Про сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

Від 09.06.2017 року № 20-2/12                                                
С. Княгининок
 
Про сільську цільову соціальну Програму
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа на 2018-2022 роки  

  Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенції «Про права дитини», Законів України: «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», „Про охорону дитинства”, «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р.  № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, розпорядження голови  Волинської обласної державної адміністрації від 07 листопада 2016 № 505 „Про схвалення проекту обласної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки”, Розпорядження голови райдержадміністрації № 514 від 24.11.2016 „Про проект районної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, Княгининівська сільська рада  
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки  (Додається).
        2. Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради при формуванні та уточненні бюджету передбачати кошти на виконання реалізації Програми.
        3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми та щорічно розглядати підсумки її виконання.
        4. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та на комісію з гуманітарних питань та депутатської етики.    

Сільський голова                                                                 О.О. Твердохліб

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення сільської ради
Від 09.06.2017№ 20-2/12  

Сільська цільова соціальна Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки  
1. Паспорт Програми
 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розпорядження голови  Волинської обласної державної адміністрації від 07 листопада 2016 № 505 „Про схвалення проекту обласної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки”. Розпорядження голови райдержадміністрації № 514 від 24.11.2016 „Про проект районної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки”.
3. Розробник програми Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради
4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради
6. Учасники програми Фінансове управління райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконком сільської ради
7. Термін реалізації програми 2018 – 2022 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплекс-них програм) Сільський, районний бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис.грн.), всього 2617,4---районні показники
  у тому числі: -
9.1. коштів районного бюджету 2617,4--- районні показники
9.2. коштів сільського бюджету  
9.3. коштів інших джерел -
 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  
            Сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), розроблено виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011, розпорядження голови  Волинської обласної державної адміністрації від 07 листопада 2016 № 505 „Про схвалення проекту обласної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про охорону дитинства”, Указ Президента України „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”.
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, станом на 15 листопада 2016 року становить 16 дітей (13 – дітей-сирот, та 3 – позбавлені батьківського піклування). З них 7 дітей влаштовані під опіку (піклування), 3 дитини влаштовані в прийомні сім’ї.).
В Луцькому районі діє 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 20 дітей та 7 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей.
Сьогодні є проблемою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одні з них мають власне житло або частку, інші мають житло на праві користування, але часто це житло опікунів (піклувальників), і фактично діти мають право користуватися ним лише до 18 років або це житло батьків, які позбавлені батьківських прав, куди діти повернутися не можуть. Будинки, що належать дітям на праві приватної власності, потребують поточного або капітального ремонту. Часто вони в непридатному для проживання стані.
Аналіз ситуації на місцях показує, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи.
            Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх  числа на  2018 - 2022 роки  передбачає
вжиття низки заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
 
3. Мета Програми  
Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.  

4. Шляхи і засоби реалізації завдань Програми
 
Вирішення житлової проблеми осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можливо через:
- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- реконструкцію існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі;
- вивчення потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом;
- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;
- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Програма розрахована на 2018-2022 роки.  
5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми 
    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджетів, районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на вико-нання про-грами

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

тис. гривень

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

           

Районний бюджет

2617,4

  605,8

502,9

502,9

502,9

502,9

Сільські та селищні ради

           

Усього

           
 

               6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

Про хід виконання Програми заслуховувати щорічно на засіданнях виконавчого комітету до 1 березня.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії сільсьскої ради.

7. Очікувані результати  

виконання сільської цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки.

   

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа

Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та оцінки об’єму та вартості робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, складання проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Реконструкція, поточний чи капітальний ремонт житла, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклуванняПРОТОКОЛ


поіменного голосування ІІ-го пленарного засідання чергової 20 сесії Княгининівської сільської ради VII скликання від 09.06.2017 року з питання

Про сільську цільову соціальну Програму
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа на 2018-2022 роки  
Прізвище, ім’я, по батькові За Проти Утримався Відсутній
Сільський голова
1 Твердохліб Олена Олегівна +      
Депутати
2 Арутюнян Олена Анатоліївна       +
3 Войтюк Ганна Миколаївна       +
4 Гарбарук Галина Юріївна +      
5 Жупанюк Алла Юріївна +      
6 Калитюк Юрій Сергійович       +
7 Кашуба Тамара Стефанівна +      
8 Ковальчук Віта Анатоліївна +      
9 Котищук Андрій Миколайович +      
10 Корнелюк Вадим Григорович +      
11 Конопельнюк Юрій Вікторович       +
12 Курілін Ігор Анатолійович        
13 Куць Валентина Григорівна +      
14 Левчук Людмила Петрівна +      
15 Лукашевич Олег Валерійович +      
16 Масон Володимир Павлович +      
17 Михалевич Дмитро Анатолійович +      
18 Савка Віктор Іванович +      
19 Сидун Володимир Миколайович +      
20 Сливка Наталія Юріївна +      
21 Сошко Олена Сергіївна       +
22 Стрихарчук Сергій Сергійович +      
23 Струк Юрій Адамович +      
24 Турек Валентин Вікторович +      
25 Чернов Микола Миколайович +      
26 Черенков Анатолій Анатолійович +      
27 Школа Світлана Володимирівна +      
  Результат 21     5
 
Не голосував Курілін І.А.  
Заявлено про конфлікт інтересів_______________________________________
 
ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:
 
Голова комісії                              _______________________          Жупанюк А.Ю.         
Секретар комісії                          _______________________          Кашуба Т.С.  
Члени комісії:                              _______________________          Гарбарук Г.Ю.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort