкільного віку навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти. керівники закладів освіти постійно
16 Залучити дітей 5-річного віку у групи підготовки до навчання в школі , якщо не відвідують ДНЗ. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
ІІ. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
1 Забезпечити безкоштовне підвезення учнів та вчителів, які проживають на відстані понад 3км від навчальних закладів, до місця навчання, роботи і додому в рамках виконання програми «Шкільний автобус». сільська рада, керівники закладів освіти 2017-2022
2 Забезпечити якісне медичне обслуговування учнів і вчителів, дошкільнят і вихованців згідно з чинним законодавством. ЛРЦЛ, КЗ «Луцька РЦПМСД» 2017-2022
3 Створити належні умови для здобуття якісної освіти дітьми - сиротами, дітьми, позбав-леними батьківського піклування, дітьми з вадами фізичного та/або розумового розвитку, їх соціальної адаптації. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
4 Виплачувати: -педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (до Дня вчителя, до Дня вихователя) - одноразові грошові винагорди переможцям ІІ, ІІІ і ІV етапів учнівських предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможцям змагань -одноразову грошову винагороду вчителям, які здійснювали їхню підготовку. сільська рада 2017-2022
5 Забезпечити учнів ЗНЗ гарячим харчуванням та безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій. сільська рада 2017-2022
6 Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей соціально-незахищених категорій сільська рада  
7 Забезпечення вихованців ДНЗ трьох разовим харчуванням. В оздоровчий період поповнити раціон соками та фруктами. сільська рада постійно
8 Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнен-ня демократичних засад у діяльності навчаль-них закладів. сільська рада, керівники закладів освіти Постійно
9 Забезпечити учням літнє оздоровлення у стаціонарних літніх таборах, в першу чергу дітей соціально не захищених категорій. сільська рада  
ІІІ. Матеріально-технічна та навчально-методична база навчальних закладів
1 Передбачати в проектах сільського бюджетів кошти для проведення реконструкції, капітального, поточного ремонтів загальноосві-тніх навчальних закладів, зміцнення їхньої ма-теріально-технічної та навчально-методичної бази, виконання освітянських програм (окремо по кожному НЗ). сільська рада 2017-2022
2 Забезпечувати навчальними комп’ютерними комплексами 100% загальноосвітніх навчаль-них закладів, систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням. сільська рада 2017-2022
3 Продовжити роботу щодо оновлення обладнання, мультимедійного забезпечення для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін. сільська рада 2017-2022
4 Забезпечувати ДНЗ сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу. сільська рада 2017-2022
5 Передбачати кошти для створення предметно-розвивального середовища у групах ДНЗ. сільська рада 2017-2022
6 Передбачати в бюджеті кошти на оснащення спорзалів спортінвентарем, реконструкцію спортмайданчиків. сільська рада 2017-2022
7 Виділити кошти на ремонт асфальтного покриття на території ДНЗ та побудови двох тіньових навісів на прогулянкових майданчиках. сільська рада 2017-2022
8 Передбачати в бюджеті кошти на преміювання переможців і призерів районних конкурсів, «Вчитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» переможців і призерів всеукраїнських учительських і учнівських конкурсів та різного роду інтелектуальних турнірів. сільська рада 2017-2022
ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, впровадження здоров’язберігаючих технологій
1 Продовжити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спад-щини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України. сільська рада Постійно
2 Удосконалювати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в навчальних закладах (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов'язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності). сільська рада Постійно
3 Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів шкіл, вихованців позашкільних закладів в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях, військово-спортивних іграх, спартакіадах районного, обласного та всеукраїнського, міжнародного рівнів на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо. сільська рада 2017-2022
4 Піднести якість проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців із урахуванням індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
5 Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи,методики,альтернативні технології,освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників. Керівники закладів освіти постійно
6 Забезпечувати дошкільний навчальний заклад науково-методичною літературою з патріотичного та фізичного виховання. керівник закладу постійно
7 Забезпечувати оновлення фондів шкільних біб-ліотек національно-патріотичною літературою про приклади героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеали свободи, соборності та державності. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
8 Активізувати роботу щодо створення музеїв, куточків. керівники закладів освіти 2017-2022
V. Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта
1 Щороку аналізувати стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними кадрами. Формувати заявки на потребу педагогічних кадрів не менше, як на 3-річну перспективу сільська рада, керівники закладів освіти постійно
2 Здійснювати координаційну роботу щодо укладання договорів між загальноосвітніми і вищими навчальними закладами про курсову перепідготовку вчителів на базі ВІППО Гуманітарний відділ сільської ради постійно
3 Забезпечити підготовку та перепідготовку ке-рівних і педагогічних кадрів щодо використан-ня інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації навчально-виховного процесу. Гуманітарний відділ сільської ради 2017-2022
VI. Міжнародне партнерство
1 Розширити участь навчальних закладів, педа-гогів та учнів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств. керівники навчальних закладів постійно
2 Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів шкіл, вихованців позашкільних закладів району, педагогічних працівників, працівників установ освіти в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях міжнародного рівня на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо. сільські ради 2017-2022
3 Забезпечити вивчення та поширення міжнародного передового педагогічного досвіду та міжнародних закладів освіти у сфері професійного вдосконалення підготовки педагогів. Керівники навчальних закладів 2017-2022
4 Продовжити роботу щодо реалізації проекту із забезпечення закладів освіти мультимедійною технікою і електронними засобами навчання, переоснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до Положення. сільська рада 2017-2022

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort